HĐND thị xã Bỉm Sơn nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát

Ngày 30/03/2021 16:18:42

Giám sát là một công việc quan trọng trong hoạt động của HĐND nhằm chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Thực hiện chức năng này, những năm qua, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND có nhiều đổi mới về hình thức, phương pháp và nội dung. Nhờ đó hoạt động giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần đánh giá chính xác tình hình thực tiễn, kiểm chứng lại tính đúng đắn, phù hợp của các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật; đồng thời, phát hiện ra những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động giám sát tại các kỳ họp đã được thực hiện nghiêm túc và có nhiều đổi mới. Tại mỗi kỳ họp, HĐND thị xã thực hiện chức năng giám sát chủ yếu thông qua xem xét các báo cáo, chất vấn và trả lời chất vấn. Các báo cáo được giám sát là báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND trên các lĩnh vực liên quan. Để việc tham gia ý kiến của các đại biểu HĐND hiệu quả cao, HĐND thị xãluôn dành thời gian thỏa đáng để đại biểu xem xét các báo cáo.Các ý kiến của đại biểu đều được thư ký tổng hợp, các cơ quan có thầm quyền trực tiếp giải trình tại kỳ họp. Cùng với giám sát tại kỳ họp, HĐND thị xã đã tiến hành giám sát giữa hai kỳ họp. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức 40 cuộc giám sát trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, an sinh xã hội. Nội dung tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND đối với UBND thị xã và các cơ quan ban ngành, công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; công tác quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn; xây dựng nông thôn mới và nhiều nội dung khác mà cử tri thị xã quan tâm.

Việc giám sát bằng hoạt động chất vấn cũng được tăng cường, đạt hiệu quả cao. Mỗi kỳ họp đã dành khoảng 1/3 thời gian cho phiên họp chất vấn và thảo luận tại hội trường. Các phiên chất vấn diễn ra với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, thẳng thắn và dân chủ. Chủ tọa kỳ họp điều hành theo hướng trọng tâm, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; đồng thời gợi mở để đại biểu chất vấn và đại biểu trả lời tập trung vào đúng nội dung vấn đề. Đặc biệt, việc trả lời của các cơ quan chức năng rất nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, thái độ cầu thị, tạo nên không khí dân chủ, mang tính xây dựng cao, hướng tới đề xuất được các giải pháp khắc phục những bất cập đang đặt. Chính nhờ phương pháp khoa học và hiệu quả, các phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn được cử tri quan tâm theo dõi, đồng tình và đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại các kỳ họp, HĐND thị xã đã tổ chức thực hiện 25 cuộc chất vấn với các nội dung tập trung vào những vấn đề bức xúc, được nhiều đại biểu, cử tri và dư luận quan tâm. Chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, cấp giấy chức nhận quyền sử dụng đất, an sinh xã hội… Điều này cho thấy HĐND thị xã đã nghiêm túc thực hiện chức năng nhiệm vụ, không né tránh các vấn đề phức tạp, nhạy cảm của đời sống xã hội.
Trong công tác lấy phiếu tín nhiệm, thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QY13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, HĐND thị xã đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2018. Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, khách quan, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả có 21 người được lấy phiếu tín nhiệm, trong đó có 19 người có trên 50% tổng số đại biểu được đánh giá tín nhiệm cao.
Hoạt động giám sát cũng được các Ban của HĐND thị xã quan tâm thực hiện và đạt hiệu quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ, Ban Kinh tế xã hội đã tiến hành 37 cuộc giám sát, tập trung vào các vấn đề: quản lý thu chi tài chính ở khối trường học; tình hình thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; giám sát công tác kiểm tra, xử ký hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn thị xã... Ban Pháp chế tổ chức 29 cuộc giám sát, tập trung vào công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, thực hiện Luật khiếu nại tố cáo, Luật lao động, công tác thi hành án dân sự...

Sau giám sát, Thường trực, các Ban HĐND thị xã xây dựng báo cáo đánh giá sát tình hình thực tế, chỉ rõ ưu điểm, khuyến khích động viên tập thể, cá nhân chịu sự giám sát tiếp tục phát huy và nhân rộng kết quả đạt được; nêu rõ những vấn đề bức xúc cần giải quyết, kiến nghị với UBND, các cơ quan chức năng, các địa phương có giải pháp khắc phục kịp thời những vấn đề còn hạn chế trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp. Sau giám sát của Thường trực và các ban của HĐND đã có 180 kiến nghị đối với UBND thị xã, các xã phường, ban, ngành và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đến nay đã có hơn 165 kiến nghị được giải quyết, số còn lại vẫn đang tiếp tục được thực hiện.

Có thể nói, trong nhiệm kỳ vừa qua, những kết quả đạt được trong hoạt động giám sát của Thường trực và các ban HĐND thị xã đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thị xã trên nhiều lĩnh vực, thể hiện được vai trò là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, giữa HĐND và cử tri, xứng đáng với niềm tin của cử tri địa phương.

Hà Nghĩa

HĐND thị xã Bỉm Sơn nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát

Đăng lúc: 30/03/2021 16:18:42 (GMT+7)

Giám sát là một công việc quan trọng trong hoạt động của HĐND nhằm chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Thực hiện chức năng này, những năm qua, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND có nhiều đổi mới về hình thức, phương pháp và nội dung. Nhờ đó hoạt động giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần đánh giá chính xác tình hình thực tiễn, kiểm chứng lại tính đúng đắn, phù hợp của các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật; đồng thời, phát hiện ra những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động giám sát tại các kỳ họp đã được thực hiện nghiêm túc và có nhiều đổi mới. Tại mỗi kỳ họp, HĐND thị xã thực hiện chức năng giám sát chủ yếu thông qua xem xét các báo cáo, chất vấn và trả lời chất vấn. Các báo cáo được giám sát là báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND trên các lĩnh vực liên quan. Để việc tham gia ý kiến của các đại biểu HĐND hiệu quả cao, HĐND thị xãluôn dành thời gian thỏa đáng để đại biểu xem xét các báo cáo.Các ý kiến của đại biểu đều được thư ký tổng hợp, các cơ quan có thầm quyền trực tiếp giải trình tại kỳ họp. Cùng với giám sát tại kỳ họp, HĐND thị xã đã tiến hành giám sát giữa hai kỳ họp. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức 40 cuộc giám sát trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, an sinh xã hội. Nội dung tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND đối với UBND thị xã và các cơ quan ban ngành, công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; công tác quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn; xây dựng nông thôn mới và nhiều nội dung khác mà cử tri thị xã quan tâm.

Việc giám sát bằng hoạt động chất vấn cũng được tăng cường, đạt hiệu quả cao. Mỗi kỳ họp đã dành khoảng 1/3 thời gian cho phiên họp chất vấn và thảo luận tại hội trường. Các phiên chất vấn diễn ra với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, thẳng thắn và dân chủ. Chủ tọa kỳ họp điều hành theo hướng trọng tâm, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; đồng thời gợi mở để đại biểu chất vấn và đại biểu trả lời tập trung vào đúng nội dung vấn đề. Đặc biệt, việc trả lời của các cơ quan chức năng rất nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, thái độ cầu thị, tạo nên không khí dân chủ, mang tính xây dựng cao, hướng tới đề xuất được các giải pháp khắc phục những bất cập đang đặt. Chính nhờ phương pháp khoa học và hiệu quả, các phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn được cử tri quan tâm theo dõi, đồng tình và đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại các kỳ họp, HĐND thị xã đã tổ chức thực hiện 25 cuộc chất vấn với các nội dung tập trung vào những vấn đề bức xúc, được nhiều đại biểu, cử tri và dư luận quan tâm. Chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, cấp giấy chức nhận quyền sử dụng đất, an sinh xã hội… Điều này cho thấy HĐND thị xã đã nghiêm túc thực hiện chức năng nhiệm vụ, không né tránh các vấn đề phức tạp, nhạy cảm của đời sống xã hội.
Trong công tác lấy phiếu tín nhiệm, thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QY13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, HĐND thị xã đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2018. Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, khách quan, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả có 21 người được lấy phiếu tín nhiệm, trong đó có 19 người có trên 50% tổng số đại biểu được đánh giá tín nhiệm cao.
Hoạt động giám sát cũng được các Ban của HĐND thị xã quan tâm thực hiện và đạt hiệu quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ, Ban Kinh tế xã hội đã tiến hành 37 cuộc giám sát, tập trung vào các vấn đề: quản lý thu chi tài chính ở khối trường học; tình hình thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; giám sát công tác kiểm tra, xử ký hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn thị xã... Ban Pháp chế tổ chức 29 cuộc giám sát, tập trung vào công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, thực hiện Luật khiếu nại tố cáo, Luật lao động, công tác thi hành án dân sự...

Sau giám sát, Thường trực, các Ban HĐND thị xã xây dựng báo cáo đánh giá sát tình hình thực tế, chỉ rõ ưu điểm, khuyến khích động viên tập thể, cá nhân chịu sự giám sát tiếp tục phát huy và nhân rộng kết quả đạt được; nêu rõ những vấn đề bức xúc cần giải quyết, kiến nghị với UBND, các cơ quan chức năng, các địa phương có giải pháp khắc phục kịp thời những vấn đề còn hạn chế trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp. Sau giám sát của Thường trực và các ban của HĐND đã có 180 kiến nghị đối với UBND thị xã, các xã phường, ban, ngành và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đến nay đã có hơn 165 kiến nghị được giải quyết, số còn lại vẫn đang tiếp tục được thực hiện.

Có thể nói, trong nhiệm kỳ vừa qua, những kết quả đạt được trong hoạt động giám sát của Thường trực và các ban HĐND thị xã đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thị xã trên nhiều lĩnh vực, thể hiện được vai trò là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, giữa HĐND và cử tri, xứng đáng với niềm tin của cử tri địa phương.

Hà Nghĩa

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC