Kỳ họp thứ XII Hội đồng nhân dân phường Ngọc Trạo khóa VIII

Ngày 29/12/2020 11:21:48

Vừa qua, HĐND phường Ngọc Trạo đã tổ chức Kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020, bàn và quyết định các mục tiêu năm 2021. Kỳ họp có đại diện HĐND thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND phường.

HD NT.jpg


Tại Kỳ họp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND phường báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, trong năm qua, trên cơ sở mục tiêu Nghị quyết của HĐND, UBND phường đã tập trung khắc phục mọi khó khăn, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Ước thu ngân sách đạt gần 5,8 tỷ đồng, đạt 124% KH thị xã giao, 84% KH HĐND phường giao; ước chi ngân sách năm 2020 đạt 5,7 tỷ đồng đạt 122% KH thị xã giao, 83,5% KH HĐND phường giao. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống người dân được cải thiện đáng kể, công tác an sinh xã hội được chăm lo; quốc phòng – an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo.

Năm 2021, phường tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid 19 và thực hiện bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2023; phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu như: tổng thu và tổng chi ngân sách đạt trên 11,9 tỷ đồng, hoàn thành 100% các chỉ tiêu về thuế, phí theo kế hoạch thị xã giao, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5%, gia đình văn hóa đạt 85%, gia đình thể thao đạt trên 52%, xây dựng 8/8 khu phố đạt khu phố văn hóa, khu phố văn minh đô thị.

Kỳ họp cũng đã thông qua 6 báo cáo, 7 tờ trình của UBND, MTTQ, các ban HĐND phường; dành thời gian thảo luận, chất vấn và nghe trả lời chất vấn của đại biểu HĐND phường. Kết thúc kỳ họp, 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua 6 dự thảo nghị quyết.

Hà Nghĩa

Kỳ họp thứ XII Hội đồng nhân dân phường Ngọc Trạo khóa VIII

Đăng lúc: 29/12/2020 11:21:48 (GMT+7)

Vừa qua, HĐND phường Ngọc Trạo đã tổ chức Kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020, bàn và quyết định các mục tiêu năm 2021. Kỳ họp có đại diện HĐND thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND phường.

HD NT.jpg


Tại Kỳ họp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND phường báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, trong năm qua, trên cơ sở mục tiêu Nghị quyết của HĐND, UBND phường đã tập trung khắc phục mọi khó khăn, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Ước thu ngân sách đạt gần 5,8 tỷ đồng, đạt 124% KH thị xã giao, 84% KH HĐND phường giao; ước chi ngân sách năm 2020 đạt 5,7 tỷ đồng đạt 122% KH thị xã giao, 83,5% KH HĐND phường giao. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống người dân được cải thiện đáng kể, công tác an sinh xã hội được chăm lo; quốc phòng – an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo.

Năm 2021, phường tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid 19 và thực hiện bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2023; phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu như: tổng thu và tổng chi ngân sách đạt trên 11,9 tỷ đồng, hoàn thành 100% các chỉ tiêu về thuế, phí theo kế hoạch thị xã giao, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5%, gia đình văn hóa đạt 85%, gia đình thể thao đạt trên 52%, xây dựng 8/8 khu phố đạt khu phố văn hóa, khu phố văn minh đô thị.

Kỳ họp cũng đã thông qua 6 báo cáo, 7 tờ trình của UBND, MTTQ, các ban HĐND phường; dành thời gian thảo luận, chất vấn và nghe trả lời chất vấn của đại biểu HĐND phường. Kết thúc kỳ họp, 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua 6 dự thảo nghị quyết.

Hà Nghĩa