Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1462
Hôm qua:
2220
Tuần này:
1462
Tháng này:
20244
Tất cả:
1210926

Thủ tục hành chính

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH THANH HÓA
Ban hành kèm theo Quyết định số 3616
/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa
Tên thủ tục hành chính:Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực: Môi trường
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ  chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.
2. Thời gian tiếp nhận: Trong  giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6
(trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức: không.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:  cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.
Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kế hoahcj bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký kế hoahcj bảo vệ môi trường. Trường Hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4. Trả kết quả:
1. Địa điểm trả:
 - Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện(Nơi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh).
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Không quy định
3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
3.1.  Ba (03) bản kế hoach bảo vệ môi trường;
3.2.  Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục:  xác nhận đăng ký kế hoahcj bảo vệ môi trường.
8. Phí, lệ phí: Không quy định.
9. Tên các mẫu đơn:
Phụ lục 5.6: Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của UBND cấp huyện.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ Pháp lý của Thủ tục hành chính:
- Luật bảo vệ môi trường 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định đánh giá về môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoahcj bảo vệ môi trường.
 
 
 
 
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: có
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: không
 
 
File đính kèm:PHỤ LỤC 5,6.docx(24382kb)
Các thủ tục hành chính khác