Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
119
Hôm qua:
1892
Tuần này:
2011
Tháng này:
23896
Tất cả:
933218

Thủ tục hành chính

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh ( trường hợp thiết kế 1 bước).
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)
Tên thủ tục hành chính: Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh ( trường hợp thiết kế 1 bước).
Lĩnh vực: Quy hoạch – kiến trúc
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Người đề nghị thẩm định chuẩn bị 01 hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ
a.Địa điểm tiếp nhận:
Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn nơi có dự án đầu tư.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
c. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
- Đối với người đề nghị thẩm định: Có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của chủ đầu tư.
- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận cho người nộp.
Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
- Người đề nghị thẩm định gửi 01 bộ hồ sơ đến Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện để thực hiện thẩm định.
- Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định.
- Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng lực phù hợp theo quy định để ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 10 ( mười) ngày đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng để làm cơ sở thẩm định. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo đến cơ quan thẩm định để giải trình lý do và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả:
- Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn nơi có dự án đầu tư.
b. Thời gian kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính UBND cấp huyện hoặc gửi theo đường bưu điện.
3. Thành phần hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh;
- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình;
-  Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt;
-  Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuản nước ngoài ( nếu có);
- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền ( nếu có);
- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư sự phù hợp của thiết kế bản vẽ thi công so với nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt;
- Hồ sơ khảo sát xây dựng;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;
- Dự toán xây dựng công trình;
- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;
- Giấy phép nhà thầu nước ngoài ( nếu có);
- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế ( bản sao có chứng thực);
- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo ( nếu có);
- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;
- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ( quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;
- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không ( nếu có);
- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan ( nếu có);
- Báo cáo kết quả thẩm tra ( nếu có);
- Đĩa CD ghi file bản vẽ, thuyết minh thiết kế và dự toán.
b) Số lượng: 01bộ ( trường hợp cấn lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện yêu cầu người trình thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến).
4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đề nghị thẩm định
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện.
d) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị có liên quan trong quá trình thẩm định.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản thông báo kết quả thẩm định
8. Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 và Thông tư số 57/2014/TT-BTC của ngày 12/6/2014 của Bộ Tài Chính.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
-  Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh ( Mẫu số 01 kèm theo).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015;
- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Thông tư 03/2016/TT-BTC ngày 10/3/2016 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2116 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;
- Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;
- Thông tư số 75/2014/TT-BTC  ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế đột hu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có
    
File đính kèm:Mẫu số 01 tham dinh bao cao KTKT.docx(19223kb)
Các thủ tục hành chính khác

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa