Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1034
Hôm qua:
1675
Tuần này:
13688
Tháng này:
43514
Tất cả:
1108023

Thủ tục hành chính

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)
 NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH THANH HÓA
Ban hành kèm theo Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
 
 
Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn).
Lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Trước 06(sáu) tháng tính đến ngày cấp Giấy chứng nhận ATTP hết hạn, trong trường hợp tiếp tục sản xuất kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận kinh tế trang trại do UBND huyện/ thị xã/ thành phố cấp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại của pháp luật.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức: Không
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
1.Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, Phòng NN và PTNT hoặc phòng Kinh tế thuộc UBND cấp huyệnphải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ;
2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Phòng NN và PTNT hoặc phòng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện thực hiện thẩm tra hồ sơ sơ kiểm tra, xếp loại cơ sở do đơn vị đã thực hiện, hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở (trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra, xếp loại) và cấp giấy chứng nhận ATTP nếu đủ điều kiện. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận ATTp thì phải trả lời bằng văn bản và nếu rõ lý do.
Bước 4. Trả kết quả:
1. Địa điểm trả: Trung tâm hành chính công Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Cơ sở gửi hồ sơ trực tiếp; Qua bưu điện; Qua fax, email, mạng điện tử của Trung tâm hành chính công Thị xã.
3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại: Bản sao có công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;
- Bản thuyết minh về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở theo Phụ lục VII ban hàng kèm theo thông tư này;
- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh);
- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên xác nhận đủ sức khỏe (có xác nhận của cơ quan sản xuất, kinh doanh).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:
a) Xử lý hồ sơ đăng ký:
- Thẩm xét tính hợp lệ hồ sơ
- Thông báo kết quả: Trong vòng 3 ngày thông báo cho đơn vị bổ sung hồ sơ nếu còn thiếu.
b) Xử lý kết quả kiểm tra, thẩm định: Trong ngày 15 ngày làm việc Cấp giấy chứng nhận hoặc ra thông báo chưa đủ điều kiện cấp giấy.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Phòng NN và PTNT hoặc phòng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện , Tỉnh Thanh Hóa)
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Phòng NN và PTNT hoặc phòng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện, Tỉnh Thanh Hóa
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức  
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014.
- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNTPTNT ngày 03/12/2014.
8. Lệ phí: Phí thẩm định Cấp giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. (Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016): 700.000/người/ lần
9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ( có hiệu lực 03 năm) theo mẫu số tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi có đủ các điều kiện sau đây:
a)     Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phảm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Chương IV của Luật An toàn thực phẩm;
b)    Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trongGiaays chứng nhận đăng ký kinh doanh.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật An toàn thực phẩm năm 2010.
- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố, thuộc tỉnh;
- Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ NN và PTNT quy định về việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
- Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ NN và Phát triển Nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp Tỉnh, cấp huyện.
- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chínhquy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;
- Quyết định số 3912/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của uBND Tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về vật tư Nông nghiệp và an toàn thực phẩm trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa.
 
 
CÁC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: CÓ
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có
 
File đính kèm:ATTP.docx(22822kb)
Các thủ tục hành chính khác