Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1066
Hôm qua:
1675
Tuần này:
13720
Tháng này:
43546
Tất cả:
1108055

Thủ tục hành chính

Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư thôn)
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành theo Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa)
Tên thủ tục hành chính: 
Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư thôn)
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
- Trình tự thực hiện:
Bước 1. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; Phòng kinh tế thị xã, thành phố xây dựng phương án tổng thể về bồi thường, thu hồi rừng và tờ trình để UBND cấp huyện ký trình UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) phê duyệt.
Bước 2.  UBND cấp huyện có trách nhiệm thông báo cho các chủ rừng bị thu hồi rừng. Trong đó nói rõ lý do, đặc điểm khu rừng thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển, phương án bồi thường thu hồi rừng.
Bước 3. 
- Sau khi có quyết định thu hồi rừng, quyết định xét duyệt phương án bồi thường, thu hồi rừng của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện việc bồi thường, thu hồi rừng. 
- Trường hợp diện tích rừng thu hồi có rừng của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn đang sử dụng thì sau khi nhận được quyết định thu hồi rừng của UBND tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm ký quyết định thu hồi rừng cụ thể đối với mỗi chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.
 Bước 4. Quản lý rừng, giao rừng sau khi bồi thường, thu hồi rừng:
Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bồi thường, thu hồi rừng và giải quyết quản lý diện tích rừng thu hồi như sau:
- Trường hợp đã có dự án đầu tư được phê duyệt thì giao cho nhà đầu tư để thực hiện dự án.
- Trường hợp rừng được thu hồi để chuyển mục đích sử dụng ngoài mục đích lâm nghiệp, việc khai thác tận dụng tận thu được thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý khai thác rừng.
Ngoài các quy định tại Khoản 2 mục IV TT số 38/2007/TT-BNN, trình tự, thủ tục thu hồi rừng còn được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước về bồi thường, thu hồi tài sản khi nhà nước thu hồi đất cho các mục đích kinh tế, an ninh, quốc phòng.
-Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; Phòng Kinh tế thị xã, thành phố
- Thành phần hồ sơ:
- Số lượng hồ sơ:
- Phương án bồi thường, thu hồi rừng
03                   (bộ)
- Thời hạn giải quyết:
Không quy định
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân                                                              
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Tờ trình
- Lệ phí ( nếu có):
Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai ( nếu có đề nghị đính kèm):
 
Không
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính ( nếu có):
 
Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 của Quốc hội;
- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ  về Thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;
- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/04/2007 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về hướng dẫn thủ tục trình tự giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân và cộng đồng dân cư.

  
File đính kèm:5.Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm bkhoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền của .....doc(45568kb)
Các thủ tục hành chính khác