Danh sách các nhiệm kỳ
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN


Địa chỉ: Số 28, Trần Phú, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn.
Điện thoại: 0373824208, 0373824350.
I- Giới thiệu chung: 
Hội đồng nhân dân (HĐND) là cơ quan quyền lực nhà nước của địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.
Quyết định những chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng, xây dựng và phát triển về kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương làm tròn nghĩa vụ của đối với cả nước. 
II- Nhiệm vụ-quyền hạn:
* Trong lĩnh vực kinh tế:
1. Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; chủ trương, biện pháp về xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác xã và kinh tế hộ gia đình ở thi xa
2. Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và biện pháp phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế , bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các cơ sở kinh tế theo quy định của pháp luật;
3. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;dự toán thu, chi ngân sách và phân bổdự toán ngân sách thi xa; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách; điều chỉnh dự toán ngân sách trong trường hợp cần thiết; giám sát việc thực hiện ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định;
4. Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông, thuỷ lợi và biện pháp bảo vệ đê điều, công trình thuỷ lợi, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật;
5. Quyết định biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.
* Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống,
1. Quyết định các biện pháp và điều kiện cần thiết để xây dựng và phát triển mạng lưới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy hoạch chung;
2. Quyết định biện pháp bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện để phát triển sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể dục thể thao cua thÞ x·
3. Quyết định biện pháp giữ gìn, bảo quản, trùng tu và phát huy giá trị các công trình văn hoá, nghệ thuật, di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh theo phân cấp;
4. Quyết định biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương;
5. Quyết định biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng, chống dịch bệnh; chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình;
6. Quyết định biện pháp thực hiện chính sách ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với nước; biện pháp thực hiện chính sách bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội, xoá đói, giảm nghèo.
* Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường
1. Quyết định biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân thi xa
2. Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, theo quy định của pháp luật;
3. Quyết định biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt;
4. Quyết định biện pháp thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.
* Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội
1. Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và quốc phòng toàn dân; bảo đảm thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dự bị động viên, thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với các lực lượng vũ trang nhân dân
2. Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; biện pháp đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương.
* Về công tác quản lý đất đai, qui hoạch
1. Thông qua quy hoạch tổng thể về xây dựng và phát triển của thị xã, trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh để trình Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê duyệt;
2. Quyết định kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị của thị xã,
3. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, giao thông, phòng, chống cháy, næ và bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị của thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
4. Quyết định biện pháp quản lý dân cư đô thị và tổ chức đời sèng nhân dân trên địa bàn.
* Thường trực HĐND Thị xã có những nhiệm vụ :
Triệu tập và chủ toạ các kỳ kọp của Hội đồng nhân dân; phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng nhân dân;
Đôn đốc, kiểm tra Uỷ ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân;
Điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân, giữ mối liên hệ với các đại biểu Hội đồng nhân dân;
Tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng hợp ý kiến và nguyện vọng của nhân dân để báo cáo tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân;
Phối hợp với Uỷ ban nhân dân quyết định việc đưa ra Hội đồng nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân phạm sai lầm theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;
Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tæ quèc thÞ x· mỗi năm hai lần thông báo cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân.
Các ban của HĐND: Hội đồng nhân dân thị xã có 2 ban
Tham gia chuẩn bị các kỳ họp của Hội đồng nhân dân;
Thẩm tra các báo cáo, đề án do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công;
Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân, hoạt động của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
Giúp Hội đồng nhân dân giám sát cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.
Trong khi thi hành nhiệm vụ, các ban của Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu Uỷ ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội ở địa phương cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến hoạt động giám sát. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của các Ban của Hội đồng nhân dân;
Báo cáo kết quả hoạt động giám sát,thẩm tra báo cáo với Thường trực và thuyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.
III. Quá trình hoạt động của HĐND Thị xã từ ngày thành lập đến nay
Do yêu cầu phát triển khu công nghiệp Bỉm sơn theo quyết định của Chính phủ. Cùng với sự ra đời và phát triển của Đảng bộ thị xã bỉm sơn. Bộ máy chính quyền của Thị xã cũng được thành lập và phát triển. Từ ngày thành lập đến nay HĐND Thị xã hoạt động qua 9 nhiệm kỳ ( 1978- 2007) . Với chức năng: “là cơ quan quyền lực nhà nước của địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên”.
Quán triệt Nghị quyết của Đảng bộ. Mỗi khoá, mỗi nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tập trung bàn và quyết định những chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng, xây dựng và phát triển về kinh tế – xã hội , củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Thị xã, làm tròn nghĩa vụ của thị xã đối với cả nước. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của UBND, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND; Giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.Góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng và phát triển Thị xã ngày càng giàu đẹp, văn minh. 
IV.TỔ CHỨC BỘ MÁY HĐND KHÓA XI (NHIỆM KỲ 2016-2021)
1. Ông: Nguyễn Tiến Thuận 
- Chức vụ: Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch HĐND thị xã.
- Số điện thoại: 02373.824.202
- Email: thuannt.bimson@thanhhoa.gov.vn
Phân công nhiệm vụ.
Lãnh đạo, điều hành chung mọi hoạt động và công tác của HĐND, Thường trực HĐND thị xã thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền đã được quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
Quyết định ngày triệu tập và dự kiến nội dung, chương trình tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã.
Quyết định triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã.
- Giải quyết những vấn đề quan trọng phát sinh giữa hai kỳ họp.
- Chỉ đạo công tác xây dựng chính quyền địa phương, công tác tổ chức, cán bộ theo quy định.
- Đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng đồng thời trực tiếp chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của HĐND thị xã.
Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân giữ mối quan hệ với HĐND, UBND, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại thị xã Bỉm Sơn; Thị ủy, UBND, UB.MTTQ thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã.
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy viên Thường trực HĐND thị xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.
- Chịu trách nhiệm về hoạt động của Thường trực HĐND trước Hội đồng nhân dân thị xã, Thường trực HĐND và UBND tỉnh.
2. Ông: Đặng Văn Công 
- Chức vụ: UV. BTV.Thị ủy–Phó Chủ tịch HĐND thị xã.
- Số điện thoại: 02373.824.208
- Email: congdv.bimson@thanhhoa.gov.vn
Phân công nhiệm vụ.
Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực, trực tiếp giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày của Thường trực HĐND thị xã; thay mặt Chủ tịch HĐND thị xã giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch HĐND thị xã đi vắng và ủy quyền. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
 - Chỉ đạo hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội. Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã trên các lĩnh vực:  Kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, TDTT, khoa học, công nghệ, TN&MT, chính sách tôn giáo, dân tộc trên địa bàn thị xã. Chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã tham mưu giúp việc, đảm bảo hoạt động của HĐND thị xã.
            -Thay mặt TT.HĐND thị xã trực tiếp tổ chức chỉ đạo, phân công, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND thị xã; Phân công các Ban của HĐND thị xã thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình HĐND thị xã; Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND thị xã các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công; chỉ đạo, đôn đốc công tác chuẩn bị và tham gia vào việc: Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND; rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND thị xã; duyệt hoàn chỉnh lần cuối các Nghị quyết đã được HĐND thị xã thông qua trước khi trình Chủ tịch HĐND thị xã; theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND thị xã và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; theo dõi tình hình thực hiện các kiến nghị giám sát, tình hình thực thi pháp luật và Nghị quyết của HĐND thị xã thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của HĐND thị xã theo quy định.
- Tham gia việc chủ tọa, điều hành các kỳ họp của HĐND thị xã, các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND thị xã; dự các cuộc họp của các Ban HĐND và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thị xã.
-Là Thủ trưởng cơ quan HĐND thị xã; làm chủ tài khoản nguồn kinh phí hoạt động của HĐND thị xã.
- Giúp Chủ tịch HĐND thị xã giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan khối kinh tế, Văn hóa, Đài truyền thanh – truyền hình thị xã.
3. Bà: Nguyễn Thị Dung. 
- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND thị xã.
- Số điện thoại: 02373.824.350
- Email: dungnt.bimson@thanhhoa.gov.vn
Phân công nhiệm vụ.
         Thay mặt Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực xử lý các công việc hàng ngày của Thường trực HĐND thị xã khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực đi vắng và được ủy quyền. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo lĩnh vực công tác:
            - Tham gia chủ tọa các kỳ họp HĐND thị xã, trực tiếp điều hành một số phiên họp của TT.HĐND thị xã theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thị xã.
-  Chỉ đạo hoạt động của Ban Pháp chế HĐND thị xã. Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã trên các lĩnh vực: Thi hành Hiến pháp và Pháp luật; Quốc phòng, an ninh; trật tự, ATXH; công tác xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính ở địa phương
-  Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND  thị xã các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; theo lĩnh vực được phân công có trách nhiệm tham gia đôn đốc công tác chuẩn bị các nội dung: việc chuẩn bị tổ chức, kỳ họp; dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND thị xã; chỉ đạo hoàn chỉnh các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách đã được HĐND thị xã thông qua để ban hành; theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND thị xã và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; theo dõi tình hình thực hiện kiến nghị giám sát, tình hình thực thi pháp luật và Nghị quyết của HĐND thị xã thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;
-  Tham gia vào  việc chủ tọa, điều hành các kỳ họp của HĐND thị xã; dự các cuộc họp của các Ban HĐND và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thị xã.
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND thị xã theo định kỳ và đột xuất; trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để báo cáo HĐND thị xã;
-  Ký các văn bản của Thường trực HĐND thành phố thuộc lĩnh vực phụ trách và lĩnh vực khác khi được ủy nhiệm.
-  Chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của HĐND thị xã, công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của HĐND thị xã.
- Thay mặt TT.HĐND thị xã thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan: Tư pháp, khối nội chính, các tổ chức đoàn thể, các hội đặc thù và các tổ chức xã hội nghề nghiệp của thị xã; giữ mối liên hệ với đại biểu HĐND thị xã; theo dõi, đôn đốc hoạt động của đại biểu, tổ đại biểu HĐND thị xã; theo dõi hoạt động của Hội thẩm nhân dân thị xã theo quy định.
4. Ông: Mai Thế Trị 
- Chức vụ: UV. BTV.Thị ủy, UV.Thường trực HĐND, Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thị xã.
- Số điện thoại: 02373.824.952
- Email: trimt.bimson@thanhhoa.gov.vn
Phân công nhiệm vụ.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch HĐNDthị xã, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; chịu trách nhiệm cá nhân trướcHĐND thị xã,TT.HĐND thị xã về nhiệm vụ, quyền hạn được TT.HĐNDthị xã phân công.
- Tham gia cùng tập thể TT.HĐND thị xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TT.HĐNDthị xã theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của HĐND thị xã.
- Trực tiếp điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kinh tế -Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã theo quy định.
- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND thị xã liên quan đến lĩnh vực phụ trách; Tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách và do HĐND hoặc TT.HĐND thị xã phân công.
- Tổ chức thực hiện công tác thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết của HĐND thị xã liên quan đến lĩnh vực phụ trách do HĐND thị xã hoặc TT.HĐND thị xã phân công; chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết để Chủ tọa kỳ họp trình HĐND thị xã xem xét, biểu quyết thông qua.
- Thay mặt Ban báo cáo kết quả hoạt động giám sát, thẩm tra với TT.HĐND trước khi báo cáo với HĐND thị xã.
- Cử thành viên tham gia hoạt động của TT. HĐND thị xã theo yêu cầu của TT. HĐND thị xã.
5. Ông: Trịnh Quốc Đạt 
- Chức vụ: UV. BTV.Thị ủy, UV.Thường trực HĐND, Trưởng Ban Pháp chếHĐND thị xã.
- Số điện thoại: 02373.824.070
- Email: dattq.bimson@thanhhoa.gov.vn
Phân công nhiệm vụ.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch HĐNDthị xã, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐND thị xã, TT.HĐND thị xã về nhiệm vụ, quyền hạn được TT.HĐNDthị xã phân công.
- Tham gia cùng tập thể TT.HĐND thị xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TT.HĐNDthị xã theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của HĐND thị xã.
- Chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã theo quy định; Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND thị xã liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
- Tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách và do HĐND hoặc TT.HĐND thị xã phân công.
- Tổ chức thực hiện công tác thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết của HĐND thị xã liên quan đến lĩnh vực phụ trách do HĐND thị xã hoặc TT.HĐND thị xã phân công; chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết để Chủ tọa kỳ họp trình HĐND thị xã xem xét, biểu quyết thông qua.
- Thay mặt Ban báo cáo kết quả hoạt động giám sát, thẩm tra với Thường trực HĐND trước khi báo cáo HĐND thị xã.     
- Cử thành viên tham gia hoạt động của Thường trực HĐND thị xã theo yêu cầu của Thường trực HĐND thị xã.
V.CÁC BAN CỦA HĐND THỊ XÃ BỈM SƠN.
            1. Ban Kinh tế - Xã hội.
            Chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực: Kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, TN&MT, chính sách tôn giáo ở địa phương.
Trưởng Ban: Ông Mai Thế Trị 
- Số điện thoại: 02373.824.952
Phó Trưởng Ban: Bà Hà Thị Hường 
- Số điện thoại: 02373.824.350
Các ủy viên:
                        -Ông Phạm Văn Thương, Chủ tịch UB.MTTQ thị xã Bỉm Sơn;
                        -Bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LH.Phụ nữ thị xã Bỉm Sơn;
                        -Bà Trịnh Vũ Thắm, Phó Giám đốc Ngân hàng Vietinbank Bỉm Sơn
            2.Ban Pháp chế.
Chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương.
Trưởng Ban:ÔngTrịnh Quốc Đạt 
- Số điện thoại: 02373.824.070
Phó Trưởng Ban: Bà Trần Thị Vân Anh 
- Số điện thoại: 02373.824.350
Các ủy viên:
                        -Ông Doãn Văn Đạt, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Bỉm Sơn;
                        -Bà Tạ Thị Liên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã;
            -Bà Trần Thị Bình, Trưởng Văn phòng Công chứng Bỉm Sơn.
 
VI. DANH SÁCH CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021.
 
1. Tổ đại biểu số 01: Phường Bắc Sơn.
- Ông Nguyễn Duy Phương                     - Tổ trưởng;
- Bà Tạ Thị Liên                                       - Tổ phó;
- Ông Trình Hữu Thành
- Bà Hà Thị Hường
2. Tổ đại biểu số 02: Phường Ngọc Trạo.
- Ông Lê Văn Nhịp                                   - Tổ trưởng;
- Ông Doãn Văn Đạt                                - Tổ phó;
- Ông Đặng Văn Công
- Bà Mai Ngọc Thắm.
3. Tổ đại biểu số 03: Phường Phú Sơn.
- Ông Phạm Văn Cương                         - Tổ trưởng;
- Ông Nguyễn Văn Mười                         - Tổ phó;
- Ông Nguyễn Tiến Thuận
4. Tổ đại biểu số 04: Xã Quang Trung.
- Ông Nguyễn Mạnh Hán                         - Tổ trưởng;
- Bà Trần Thị Vân Anh                             - Tổ phó;
- Ông Mai Đình Lâm.
5. Tổ đại biểu số 05: Phường Ba Đình
- Ông Nguyễn Xuân Chiến                      - Tổ trưởng;
- Bà Trần Thị Bình                                  - Tổ phó;
- Ông Bùi Huy Hùng
- Ông Trịnh Quốc Đạt
- Bà Trịnh Vũ Thắm.
6. Tổ đại biểu số 06: Phường Lam Sơn
- Ông Phạm Hùng Vương                       - Tổ trưởng;
- Bà Nguyễn Thị Tuyết                            - Tổ phó;
- Ông Mai Thế Trị
- Ông Phạm Văn Thương
7. Tổ đại biểu số 07: Phường Đông Sơn
- Ông Vũ Đức Cường                             - Tổ trưởng;
- Bà Nguyễn Thị Hường                         - Tổ phó;
- Ông Nguyễn Thanh Tùng
- Ông Trần Đoàn Viên.
8. Tổ đại biểu số 08: Xã Hà Lan
- Ông Trịnh Ngọc Thành                         - Tổ trưởng;
- Ông Trương Văn Tiến                          - Tổ phó;
- Bà Nguyễn Thị Dung
 
 
 
 

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC