GIỚI THIỆU VỀ UBND THỊ XÃ BỈM SƠN


1. Giới thiệu chung về UBND cấp huyện:

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn do Hội đồng nhân dân Thị xã bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên; Chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn; thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. UBND thị xã Bỉm Sơn gồm Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 12 Ủy viên.
 
2. UBND thị xã Bỉm Sơn:

Địa chỉ: Số 28, Trần Phú, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn.

Điện thoại: 02373824207; Fax: 02373825355.

 Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đất nước bước sang một trang sử mới: “Xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời Bác Hồ căn dặn. Thực hiện nhiệm vụ quan trọng đó, Ngày 12 tháng 12 năm 1975 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 338/TTg cấp đất cho Bộ Xây dựng để xây dựng nhà máy xi măng Bỉm Sơn; tiếp đó tháng 10 /1976 Nhà nước có Quyết định thành lập công trường xây dựng Nhà máy xi măng Bỉm Sơn. Quyết định 338 của Thủ tướng Chính phủ đã mở ra mở ra một vận hội mới cho sự phát triển, tạo bước thay đổi căn bản đối với Bỉm Sơn trong tương lai; đồng thời đặt ra vấn đề cấp bách về tổ chức, bộ máy quản lý xã hội khu công nghiệp Bỉm Sơn.

Để đáp ứng yêu cầu đó, ngày 29 tháng 6 năm 1977 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng đã ký Quyết định 140/BT phê chuẩn việc thành lập Thị trấn Bỉm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hoá. Ngày 26 tháng 10 năm 1977 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá Quyết định số 1014/QĐ/TU chỉ định 9 đồng chí là uỷ viên BCH đảng bộ thị trấn Bỉm Sơn, tiếp đó, ngày 27/10/1977 UBND Tỉnh Thanh Hoá quyết định thành lập UBND lâm thời thị trấn Bỉm Sơn,do đồng chí Phạm Như Nhuần làm Bí thư kiêm Chủ tịch UBND thị trấn. Đến ngày 18/12/1981 Hội đồng Bộ Trưởng có quyết định 157/HĐBT về thành lập thị xã Bỉm Sơn, từ đó UBND thị trấn Bỉm Sơn được đổi thành UBND Thị xã Bỉm Sơn.

Trải qua XI nhiệm kỳ hoạt động, UBND thị xã Bỉm Sơn đã không ngừng đổi mới và nâng cao phương thức chỉ đạo, điều hành đạt được những kết quả quan trọng trong việc phát triển Thị xã lớn mạnh như ngày nay./.
 

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC