Tin khác

Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần năm 2019
Phê duyệt Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các CQTƯ được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ HCC cấp tỉnh, Bộ phận TN&TKQ giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Thanh Hóa trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
Công bố quy trình liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử, tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa