Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
679
Hôm qua:
2442
Tuần này:
678
Tháng này:
49406
Tất cả:
771900

Kỷ niệm ngày truyền thống các ngành xây dựng đảng và văn phòng cấp ủy

Ngày 16/10/2018 07:12:54

Cách đây 88 năm, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của đảng họp từ ngày 14/10/1930 đến cuối tháng 10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua Luận Cương chính trị, thông qua Điều lệ Đảng quyết định lập ra các cơ quan: Bộ Tổ chức, Bộ Tuyên truyền, Bộ Công nhân vận động.

XD Dang.jpg


Việc hình thành các bộ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Đảng cộng sản Việt Nam, đồng thời đánh dấu sự ra đời của các ngành xây dựng đảng - các cơ quan giúp đảng trong tập hợp và xây dựng lực lượng cách mạng gồm: Ngành Tổ chức, dân vận, văn phòng cấp uỷ và đến năm 1948 thành lập thêm cơ quan kiểm tra của Đảng. Ban Bí thư Trung ương đảng đã quyết định lấy ngày 14/10 hàng năm là ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng đảng; ngày 15/10 là ngày truyền thống công tác dân vận của đảng; ngày 16/10 là ngày truyền thống ngành kiểm tra của đảng và ngày 18/10 là ngày truyền thống văn phòng cấp ủy.

Tại thị xã Bỉm Sơn, các cơ quan chuyên môn của đảng đã hoạt động tích cực, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Công tác tổ chức xây dựng đảng luôn được quan tâm chú trọng. Thời gian qua, Ban Tổ chức Thị ủy đã tham mưu cho Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của đảng các cấp, đặc biệt là nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Hội nghị lần thứ 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Kịp thời xây dựng được các quy chế, quy định về công tác cán bộ để triển khai thực hiện; Xây dựng xong quy hoạch cán bộ cấp thị xã và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ và tập thể lãnh đạo quản lý; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; quan tâm phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Từ đó, các tổ chức đảng trong toàn thị xã không ngừng được củng cố và phát triển, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ đã đi vào nề nếp và có nhiều tiến bộ, công tác chính sách đối với cán bộ cũng được thực hiện tốt, góp phần động viên cổ vũ đội ngũ cán bộ, đảng viên hăng hái với công việc được giao. Với những kết quả đạt được trên lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng đã góp phần thiết thực vào việc đưa Thị xã phát triển theo hướng toàn diện.

Đối với công tác dân vận, Đảng ta luôn đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tập hợp, tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân thành một lực lượng đông đảo, đoàn kết xung quanh đảng. Công tác dân vận ngày càng được củng cố và đổi mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Hoạt động của hệ thống dân vận từ thị xã đến cơ sở có nhiều tiến bộ, đổi mới. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết 25-NQ/TW của BCH TW Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận 267-KL/TU của BTV Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới.Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở, thường xuyên nắm tình hình nhân dân. Công tác tôn giáo, tín ngưỡng luôn được chú trọng. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”...

Là cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã, Văn phòng cấp ủy đã tham mưu toàn diện trên các lĩnh vực, tổ chức điều hành công việc lãnh đạo và thông tin tổng hợp phục vụ cấp uỷ, tham mưu soạn thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hàng năm… Thường xuyên giữ mối liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các Ban Đảng, Văn phòng HĐND & UBND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các ban, ngành trong việc xây dựng chương trình làm việc cho cấp ủy, tham mưu giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, bảo đảm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ về chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã.

Về công tác Kiểm tra, giám sát của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy luôn ý thức được rằng: Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ thị xã, thường xuyên lấy đó là mục tiêu xây dựng phương hướng, chương trình hành động của mình. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã tiến hành kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng và công tác cán bộ; giải quyết đơn, thư tố cáo đảng viên và khiếu nại về kỷ luật Đảng; xử lý và đề nghị cấp ủy xử lý kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, giữ vững kỷ cương, pháp luật nhà nước, góp phần tích cực vào việc ngăn ngừa, hạn chế vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, thúc đẩy quá trình đổi mới, chỉnh đốn đảng, xây dựng Đảng bộ Thị xã ngày càng trong sạch vững mạnh.


Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng đảng (14/10/1930 - 14/10/2018), ngày truyền thống công tác dân vận của đảng (15/10/1930 - 15/10/2018), ngày truyền thống văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2018) và 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018), phát huy truyền thống lịch sử quý báu, các Ban xây dựng đảng của thị xã đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và góp phần hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Hoàng Hùng

Kỷ niệm ngày truyền thống các ngành xây dựng đảng và văn phòng cấp ủy

Đăng lúc: 16/10/2018 07:12:54 (GMT+7)

Cách đây 88 năm, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của đảng họp từ ngày 14/10/1930 đến cuối tháng 10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua Luận Cương chính trị, thông qua Điều lệ Đảng quyết định lập ra các cơ quan: Bộ Tổ chức, Bộ Tuyên truyền, Bộ Công nhân vận động.

XD Dang.jpg


Việc hình thành các bộ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Đảng cộng sản Việt Nam, đồng thời đánh dấu sự ra đời của các ngành xây dựng đảng - các cơ quan giúp đảng trong tập hợp và xây dựng lực lượng cách mạng gồm: Ngành Tổ chức, dân vận, văn phòng cấp uỷ và đến năm 1948 thành lập thêm cơ quan kiểm tra của Đảng. Ban Bí thư Trung ương đảng đã quyết định lấy ngày 14/10 hàng năm là ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng đảng; ngày 15/10 là ngày truyền thống công tác dân vận của đảng; ngày 16/10 là ngày truyền thống ngành kiểm tra của đảng và ngày 18/10 là ngày truyền thống văn phòng cấp ủy.

Tại thị xã Bỉm Sơn, các cơ quan chuyên môn của đảng đã hoạt động tích cực, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Công tác tổ chức xây dựng đảng luôn được quan tâm chú trọng. Thời gian qua, Ban Tổ chức Thị ủy đã tham mưu cho Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của đảng các cấp, đặc biệt là nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Hội nghị lần thứ 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Kịp thời xây dựng được các quy chế, quy định về công tác cán bộ để triển khai thực hiện; Xây dựng xong quy hoạch cán bộ cấp thị xã và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ và tập thể lãnh đạo quản lý; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; quan tâm phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Từ đó, các tổ chức đảng trong toàn thị xã không ngừng được củng cố và phát triển, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ đã đi vào nề nếp và có nhiều tiến bộ, công tác chính sách đối với cán bộ cũng được thực hiện tốt, góp phần động viên cổ vũ đội ngũ cán bộ, đảng viên hăng hái với công việc được giao. Với những kết quả đạt được trên lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng đã góp phần thiết thực vào việc đưa Thị xã phát triển theo hướng toàn diện.

Đối với công tác dân vận, Đảng ta luôn đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tập hợp, tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân thành một lực lượng đông đảo, đoàn kết xung quanh đảng. Công tác dân vận ngày càng được củng cố và đổi mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Hoạt động của hệ thống dân vận từ thị xã đến cơ sở có nhiều tiến bộ, đổi mới. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết 25-NQ/TW của BCH TW Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận 267-KL/TU của BTV Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới.Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở, thường xuyên nắm tình hình nhân dân. Công tác tôn giáo, tín ngưỡng luôn được chú trọng. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”...

Là cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã, Văn phòng cấp ủy đã tham mưu toàn diện trên các lĩnh vực, tổ chức điều hành công việc lãnh đạo và thông tin tổng hợp phục vụ cấp uỷ, tham mưu soạn thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hàng năm… Thường xuyên giữ mối liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các Ban Đảng, Văn phòng HĐND & UBND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các ban, ngành trong việc xây dựng chương trình làm việc cho cấp ủy, tham mưu giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, bảo đảm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ về chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã.

Về công tác Kiểm tra, giám sát của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy luôn ý thức được rằng: Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ thị xã, thường xuyên lấy đó là mục tiêu xây dựng phương hướng, chương trình hành động của mình. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã tiến hành kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng và công tác cán bộ; giải quyết đơn, thư tố cáo đảng viên và khiếu nại về kỷ luật Đảng; xử lý và đề nghị cấp ủy xử lý kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, giữ vững kỷ cương, pháp luật nhà nước, góp phần tích cực vào việc ngăn ngừa, hạn chế vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, thúc đẩy quá trình đổi mới, chỉnh đốn đảng, xây dựng Đảng bộ Thị xã ngày càng trong sạch vững mạnh.


Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng đảng (14/10/1930 - 14/10/2018), ngày truyền thống công tác dân vận của đảng (15/10/1930 - 15/10/2018), ngày truyền thống văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2018) và 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018), phát huy truyền thống lịch sử quý báu, các Ban xây dựng đảng của thị xã đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và góp phần hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Hoàng Hùng

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa