Lực lượng quân sự thị xã Bỉm Sơn nỗ lực thực hiện sứ mệnh bảo vệ nhân dân trong tình hình mới

Ngày 23/12/2020 08:27:15

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, lực lượng quân sự thị xã Bỉm Sơn đã và đang từng bước trưởng thành, lớn mạnh, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, thực hiện tốt “sứ mệnh bảo vệ nhân dân” trong tình hình mới.

Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước cơ bản ổn định, chủ quyền được giữ vững, kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển, vị thế của nước ta không ngừng được nâng lên trên trường quốc tế. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, những vấn đề nảy sinh trong xã hội chưa được giải quyết... để tác động nhằm chia rẽ đoàn kết nội bộ, đoàn kết dân tộc. Tại thị xã Bỉm Sơn, là đô thị nằm ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa,được xác định là một trong ba “vùng kinh tế động lực” của Tỉnh; những năm gần đây, Thị xã đã thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, trong đó có nhiều doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài... đó là thời cơ song cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nguy cơ gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã. Nhận thức rõ đặc điểm địa bàn và nắm vững chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, lực lượng vũ trang thị xã Bỉm Sơn nói chung và lực lượng quân sự thị xã nói riêng đã đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tham mưu cho Thị ủy, UBNDthị xã và trực tiếp tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Nhờ đó, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn được củng cố, tăng cường; tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ thị xã ngày càng vững chắc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi để thị xã đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã đã chú trọng tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Trên cơ sở quán triệt quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, bám sát đặc điểm, nhiệm vụ và khả năng của địa phương, hằng năm cơ quan Quân sự Thị xã đã tham mưu cho Thị ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trên cơ sở đó, UBND thị xã giao chỉ tiêu quốc phòng cho các phường, xã đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã phát huy tốt chức năng là cơ quan thường trực giúp Đảng ủy Quân sự Thị xã hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả thiết thực, cơ quan Quân sự tập trung tham mưu xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội đồng, ban chỉ đạo về xây dựng khu vực phòng thủ, phòng không nhân dân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh; ban hành các chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện và những quy chế, quy định, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng trên địa bàn.

Xác định xây dựng lực lượng vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện “sứ mệnh bảo vệ nhân dân” trong tình hình mới, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã triển khai quyết liệt các biện pháp trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nhất là trong thực hiện Chỉ thị số 103 của Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng, Chỉ thị 07 của Tổng Tham mưu trưởng về thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương năm 2020” và khâu đột phá “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương”; xây dựng tiêu chí và triển khai kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” gắn với xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp, tạo được bước chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan quan tâm chỉ đạo. Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ thị xã giai đoạn 2016-2020” đã đi vào chiều sâu. Hiện nay, Thị xã có 36 đầu mối đơn vị dân quân tự vệ (DQTV); Xây dựng 21 Ban CHQS cơ quan. Đối với các xã, phường xây dựng 7/7 trung đội dân quân cơ động; 58 tổ DQTV tại chỗ của 58 khu phố, thôn, xóm. Ngoài ra, cấp thị xã còn biên chế 1 trung đội dân quân cơ động và 1 trung đội súng máy phòng không 12.7mm, 1 trung đội cối 82mm. Tổng số lực lượng DQTV trên toàn địa bàn thị xã là 1.469 đồng chí, đạt tỷ lệ 2,05% so với tổng dân số; Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 29,2%. Ban Chỉ huy quân sự Thị xã cũng thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn các mục tiêu. Trong năm 2020, đã tổ chức huấn luyện cho các lực lượng theo đúng quy định. Trong đó: Huấn luyện lực lượng dân quân, tự vệ 1.792 đồng chí; lực lượng khung B, đơn vị Dự bị động viên 105 đồng chí; chỉ đạo các xã, phường, đơn vị tự vệ huấn luyện lực lượng dân quân cơ động, binh chủng, lực lượng tại chỗ bảo đảm nội dung chương trình, thời gian, quân số, kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 75% đạt khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị trong huấn luyện.

Việc tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm luôn được Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Các khâu từ đăng ký, quản lý thanh niên, đến xét duyệt chính sách, chính trị, khám sức khỏe, phát lệnh gọi nhập ngũ đều được thực hiện công khai, dân chủ theo đúng luật định. Trong năm 2020, thị xã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, tuyển công an nghĩa vụ đạt 100% chỉ tiêu được giao, tiếp nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương 42 đồng chí; các phường, xã làm tốt công tác phúc tra độ tuổi 17, đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ từ 18 đến 25; làm tốt công tác tuyên truyền tuyển sinh quân sự, chuẩn bị hồ sơ, xác minh chính trị cho 22 thí sinh thi tuyển vào các trường quân sự.

Một trong những thành tích nổi bật nữa của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Bỉm Sơn trong năm 2020 đó là tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã. Ban chỉ huy Quân sự Thị xã đã cử trên 20 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa điểm khu vực cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 của Thị xã, chủ yếu dành cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại các Công ty có yếu tố nước ngoài trên địa bàn thị xã. Bên cạnh đó, năm 2020 cũng là năm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã cùng với lực lượng an ninh đã nắm chắc tình hình an ninh chính trị, tư tưởng, gópphần đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp trên địa bàn thị xã nói riêng và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nói chung, là tiền đề vững chắc để Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được thành công tốt đẹp.

Có thể khẳng định, những nỗ lực đó của lực lượng quân sự thị xã đã góp phần làm cho an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã tiếp tục được giữ vững và ổn định, tạo điều kiện thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thị xã.
Nguyễn Tới

Lực lượng quân sự thị xã Bỉm Sơn nỗ lực thực hiện sứ mệnh bảo vệ nhân dân trong tình hình mới

Đăng lúc: 23/12/2020 08:27:15 (GMT+7)

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, lực lượng quân sự thị xã Bỉm Sơn đã và đang từng bước trưởng thành, lớn mạnh, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, thực hiện tốt “sứ mệnh bảo vệ nhân dân” trong tình hình mới.

Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước cơ bản ổn định, chủ quyền được giữ vững, kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển, vị thế của nước ta không ngừng được nâng lên trên trường quốc tế. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, những vấn đề nảy sinh trong xã hội chưa được giải quyết... để tác động nhằm chia rẽ đoàn kết nội bộ, đoàn kết dân tộc. Tại thị xã Bỉm Sơn, là đô thị nằm ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa,được xác định là một trong ba “vùng kinh tế động lực” của Tỉnh; những năm gần đây, Thị xã đã thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, trong đó có nhiều doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài... đó là thời cơ song cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nguy cơ gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã. Nhận thức rõ đặc điểm địa bàn và nắm vững chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, lực lượng vũ trang thị xã Bỉm Sơn nói chung và lực lượng quân sự thị xã nói riêng đã đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tham mưu cho Thị ủy, UBNDthị xã và trực tiếp tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Nhờ đó, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn được củng cố, tăng cường; tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ thị xã ngày càng vững chắc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi để thị xã đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã đã chú trọng tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Trên cơ sở quán triệt quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, bám sát đặc điểm, nhiệm vụ và khả năng của địa phương, hằng năm cơ quan Quân sự Thị xã đã tham mưu cho Thị ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trên cơ sở đó, UBND thị xã giao chỉ tiêu quốc phòng cho các phường, xã đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã phát huy tốt chức năng là cơ quan thường trực giúp Đảng ủy Quân sự Thị xã hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả thiết thực, cơ quan Quân sự tập trung tham mưu xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội đồng, ban chỉ đạo về xây dựng khu vực phòng thủ, phòng không nhân dân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh; ban hành các chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện và những quy chế, quy định, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng trên địa bàn.

Xác định xây dựng lực lượng vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện “sứ mệnh bảo vệ nhân dân” trong tình hình mới, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã triển khai quyết liệt các biện pháp trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nhất là trong thực hiện Chỉ thị số 103 của Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng, Chỉ thị 07 của Tổng Tham mưu trưởng về thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương năm 2020” và khâu đột phá “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương”; xây dựng tiêu chí và triển khai kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” gắn với xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp, tạo được bước chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan quan tâm chỉ đạo. Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ thị xã giai đoạn 2016-2020” đã đi vào chiều sâu. Hiện nay, Thị xã có 36 đầu mối đơn vị dân quân tự vệ (DQTV); Xây dựng 21 Ban CHQS cơ quan. Đối với các xã, phường xây dựng 7/7 trung đội dân quân cơ động; 58 tổ DQTV tại chỗ của 58 khu phố, thôn, xóm. Ngoài ra, cấp thị xã còn biên chế 1 trung đội dân quân cơ động và 1 trung đội súng máy phòng không 12.7mm, 1 trung đội cối 82mm. Tổng số lực lượng DQTV trên toàn địa bàn thị xã là 1.469 đồng chí, đạt tỷ lệ 2,05% so với tổng dân số; Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 29,2%. Ban Chỉ huy quân sự Thị xã cũng thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn các mục tiêu. Trong năm 2020, đã tổ chức huấn luyện cho các lực lượng theo đúng quy định. Trong đó: Huấn luyện lực lượng dân quân, tự vệ 1.792 đồng chí; lực lượng khung B, đơn vị Dự bị động viên 105 đồng chí; chỉ đạo các xã, phường, đơn vị tự vệ huấn luyện lực lượng dân quân cơ động, binh chủng, lực lượng tại chỗ bảo đảm nội dung chương trình, thời gian, quân số, kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 75% đạt khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị trong huấn luyện.

Việc tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm luôn được Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Các khâu từ đăng ký, quản lý thanh niên, đến xét duyệt chính sách, chính trị, khám sức khỏe, phát lệnh gọi nhập ngũ đều được thực hiện công khai, dân chủ theo đúng luật định. Trong năm 2020, thị xã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, tuyển công an nghĩa vụ đạt 100% chỉ tiêu được giao, tiếp nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương 42 đồng chí; các phường, xã làm tốt công tác phúc tra độ tuổi 17, đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ từ 18 đến 25; làm tốt công tác tuyên truyền tuyển sinh quân sự, chuẩn bị hồ sơ, xác minh chính trị cho 22 thí sinh thi tuyển vào các trường quân sự.

Một trong những thành tích nổi bật nữa của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Bỉm Sơn trong năm 2020 đó là tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã. Ban chỉ huy Quân sự Thị xã đã cử trên 20 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa điểm khu vực cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 của Thị xã, chủ yếu dành cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại các Công ty có yếu tố nước ngoài trên địa bàn thị xã. Bên cạnh đó, năm 2020 cũng là năm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã cùng với lực lượng an ninh đã nắm chắc tình hình an ninh chính trị, tư tưởng, gópphần đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp trên địa bàn thị xã nói riêng và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nói chung, là tiền đề vững chắc để Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được thành công tốt đẹp.

Có thể khẳng định, những nỗ lực đó của lực lượng quân sự thị xã đã góp phần làm cho an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã tiếp tục được giữ vững và ổn định, tạo điều kiện thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thị xã.
Nguyễn Tới