Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
143
Hôm qua:
2334
Tuần này:
2477
Tháng này:
74358
Tất cả:
1458764

Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Ngày 04/02/2020 14:00:25

Thời gian qua, công tác tiếp công dân tại thị xã Bỉm Sơn có nhiều chuyển biến tích cực, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và các phường, xã cùng với Ban Tiếp công dân Thị xã chặt chẽ, đi vào nề nếp; giải quyết các vụ việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (KNTC) đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân; việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên, nhất là thực hiện tốt ngày Pháp luật Việt Nam theo quy định; qua đó, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Thị ủy, UBND Thị xã đã quán triệtthực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân tiếp nhận, phân loại xử lý đơn, thư KNTC, kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật. Thị xã đã chỉ đạo Ban tiếp công dân cũng như các cơ quan, đơn vị và các địa phương tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh; chú trọng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân, gắn tiếp dân với tuyên truyền pháp luật, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Xác định rõ phải làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, lắng nghe mới xác định được tâm tư nguyện vọng của người dân, từ đó giải quyết các vụ việc KNTC. Để tạo thuận lợi cho công tác giải quyết KNTC, UBND Thị xã đã phân công nhiệm vụ cho Ban Tiếp công dân xây dựng kế hoạch, niêm yết công khai lịch tiếp dân, trong đó có lịch định kỳ của lãnh đạo Thị xã trực tiếp dân. Công tác tiếp công dân luôn được Thị xã duy trì thường xuyên, đảm bảo đúng lịch, đúng quy định của Luật tiếp công dân. Việc tiếp công dân luôn đảm bảo khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử; luôn tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. Với sự chỉ đạo sâu sát của Thị xã, Chủ tịch UBND các phường, xã đều nghiêm túc thực hiện việc trực tiếp tiếp công dân định kỳ hàng tuần, để lắng nghe ý kiến của công dân, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay tại cơ sở.

Việc tiếp dân, đối thoại với công dân của lãnh đạo từ Thị xã đến cơ sở đã tạo thuận lợi cho người dân, góp phần quan trọng cho việc tăng cường sự trao đổi, chia sẻ thông tin để giải quyết vụ việc.Kết quả, các khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của công dân được xem xét giải quyết, xử lý kịp thời; các vụ việc phát sinh được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo giải quyết, tránh tình trạng bức xúc, khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp, tạo được lòng tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân trong năm 2019: Đã giải quyết 28/30 đơn khiếu nại, đạt 93,3%, còn lại 02 vụ đang trong quá trình giải quyết; đã giải quyết 12/13 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền và 172 đơn phản ánh, kiến nghị của công dân.

Đặc biệt, trong thời gian qua, do Thị xã có nhiều dự án liên quan đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được triển khai thực hiện, nên tình hình đơn thư kiến nghị, khiếu nại còn nhiều, nhất là trong lĩnh vực liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, với sự chủ động, tích cực, sâu sát, Thị xã đã xem xét giải quyết các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đại đa số nhân dân đồng thuận. Một số vụ việc nhân dân tiếp tục có đơn gửi lên các cấp, các ngành, nhưng các cấp, các ngành sau khi xem xét, giải quyết đều thống nhất với kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của địa phương. Chính vì vậy, hiện nay trên địa bàn thị xã không có vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp, kéo dài nào.

Phát huy những kết quả đã đạt được, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, thời gian tới, Thị xã xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ Thị xã đến cơ sở để thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đặc biệt là những đơn thư kéo dài và có tính chất phức tạp, đơn thư khiếu kiện đông người, vượt cấp... Đồng thời Thị xã sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền vận động, phân tích, giải thích và đối thoại để tạo được sự đồng thuận của công dân trong việc giải quyết đơn thư;Thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra và các quyết định giải quyết khiếu nại, các kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật;Duy trì nề nếp công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ chuyên môn, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư, qua đó bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Nguyễn Tới

Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Đăng lúc: 04/02/2020 14:00:25 (GMT+7)

Thời gian qua, công tác tiếp công dân tại thị xã Bỉm Sơn có nhiều chuyển biến tích cực, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và các phường, xã cùng với Ban Tiếp công dân Thị xã chặt chẽ, đi vào nề nếp; giải quyết các vụ việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (KNTC) đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân; việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên, nhất là thực hiện tốt ngày Pháp luật Việt Nam theo quy định; qua đó, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Thị ủy, UBND Thị xã đã quán triệtthực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân tiếp nhận, phân loại xử lý đơn, thư KNTC, kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật. Thị xã đã chỉ đạo Ban tiếp công dân cũng như các cơ quan, đơn vị và các địa phương tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh; chú trọng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân, gắn tiếp dân với tuyên truyền pháp luật, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Xác định rõ phải làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, lắng nghe mới xác định được tâm tư nguyện vọng của người dân, từ đó giải quyết các vụ việc KNTC. Để tạo thuận lợi cho công tác giải quyết KNTC, UBND Thị xã đã phân công nhiệm vụ cho Ban Tiếp công dân xây dựng kế hoạch, niêm yết công khai lịch tiếp dân, trong đó có lịch định kỳ của lãnh đạo Thị xã trực tiếp dân. Công tác tiếp công dân luôn được Thị xã duy trì thường xuyên, đảm bảo đúng lịch, đúng quy định của Luật tiếp công dân. Việc tiếp công dân luôn đảm bảo khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử; luôn tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. Với sự chỉ đạo sâu sát của Thị xã, Chủ tịch UBND các phường, xã đều nghiêm túc thực hiện việc trực tiếp tiếp công dân định kỳ hàng tuần, để lắng nghe ý kiến của công dân, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay tại cơ sở.

Việc tiếp dân, đối thoại với công dân của lãnh đạo từ Thị xã đến cơ sở đã tạo thuận lợi cho người dân, góp phần quan trọng cho việc tăng cường sự trao đổi, chia sẻ thông tin để giải quyết vụ việc.Kết quả, các khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của công dân được xem xét giải quyết, xử lý kịp thời; các vụ việc phát sinh được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo giải quyết, tránh tình trạng bức xúc, khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp, tạo được lòng tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân trong năm 2019: Đã giải quyết 28/30 đơn khiếu nại, đạt 93,3%, còn lại 02 vụ đang trong quá trình giải quyết; đã giải quyết 12/13 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền và 172 đơn phản ánh, kiến nghị của công dân.

Đặc biệt, trong thời gian qua, do Thị xã có nhiều dự án liên quan đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được triển khai thực hiện, nên tình hình đơn thư kiến nghị, khiếu nại còn nhiều, nhất là trong lĩnh vực liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, với sự chủ động, tích cực, sâu sát, Thị xã đã xem xét giải quyết các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đại đa số nhân dân đồng thuận. Một số vụ việc nhân dân tiếp tục có đơn gửi lên các cấp, các ngành, nhưng các cấp, các ngành sau khi xem xét, giải quyết đều thống nhất với kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của địa phương. Chính vì vậy, hiện nay trên địa bàn thị xã không có vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp, kéo dài nào.

Phát huy những kết quả đã đạt được, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, thời gian tới, Thị xã xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ Thị xã đến cơ sở để thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đặc biệt là những đơn thư kéo dài và có tính chất phức tạp, đơn thư khiếu kiện đông người, vượt cấp... Đồng thời Thị xã sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền vận động, phân tích, giải thích và đối thoại để tạo được sự đồng thuận của công dân trong việc giải quyết đơn thư;Thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra và các quyết định giải quyết khiếu nại, các kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật;Duy trì nề nếp công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ chuyên môn, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư, qua đó bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Nguyễn Tới