Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3569
Hôm qua:
5106
Tuần này:
8675
Tháng này:
57442
Tất cả:
1817333

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại phường, xã

Ngày 02/08/2019 15:28:29

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, hạn chế thấp nhất tác hại do ma túy gây ra, tạo môi trường xã hội lành mạnh, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương là một trong những mục tiêu chung của Kế hoạch số 1476/KH-BCĐ về việc thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường” được Ban chỉ đạo 138 Thị xã ban hành ngày 30/7/2019.

new-picture-7-1158.jpg
Ảnh minh họa.

Theo đó, Kế hoạch đưa ra các mục tiêu cụ thể: 100% xã, phường, cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức phòng chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp, hiệu quả. Phấn đấu, duy trì và giữ vững số xã, phường không có tệ nạn ma túy; tăng dần số xã, phường không có tệ nạn về ma túy; giảm dần số xã, phường trọng điểm về ma túy. Hàng năm có 100% người trong nhóm nguy cơ cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy; 80% số người nghiện có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; triệt xóa 80% số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, không để phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp mới về ma túy; Không để xảy ra tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy; không để tồn tại hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy.

Để đạt được mục tiêu để ra, thị xã Bỉm Sơn sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và hiệu lực quản lý của UBND các phường, xã, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở trong công tác phòng, chống ma túy; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ trong công tác phòng, chống ma túy như: Tổ chức phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường và tổ chức cam kết, thực hiện xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma túy; Quản lý tốt số người nghiện ma túy và tiến hành cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cho người nghiện; Quản lý, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng và tiến hành các biện pháp phòng, chống tái nghiện; Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm về ma túy ở xã, phường. Duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình nhân dân tự quản như: “Tổ đoàn kết”; “Khu phố tự quản”; “Tổ an ninh xã hội”; “CLB thanh niên phòng chống tệ nạn xã hội”; “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”…làm nòng cốt trong việc phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ở khu dân cư; Quản lý địa bàn không để hình thành điểm nóng về ma túy cơ sở. Vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy; tổ chức kiểm tra, phát hiện và phá, nhổ diện tích trồng cây có chứa chất ma túy; Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống ma túy ở xã, phường.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Ban chỉ đạo 138 Thị xã đề nghị các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Thị xã và UBND các phường, xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch này.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo 138 Thị xã cũng giao nhiệm vụ cho Công an thị xã (là cơ quan thường trực BCĐ 138 Thị xã) chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND Thị xã, Ban Chỉ đạo 138 Thị xã, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, UBND phường, xã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này đồng thời tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND Thị xã, Ban Chỉ đạo 138 Thị xã và Tỉnh theo quy định.
Hoàng Hùng

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại phường, xã

Đăng lúc: 02/08/2019 15:28:29 (GMT+7)

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, hạn chế thấp nhất tác hại do ma túy gây ra, tạo môi trường xã hội lành mạnh, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương là một trong những mục tiêu chung của Kế hoạch số 1476/KH-BCĐ về việc thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường” được Ban chỉ đạo 138 Thị xã ban hành ngày 30/7/2019.

new-picture-7-1158.jpg
Ảnh minh họa.

Theo đó, Kế hoạch đưa ra các mục tiêu cụ thể: 100% xã, phường, cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức phòng chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp, hiệu quả. Phấn đấu, duy trì và giữ vững số xã, phường không có tệ nạn ma túy; tăng dần số xã, phường không có tệ nạn về ma túy; giảm dần số xã, phường trọng điểm về ma túy. Hàng năm có 100% người trong nhóm nguy cơ cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy; 80% số người nghiện có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; triệt xóa 80% số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, không để phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp mới về ma túy; Không để xảy ra tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy; không để tồn tại hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy.

Để đạt được mục tiêu để ra, thị xã Bỉm Sơn sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và hiệu lực quản lý của UBND các phường, xã, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở trong công tác phòng, chống ma túy; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ trong công tác phòng, chống ma túy như: Tổ chức phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường và tổ chức cam kết, thực hiện xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma túy; Quản lý tốt số người nghiện ma túy và tiến hành cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cho người nghiện; Quản lý, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng và tiến hành các biện pháp phòng, chống tái nghiện; Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm về ma túy ở xã, phường. Duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình nhân dân tự quản như: “Tổ đoàn kết”; “Khu phố tự quản”; “Tổ an ninh xã hội”; “CLB thanh niên phòng chống tệ nạn xã hội”; “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”…làm nòng cốt trong việc phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ở khu dân cư; Quản lý địa bàn không để hình thành điểm nóng về ma túy cơ sở. Vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy; tổ chức kiểm tra, phát hiện và phá, nhổ diện tích trồng cây có chứa chất ma túy; Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống ma túy ở xã, phường.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Ban chỉ đạo 138 Thị xã đề nghị các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Thị xã và UBND các phường, xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch này.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo 138 Thị xã cũng giao nhiệm vụ cho Công an thị xã (là cơ quan thường trực BCĐ 138 Thị xã) chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND Thị xã, Ban Chỉ đạo 138 Thị xã, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, UBND phường, xã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này đồng thời tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND Thị xã, Ban Chỉ đạo 138 Thị xã và Tỉnh theo quy định.
Hoàng Hùng