Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3875
Hôm qua:
4038
Tuần này:
7913
Tháng này:
26588
Tất cả:
1786493

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn

Ngày 04/05/2019 17:51:08

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân. Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trên địa bàn thị xã tích cực triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Từ đó, tạo được sự chuyển biến nõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân”, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thị xã tiếp tục được quan tâm, kiện toàn, đảm bảo về số lượng, chất lượng. Hiện nay, báo cáo viên pháp luật cấp thị xã có 23 người, 100% báo cáo viên có trình độ chuyên môn Đại học, có 02 báo cáo viên có chuyên môn Đại học Luật; Số tuyên truyên truyền viên cấp xã là 83 người.

Để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)Thị xã đã tăng cường tập huấn các văn bản pháp luật mới được ban hành cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp thị xã, tuyên truyền viên pháp luật phường, xã, và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Tích cực ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, hương ước, quy ước nhằm định hướng và tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ.Trên cơ sở hướng dẫn của Hội đồng phổ biến GDPL thị xã, các phòng, ban, đơn vị, địa phương đã tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân theo hướng tăng cường đối thoại, giải đáp những yêu cầu từ phía người dân, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo. Qua các hoạt động này, sự hiểu biết về pháp luật của người dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật nói chung có những thay đổi tích cực.

Tính trong năm 2018 vừa qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã đã tổ chức 21 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL tại UBND các phường, xã về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Trẻ em với 2.465 lượt người tham gia; Phối hợp với Phòng Tuyên truyền PBGDPL của Sở Tư pháp, UBND phường Lam Sơn mở các lớp tập huấn pháp luật với 175 người tham gia; Phối hợp với Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã mở lớp tập huấn tuyên tuyền pháp luật cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân từ thị xã đến cơ sở với 162 người tham gia. Thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, văn bản pháp luật quan trọng của Tỉnh, của Thị xã đến tận người dân thông qua hệ thống truyền thanh của thị xã 75 buổi, của xã, phường 268 buổi. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã còn tổ chức các hội nghị phổ biến, hội nghị truyền thông các quy định của pháp luật liên quan đến chuyên môn của ngành, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Bên cạnh đó, từ thị xã đến xã, phường đều quản lý và khai thác tốt số tủ sách pháp luật, với số lượng bình quân từ 500- 580 đầu sách/tủ. Số lượng đầu sách và hoạt động của tủ sách được duy trì thường xuyên, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, tác động và góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành theo chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương.

Nét mới trong công tác tuyên truyền năm 2019 được Thị xã xác định chính là hướng về cơ sở, lựa chọn các luật mới ban hành, những nội dung mà nhân dân quan tâm nhất là vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường; các chính sách pháp luật về khuyến khích đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ cạnh tranh; hòa giải, quản lý hộ tịch, Luật an ninh mạng…Hình thức tuyên truyền được chú trọng phù hợp với từng đối tượng và địa bàn dân cư.

Là cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến GDPL thị xã, Phòng Tư pháp luôn chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu để lựa chọn các nội dung tuyên truyền phù hợp. Chia sẻ với chúng tôi, ông Đỗ Đức Thẩm- Trưởng phòng Tư pháp cho biết:Ngay từ đầu năm, Phòng Tư pháp đã tham mưu cho Chủ tịch UBND thị xã, Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ công tác PBGDPL gắn với xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch PBGDPL phù hợp với nhu cầu xã hội và yêu cầu nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thị xã. Nội dung tuyên truyền bám sát nhiệm vụ kinh tế, chính trị - xã hội tại địa phương.

Có thể nói, với các biện pháp đồng bộ, thị xã Bỉm Sơn đã nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn, qua đó, giúp mọi người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, có ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ, thực thi các quy định, không vi phạm pháp luật. Trên địa bàn thị xã không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, an ninh trật tự được giữ vững ổn định…góp phần tạo điều kiện thuận lợi, để Thị xã thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả cao trong năm 2019.

Hoàng Hùng

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn

Đăng lúc: 04/05/2019 17:51:08 (GMT+7)

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân. Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trên địa bàn thị xã tích cực triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Từ đó, tạo được sự chuyển biến nõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân”, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thị xã tiếp tục được quan tâm, kiện toàn, đảm bảo về số lượng, chất lượng. Hiện nay, báo cáo viên pháp luật cấp thị xã có 23 người, 100% báo cáo viên có trình độ chuyên môn Đại học, có 02 báo cáo viên có chuyên môn Đại học Luật; Số tuyên truyên truyền viên cấp xã là 83 người.

Để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)Thị xã đã tăng cường tập huấn các văn bản pháp luật mới được ban hành cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp thị xã, tuyên truyền viên pháp luật phường, xã, và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Tích cực ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, hương ước, quy ước nhằm định hướng và tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ.Trên cơ sở hướng dẫn của Hội đồng phổ biến GDPL thị xã, các phòng, ban, đơn vị, địa phương đã tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân theo hướng tăng cường đối thoại, giải đáp những yêu cầu từ phía người dân, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo. Qua các hoạt động này, sự hiểu biết về pháp luật của người dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật nói chung có những thay đổi tích cực.

Tính trong năm 2018 vừa qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã đã tổ chức 21 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL tại UBND các phường, xã về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Trẻ em với 2.465 lượt người tham gia; Phối hợp với Phòng Tuyên truyền PBGDPL của Sở Tư pháp, UBND phường Lam Sơn mở các lớp tập huấn pháp luật với 175 người tham gia; Phối hợp với Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã mở lớp tập huấn tuyên tuyền pháp luật cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân từ thị xã đến cơ sở với 162 người tham gia. Thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, văn bản pháp luật quan trọng của Tỉnh, của Thị xã đến tận người dân thông qua hệ thống truyền thanh của thị xã 75 buổi, của xã, phường 268 buổi. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã còn tổ chức các hội nghị phổ biến, hội nghị truyền thông các quy định của pháp luật liên quan đến chuyên môn của ngành, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Bên cạnh đó, từ thị xã đến xã, phường đều quản lý và khai thác tốt số tủ sách pháp luật, với số lượng bình quân từ 500- 580 đầu sách/tủ. Số lượng đầu sách và hoạt động của tủ sách được duy trì thường xuyên, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, tác động và góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành theo chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương.

Nét mới trong công tác tuyên truyền năm 2019 được Thị xã xác định chính là hướng về cơ sở, lựa chọn các luật mới ban hành, những nội dung mà nhân dân quan tâm nhất là vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường; các chính sách pháp luật về khuyến khích đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ cạnh tranh; hòa giải, quản lý hộ tịch, Luật an ninh mạng…Hình thức tuyên truyền được chú trọng phù hợp với từng đối tượng và địa bàn dân cư.

Là cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến GDPL thị xã, Phòng Tư pháp luôn chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu để lựa chọn các nội dung tuyên truyền phù hợp. Chia sẻ với chúng tôi, ông Đỗ Đức Thẩm- Trưởng phòng Tư pháp cho biết:Ngay từ đầu năm, Phòng Tư pháp đã tham mưu cho Chủ tịch UBND thị xã, Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ công tác PBGDPL gắn với xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch PBGDPL phù hợp với nhu cầu xã hội và yêu cầu nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thị xã. Nội dung tuyên truyền bám sát nhiệm vụ kinh tế, chính trị - xã hội tại địa phương.

Có thể nói, với các biện pháp đồng bộ, thị xã Bỉm Sơn đã nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn, qua đó, giúp mọi người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, có ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ, thực thi các quy định, không vi phạm pháp luật. Trên địa bàn thị xã không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, an ninh trật tự được giữ vững ổn định…góp phần tạo điều kiện thuận lợi, để Thị xã thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả cao trong năm 2019.

Hoàng Hùng