Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
244
Hôm qua:
1334
Tuần này:
1578
Tháng này:
27888
Tất cả:
899585

Nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Ngày 09/04/2019 16:50:45

Xác định công tác dân vận chính quyền có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh – quốc phòng, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã Bỉm Sơn luôn bám sát những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; mỗi lĩnh vực có cách làm phù hợp, đảm bảo công khai, minh bạch, vì lợi ích của nhân dân.

dv.gif


Nếu như trước đây, một bộ phận cán bộ, công chức còn quan niệm, công tác dân vận là của các tổ chức chính trị- xã hội nên trong công tác chuyên môn chưa chú trọng đến công tác dân vận, có thái độ quan liêu, hách dịch khi tiếp xúc với nhân dân thì đến nay, phần lớn cán bộ, công chức đã nhận thức rõ vai trò của công tác dân vận chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có thái độ hòa nhã, nhiệt tình khi tiếp xúc với người dân, nhất là đối với cán bộ phụ trách tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính. Do đó, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực. Những vấn đề nhân dân quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của nhân dân được cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở.

“Năm dân vận chính quyền” 2019 với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Thị xã Bỉm Sơn đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung giải quyết hiệu quả mong muốn, nguyện vọng, đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, nhất là những vụ việc phức tạp, đông người kéo dài; Tuyên truyền, giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Cụ thể:

Thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 2543-QĐ/TU ngày 17/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng cơ quan hành chính nhà nước, các cấp chính quyền trong quá trình điều hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao cũng như việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Thị xã đẩy mạnh công tác dân vận trong tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan. Nâng cao chất lượng xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác hòa giải, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, sai phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận; trách nhiệm, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; hoạt động tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu chính quyền với nhân dân, doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề bất cập, vướng mắc ở cơ sở.

Cùng với đó, Thị xã chú trọng công tác cải cách nhành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành; tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế, sắp xếp, kiện toàn bộ máy; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là trong công tác quản lý lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư, an toàn thực phẩm; đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận; giải quyết hài hòa lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Mặt khác, cùng với vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục dựa vào dân, khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm năm 2019 Thị xã đã đề ra.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tin tưởng rằng “Năm dân vận chính quyền” 2019 Thị xã sẽ thực hiện tốt phương châm hành động của Chính phủ, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nguyễn Tới

Nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Đăng lúc: 09/04/2019 16:50:45 (GMT+7)

Xác định công tác dân vận chính quyền có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh – quốc phòng, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã Bỉm Sơn luôn bám sát những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; mỗi lĩnh vực có cách làm phù hợp, đảm bảo công khai, minh bạch, vì lợi ích của nhân dân.

dv.gif


Nếu như trước đây, một bộ phận cán bộ, công chức còn quan niệm, công tác dân vận là của các tổ chức chính trị- xã hội nên trong công tác chuyên môn chưa chú trọng đến công tác dân vận, có thái độ quan liêu, hách dịch khi tiếp xúc với nhân dân thì đến nay, phần lớn cán bộ, công chức đã nhận thức rõ vai trò của công tác dân vận chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có thái độ hòa nhã, nhiệt tình khi tiếp xúc với người dân, nhất là đối với cán bộ phụ trách tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính. Do đó, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực. Những vấn đề nhân dân quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của nhân dân được cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở.

“Năm dân vận chính quyền” 2019 với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Thị xã Bỉm Sơn đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung giải quyết hiệu quả mong muốn, nguyện vọng, đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, nhất là những vụ việc phức tạp, đông người kéo dài; Tuyên truyền, giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Cụ thể:

Thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 2543-QĐ/TU ngày 17/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng cơ quan hành chính nhà nước, các cấp chính quyền trong quá trình điều hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao cũng như việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Thị xã đẩy mạnh công tác dân vận trong tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan. Nâng cao chất lượng xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác hòa giải, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, sai phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận; trách nhiệm, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; hoạt động tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu chính quyền với nhân dân, doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề bất cập, vướng mắc ở cơ sở.

Cùng với đó, Thị xã chú trọng công tác cải cách nhành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành; tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế, sắp xếp, kiện toàn bộ máy; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là trong công tác quản lý lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư, an toàn thực phẩm; đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận; giải quyết hài hòa lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Mặt khác, cùng với vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục dựa vào dân, khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm năm 2019 Thị xã đã đề ra.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tin tưởng rằng “Năm dân vận chính quyền” 2019 Thị xã sẽ thực hiện tốt phương châm hành động của Chính phủ, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nguyễn Tới

Cuộc thi tìm hiểu Danh xưng Thanh Hóa