Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1213
Hôm qua:
1853
Tuần này:
7913
Tháng này:
19937
Tất cả:
1480765

Thị xã Bỉm Sơn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân trên địa bàn

Ngày 26/11/2019 08:48:10

Nhằm nâng cao trình độ hiểu biết, ý thức tôn trọng pháp luật cho nhân dân, làm tăng tính hiệu lực, hiệu quả của các văn bản pháp luật trong cuộc sống, công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được thị xã Bỉm Sơn quan tâm chú trọng, triển khai với nhiều biện pháp một cách đồng bộ.

Xác định đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng, then chốt trong việc nâng cao chất lượng công tác, do đó, việc kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được Thị xã quan tâm. Theo đó, việc rà soát kiện toàn các thành viên Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), báo cáo viên pháp luật kịp thời được kiện toàn, bổ sung đảm bảo cơ cấu, số lượng, thành phần theo quy định. Hiện nay, Hội đồng TTPBGDPL thị xã có 26 người; Báo cáo viên pháp luật có 25 người, 100% báo cáo viên có trình độ chuyên môn Đại học, có 02 báo cáo viên có chuyên môn Đại học Luật, đồng thời, Thị xã cũng đã chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với UBND các phường, xã rà soát kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở, kết quả rà soát, kiện toàn hiện có 79 tuyên truyền viên pháp luật; 58 Tổ hòa giải, 269 hòa giải viên. Thị xã đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cho những người làm công tác hòa giải viên ở cơ sở, đây cũng là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền tới người dân thực hiện theo các quy định của pháp luật.
Cùng với đó, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Thị xã, ngay từ đầu năm 2019, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các xã, phường trên địa bàn thị xã đã quan tâm, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các Luật, Nghị quyết đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương, với nội dung tập trung phổ biến là các văn bản luật phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, như: Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai; Luật Bảo vệ môi trường; Luật khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật An ninh mạng; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Bảo vệ bí mật của Nhà nước; Luật Chăn nuôi; .. đồng thời tăng cường phổ biến pháp luật liên quan đến vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng; các quy định về chế độ chính sách đối với người có công, các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ liên quan đến người lao động; quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch của tỉnh, của thị xã về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân; các quy định về cải cách hành chính, …

Là cơ quan thường trực của Hội đồng TTPBGDPL, trong năm 2019, phòng Tư pháp UBND thị xã đã tiến hành tuyền truyền PBGDPL tại UBND các phường, xã về các Luật: Khiếu nại, Tố cáo, Bảo vệ môi trường, Luật Trẻ em… cho trên 1.000 lượt người tham gia; Phối hợp với Phòng tuyên truyền PBGDPL của Sở Tư pháp, UBND phường Lam Sơn mở lớp tập huấn, tuyên truyền PBGDPL tại UBND phường Lam Sơn với 247 lượt người tham gia; Phối hợp với thường trực Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức tuyên truyền cho 164 cán bộ, viên chức, đoàn viên của Liên đoàn Lao động về Luật Khiếu nại, Luật Tố Cáo, Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân; Phối hợp với UBND phường Bắc Sơn tuyền truyền cho 65 cán bộ, công chức của phường và khu phố về Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Phối hợp với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã mở lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật về Luật Trẻ em và Luật Hôn nhân – Gia đình cho cán bộ, hội viên…

Ngoài ra, Thị xã đã tiếp nhận 5 nghìn tờ rơi tuyên truyền phápluật về Luật Nghĩa vụ quân sự; Phòng chống ma túy; Phòng chống bạo lực học đường; Một số quy tắc giao thông đường bộ cho thanh, thiếu niên lứa tuổi học sinh do Sở Tư pháp phát hành, cung cấp cho các trường học trên địa bàn; Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thị xã và xã, phường trên 300 buổi… Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khác nhau, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật, nâng cao hiểu biết, hình thành ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhằm tiếp tục phát huy có hiệu quả những kết quả đã đạt được trong công tác TTPBGDPL, khắc phục kịp thời những tồn tại và hạn chế, thời gian tới Thị xã sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp thực hiện của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn; thực hiện tốt kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở; Nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò chủ động sáng tạo của Hội đồng TTPBGDPL và các thành viên trong Hội đồng; Tăng cường tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời củng cố, bổ sung đầu sách, tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn.

Nguyễn Tới

Thị xã Bỉm Sơn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân trên địa bàn

Đăng lúc: 26/11/2019 08:48:10 (GMT+7)

Nhằm nâng cao trình độ hiểu biết, ý thức tôn trọng pháp luật cho nhân dân, làm tăng tính hiệu lực, hiệu quả của các văn bản pháp luật trong cuộc sống, công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được thị xã Bỉm Sơn quan tâm chú trọng, triển khai với nhiều biện pháp một cách đồng bộ.

Xác định đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng, then chốt trong việc nâng cao chất lượng công tác, do đó, việc kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được Thị xã quan tâm. Theo đó, việc rà soát kiện toàn các thành viên Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), báo cáo viên pháp luật kịp thời được kiện toàn, bổ sung đảm bảo cơ cấu, số lượng, thành phần theo quy định. Hiện nay, Hội đồng TTPBGDPL thị xã có 26 người; Báo cáo viên pháp luật có 25 người, 100% báo cáo viên có trình độ chuyên môn Đại học, có 02 báo cáo viên có chuyên môn Đại học Luật, đồng thời, Thị xã cũng đã chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với UBND các phường, xã rà soát kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở, kết quả rà soát, kiện toàn hiện có 79 tuyên truyền viên pháp luật; 58 Tổ hòa giải, 269 hòa giải viên. Thị xã đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cho những người làm công tác hòa giải viên ở cơ sở, đây cũng là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền tới người dân thực hiện theo các quy định của pháp luật.
Cùng với đó, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Thị xã, ngay từ đầu năm 2019, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các xã, phường trên địa bàn thị xã đã quan tâm, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các Luật, Nghị quyết đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương, với nội dung tập trung phổ biến là các văn bản luật phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, như: Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai; Luật Bảo vệ môi trường; Luật khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật An ninh mạng; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Bảo vệ bí mật của Nhà nước; Luật Chăn nuôi; .. đồng thời tăng cường phổ biến pháp luật liên quan đến vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng; các quy định về chế độ chính sách đối với người có công, các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ liên quan đến người lao động; quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch của tỉnh, của thị xã về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân; các quy định về cải cách hành chính, …

Là cơ quan thường trực của Hội đồng TTPBGDPL, trong năm 2019, phòng Tư pháp UBND thị xã đã tiến hành tuyền truyền PBGDPL tại UBND các phường, xã về các Luật: Khiếu nại, Tố cáo, Bảo vệ môi trường, Luật Trẻ em… cho trên 1.000 lượt người tham gia; Phối hợp với Phòng tuyên truyền PBGDPL của Sở Tư pháp, UBND phường Lam Sơn mở lớp tập huấn, tuyên truyền PBGDPL tại UBND phường Lam Sơn với 247 lượt người tham gia; Phối hợp với thường trực Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức tuyên truyền cho 164 cán bộ, viên chức, đoàn viên của Liên đoàn Lao động về Luật Khiếu nại, Luật Tố Cáo, Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân; Phối hợp với UBND phường Bắc Sơn tuyền truyền cho 65 cán bộ, công chức của phường và khu phố về Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Phối hợp với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã mở lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật về Luật Trẻ em và Luật Hôn nhân – Gia đình cho cán bộ, hội viên…

Ngoài ra, Thị xã đã tiếp nhận 5 nghìn tờ rơi tuyên truyền phápluật về Luật Nghĩa vụ quân sự; Phòng chống ma túy; Phòng chống bạo lực học đường; Một số quy tắc giao thông đường bộ cho thanh, thiếu niên lứa tuổi học sinh do Sở Tư pháp phát hành, cung cấp cho các trường học trên địa bàn; Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thị xã và xã, phường trên 300 buổi… Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khác nhau, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật, nâng cao hiểu biết, hình thành ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhằm tiếp tục phát huy có hiệu quả những kết quả đã đạt được trong công tác TTPBGDPL, khắc phục kịp thời những tồn tại và hạn chế, thời gian tới Thị xã sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp thực hiện của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn; thực hiện tốt kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở; Nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò chủ động sáng tạo của Hội đồng TTPBGDPL và các thành viên trong Hội đồng; Tăng cường tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời củng cố, bổ sung đầu sách, tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn.

Nguyễn Tới