Thị xã Bỉm Sơn phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Ngày 09/10/2020 10:51:01

Trong 9 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song do có sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện đồng bộ các giải pháp nên kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã vẫn phát triển, đạt được những kết quả tích cực.

Tổng giá trị sản xuất địa bàn (theo giá 2010) ước đạt 18.182 tỷ đồng, đạt tăng 10,3% so với cùng kỳ; Trong đó: Công nghiệp - xây dựng tăng 11,6% so CK; các ngành dịch vụ tăng 7,6% CK; Nông - Lâm - Thủy sản tăng 4,1 % so với CK. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Công nghiệp - Xây dựng chiếm 71,73%; Thương mại - Dịch vụ chiếm 27,08%; Nông - Lâm - Thủy sản chiếm 1,19%. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 105,117 tỷ đồng, bằng 101% CK; Chi ngân sách địa phương ước đạt 230,992 tỷ đồng, bằng 97% so với CK. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và đạt giải cao tại các cuộc thi cấp tỉnh; công tác an sinh xã hội và chính sách đối với người có công tiếp tục được triển khai. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân được duy trì; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thị xã luôn sâu sát, đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác thỏa thuận bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án theo chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; thực hiện công khai các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông tin về đất đai, quy hoạch để nghiên cứu đầu tư.

Trong 3 tháng còn lại của năm 2020, Thị xã phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, như: Tổng giá trị sản xuất địa bàn đạt 7.218,5 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 1.400 tỷ đồng; Thủ thu ngân sách Nhà nước đạt 205,339 tỷ đồng; Thành lập mới 37 doanh nghiệp…
Để đạt được các chỉ tiêu trên, Thị xã cũng đề ra các giải pháp, đó là: Tập trung thực hiện các giải pháp thu hút, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp trên địa bàn; Đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách; Nâng cao công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, tài nguyên – môi trường; Nâng cao chất lượng các hoạt động Văn hoá - TDTT; đầu tư về cơ sở vật chất cho Giáo dục, Y tế; quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; Đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội; đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị xã.
Hoàng Hùng

Thị xã Bỉm Sơn phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Đăng lúc: 09/10/2020 10:51:01 (GMT+7)

Trong 9 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song do có sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện đồng bộ các giải pháp nên kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã vẫn phát triển, đạt được những kết quả tích cực.

Tổng giá trị sản xuất địa bàn (theo giá 2010) ước đạt 18.182 tỷ đồng, đạt tăng 10,3% so với cùng kỳ; Trong đó: Công nghiệp - xây dựng tăng 11,6% so CK; các ngành dịch vụ tăng 7,6% CK; Nông - Lâm - Thủy sản tăng 4,1 % so với CK. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Công nghiệp - Xây dựng chiếm 71,73%; Thương mại - Dịch vụ chiếm 27,08%; Nông - Lâm - Thủy sản chiếm 1,19%. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 105,117 tỷ đồng, bằng 101% CK; Chi ngân sách địa phương ước đạt 230,992 tỷ đồng, bằng 97% so với CK. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và đạt giải cao tại các cuộc thi cấp tỉnh; công tác an sinh xã hội và chính sách đối với người có công tiếp tục được triển khai. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân được duy trì; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thị xã luôn sâu sát, đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác thỏa thuận bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án theo chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; thực hiện công khai các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông tin về đất đai, quy hoạch để nghiên cứu đầu tư.

Trong 3 tháng còn lại của năm 2020, Thị xã phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, như: Tổng giá trị sản xuất địa bàn đạt 7.218,5 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 1.400 tỷ đồng; Thủ thu ngân sách Nhà nước đạt 205,339 tỷ đồng; Thành lập mới 37 doanh nghiệp…
Để đạt được các chỉ tiêu trên, Thị xã cũng đề ra các giải pháp, đó là: Tập trung thực hiện các giải pháp thu hút, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp trên địa bàn; Đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách; Nâng cao công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, tài nguyên – môi trường; Nâng cao chất lượng các hoạt động Văn hoá - TDTT; đầu tư về cơ sở vật chất cho Giáo dục, Y tế; quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; Đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội; đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị xã.
Hoàng Hùng