Thị xã Bỉm Sơn thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng xã hội học tập

Ngày 08/09/2020 17:52:54

Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án xây dựng xã hội học tập”, những năm qua, thị xã Bỉm Sơn đã có nhiều giải pháp nhằm triển khai sâu rộng đến các cấp, các ngành và nhân dân trên toàn thị xã. Nhờ đó, công tác xây dựng xã hội học tập của địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong nâng cao trình độ dân trí của người dân.

Trong nhiều năm trở lại đây, thị xã Bỉm Sơn luôn là đơn vị đi đầu về công tác phổ cập giáo dục; chất lượng phổ cập giáo dục 3 bậc học tiếp tục được duy trì và ngày càng nâng cao; đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, Tiểu học mức độ 3 và chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; trình độ tin học và ngoại ngữ của cán bộ, công chức viên chức ngày càng được nâng cao; công nhân lao động được hoàn thiện kỹ năng sống, có tay nghề cao ở các ngành kinh tế mũi nhọn.

Để có được những kết quả đáng khích lệ trên là nhờ sự nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án xây dựng xã hội học tập”. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Thanh Hóa, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã đã sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện theo các công văn chỉ đạo của cấp trên; xây dựng xã hội học tập và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng các xã phường phù hợp với từng địa phương. UBND thị xã đã quan tâm tới công tác nhân sự, chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2012 – 2020, giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo; đồng thời chỉ đạo các đơn vị kiện toàn Ban chỉ đạo cấp xã, phường, nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Xác định để xây dựng thành công xã hội học tập phải bắt đầu từ mỗi người dân, công tác truyên truyền được Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã và các xã phường đặc biệt coi trọng. Bên cạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập, hằng năm, các xã phường đều tổ chức tốt “Tuần lễ hưởng ứng học tập tập suốt đời”; đồng thời tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã hội học tập, xét tặng danh hiệu “Đơn vị học tập”, “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập” cho các đơn vị trên địa bàn. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu trong cộng đồng.

Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã cũng đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội trong xây dựng xã hội học tập. Trong đó Phòng giáo dục - đào tạo và Hội khuyến học thị xã giữ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát triển các Trung tâm học tập cộng đồng. Các cấp hội khuyến học tích cực liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài; đồng thời, tuyên truyền, vận động các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và toàn dân thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc học tập và tham gia tích cực xây dựng XHHT.

Cùng với đó, thị xã đã đầu tư kinh phí thực hiện các mục tiêu xóa mù chữ, phổ cập giáo dục; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Các địa phương đầu tư mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất, cung cấp tài liệu, bố trí ngân sách cho các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng và công tác khuyến học khuyến tài. Từ những việc làm cụ thể thiết thực trên đã góp phần tạo nên sự chuyển tích cực về công tác điều hành, quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và mang đến cơ hội học tập thường xuyên cho nhiều người, ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt là cho những người không có điều kiện học chính quy.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới, thị xã phấn đấu 100% xã phưởng củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS duy trì mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ cấp độ 3; 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu việc làm; 70% lao động nông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất tại các trung tâm học tập cộng đồng; bên cạnh đó tăng dần tỷ lệ học sinh và người lao động tham gia các chương trình kỹ năng sống để xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn.

Tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, thị xã Bỉm Sơn sẽ sớm đạt mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao dân trí, đồng thời huy động được sức mạnh toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Hà Nghĩa

Thị xã Bỉm Sơn thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng xã hội học tập

Đăng lúc: 08/09/2020 17:52:54 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án xây dựng xã hội học tập”, những năm qua, thị xã Bỉm Sơn đã có nhiều giải pháp nhằm triển khai sâu rộng đến các cấp, các ngành và nhân dân trên toàn thị xã. Nhờ đó, công tác xây dựng xã hội học tập của địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong nâng cao trình độ dân trí của người dân.

Trong nhiều năm trở lại đây, thị xã Bỉm Sơn luôn là đơn vị đi đầu về công tác phổ cập giáo dục; chất lượng phổ cập giáo dục 3 bậc học tiếp tục được duy trì và ngày càng nâng cao; đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, Tiểu học mức độ 3 và chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; trình độ tin học và ngoại ngữ của cán bộ, công chức viên chức ngày càng được nâng cao; công nhân lao động được hoàn thiện kỹ năng sống, có tay nghề cao ở các ngành kinh tế mũi nhọn.

Để có được những kết quả đáng khích lệ trên là nhờ sự nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án xây dựng xã hội học tập”. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Thanh Hóa, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã đã sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện theo các công văn chỉ đạo của cấp trên; xây dựng xã hội học tập và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng các xã phường phù hợp với từng địa phương. UBND thị xã đã quan tâm tới công tác nhân sự, chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2012 – 2020, giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo; đồng thời chỉ đạo các đơn vị kiện toàn Ban chỉ đạo cấp xã, phường, nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Xác định để xây dựng thành công xã hội học tập phải bắt đầu từ mỗi người dân, công tác truyên truyền được Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã và các xã phường đặc biệt coi trọng. Bên cạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập, hằng năm, các xã phường đều tổ chức tốt “Tuần lễ hưởng ứng học tập tập suốt đời”; đồng thời tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã hội học tập, xét tặng danh hiệu “Đơn vị học tập”, “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập” cho các đơn vị trên địa bàn. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu trong cộng đồng.

Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã cũng đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội trong xây dựng xã hội học tập. Trong đó Phòng giáo dục - đào tạo và Hội khuyến học thị xã giữ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát triển các Trung tâm học tập cộng đồng. Các cấp hội khuyến học tích cực liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài; đồng thời, tuyên truyền, vận động các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và toàn dân thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc học tập và tham gia tích cực xây dựng XHHT.

Cùng với đó, thị xã đã đầu tư kinh phí thực hiện các mục tiêu xóa mù chữ, phổ cập giáo dục; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Các địa phương đầu tư mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất, cung cấp tài liệu, bố trí ngân sách cho các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng và công tác khuyến học khuyến tài. Từ những việc làm cụ thể thiết thực trên đã góp phần tạo nên sự chuyển tích cực về công tác điều hành, quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và mang đến cơ hội học tập thường xuyên cho nhiều người, ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt là cho những người không có điều kiện học chính quy.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới, thị xã phấn đấu 100% xã phưởng củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS duy trì mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ cấp độ 3; 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu việc làm; 70% lao động nông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất tại các trung tâm học tập cộng đồng; bên cạnh đó tăng dần tỷ lệ học sinh và người lao động tham gia các chương trình kỹ năng sống để xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn.

Tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, thị xã Bỉm Sơn sẽ sớm đạt mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao dân trí, đồng thời huy động được sức mạnh toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Hà Nghĩa