Thị xã Bỉm Sơn xóa bỏ toàn bộ lò vôi thủ công trong năm 2020.

Ngày 25/03/2020 11:12:04

Thị xã Bỉm Sơn có nguồn tài nguyên khoáng sản chủ yếu là đá vôi, đá sét, việc sản xuất vôi đã diễn ra từ lâu. Các lò vôi sản xuất vôi bằng lò nung thủ công, lò nung thủ công liên hoàn đã làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình. Trong năm 2020, Thị xã quyết tâm xóa bỏ toàn bộ các lò vôi thủ công trên địa bàn.

Theo kết quả rà soát, thống kê của phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, hiện nay trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn có 5 lò vôi thủ công và thủ công liên hoàn, trong đó, có: 4 lò vôi thủ công đã ngừng hoạt động, 01 lò vôi thủ công liên hoàn đang còn hoạt động. Các lò vôi thủ công này đều nằm trên địa bàn phường Bắc Sơn.

Để hoàn thành mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lò vôi thủ công trên địa bàn chậm nhất trước ngày 31/12/2020, Thị xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng: Lao động-Thương binh và Xã hội, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính - Kế hoạch và chính quyền phường Bắc Sơn thực hiện rà soát, kiểm tra, tuyên truyền, vận động các chủ lò vôi cam kết tháo dỡ lò vôi thủ công, lập dự toán kinh phí hỗ trợ xóa bỏ lò vôi theo quy định…

Về chính sách hỗ trợ xoá bỏ lò vôi thủ công được thực hiện theo Nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của HĐND tỉnh “về việc Ban hành chính sách hỗ trợ xóa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”. Theo đó, đối với các lò vôi sản xuất vôi bằng lò nung thủ công, lò nung thủ công liên hoàn đang hoạt động và các lò đã dừng hoạt động, chủ lò vôi thủ công phải chấm dứt hoạt động, hoàn thành việc tháo dỡ, khôi phục lại mặt bằng và vận chuyển phế thải, đổ thải đúng nơi quy định trước ngày 31/12/2020 sẽ được nhận mức hỗ trợ là: Đối với lò dưới 20 tấn được hỗ trợ 20 triệu đồng; từ 20 tấn trở lên được nhận 25 triệu đồng; lò thủ công liên hoàn được nhận 412 triệu đồng. Hỗ trợ một phần chi phí đầu tư xây dựng đối với lò dưới 20 tấn là 30 triệu đồng; lò từ 20 tấn trở lên 40 triệu đồng; lò thủ công liên hoàn là 550 triệu đồng…Về hỗ trợ để chuyển đổi nghề, mức hỗ trợ bằng 3 tháng lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ. Về hỗ trợ vay vốn để chuyển đổi nghề, theo quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và thực hiện theo quy định tại Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm từ ngày 8/11/2019. Nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh.

Theo dự toán sơ bộ, kinh phí hỗ trợ xóa bỏ lò vôi thủ công tương đối lớn, có những lò vôi đã ngừng hoạt động và thay đổi chủ sở hữu; do đó UBND thị xã đề nghị các ngành chức năng và chính quyền phường Bắc Sơn cần xác định đúng chủ sở hữu lò vôi, tránh tình trạng tranh chấp quyền sở hữu đồng thời tăng cường công tác vận động, thuyết phục để cơ sở sản xuất vôi thủ công chấm dứt hoạt động và xóa bỏ đúng thời hạn.
Nguyễn Tới

Thị xã Bỉm Sơn xóa bỏ toàn bộ lò vôi thủ công trong năm 2020.

Đăng lúc: 25/03/2020 11:12:04 (GMT+7)

Thị xã Bỉm Sơn có nguồn tài nguyên khoáng sản chủ yếu là đá vôi, đá sét, việc sản xuất vôi đã diễn ra từ lâu. Các lò vôi sản xuất vôi bằng lò nung thủ công, lò nung thủ công liên hoàn đã làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình. Trong năm 2020, Thị xã quyết tâm xóa bỏ toàn bộ các lò vôi thủ công trên địa bàn.

Theo kết quả rà soát, thống kê của phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, hiện nay trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn có 5 lò vôi thủ công và thủ công liên hoàn, trong đó, có: 4 lò vôi thủ công đã ngừng hoạt động, 01 lò vôi thủ công liên hoàn đang còn hoạt động. Các lò vôi thủ công này đều nằm trên địa bàn phường Bắc Sơn.

Để hoàn thành mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lò vôi thủ công trên địa bàn chậm nhất trước ngày 31/12/2020, Thị xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng: Lao động-Thương binh và Xã hội, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính - Kế hoạch và chính quyền phường Bắc Sơn thực hiện rà soát, kiểm tra, tuyên truyền, vận động các chủ lò vôi cam kết tháo dỡ lò vôi thủ công, lập dự toán kinh phí hỗ trợ xóa bỏ lò vôi theo quy định…

Về chính sách hỗ trợ xoá bỏ lò vôi thủ công được thực hiện theo Nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của HĐND tỉnh “về việc Ban hành chính sách hỗ trợ xóa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”. Theo đó, đối với các lò vôi sản xuất vôi bằng lò nung thủ công, lò nung thủ công liên hoàn đang hoạt động và các lò đã dừng hoạt động, chủ lò vôi thủ công phải chấm dứt hoạt động, hoàn thành việc tháo dỡ, khôi phục lại mặt bằng và vận chuyển phế thải, đổ thải đúng nơi quy định trước ngày 31/12/2020 sẽ được nhận mức hỗ trợ là: Đối với lò dưới 20 tấn được hỗ trợ 20 triệu đồng; từ 20 tấn trở lên được nhận 25 triệu đồng; lò thủ công liên hoàn được nhận 412 triệu đồng. Hỗ trợ một phần chi phí đầu tư xây dựng đối với lò dưới 20 tấn là 30 triệu đồng; lò từ 20 tấn trở lên 40 triệu đồng; lò thủ công liên hoàn là 550 triệu đồng…Về hỗ trợ để chuyển đổi nghề, mức hỗ trợ bằng 3 tháng lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ. Về hỗ trợ vay vốn để chuyển đổi nghề, theo quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và thực hiện theo quy định tại Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm từ ngày 8/11/2019. Nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh.

Theo dự toán sơ bộ, kinh phí hỗ trợ xóa bỏ lò vôi thủ công tương đối lớn, có những lò vôi đã ngừng hoạt động và thay đổi chủ sở hữu; do đó UBND thị xã đề nghị các ngành chức năng và chính quyền phường Bắc Sơn cần xác định đúng chủ sở hữu lò vôi, tránh tình trạng tranh chấp quyền sở hữu đồng thời tăng cường công tác vận động, thuyết phục để cơ sở sản xuất vôi thủ công chấm dứt hoạt động và xóa bỏ đúng thời hạn.
Nguyễn Tới