Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3731
Hôm qua:
4038
Tuần này:
7769
Tháng này:
26444
Tất cả:
1786349

Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Ngày 25/04/2019 17:20:05

“Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” là chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 được thị xã Bỉm Sơn triển khai bắt đầu từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019 trên phạm vi toàn Thị xã.

Nhằm thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cũng như cải thiện điều kiện lao động, tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm ATVSLĐ; kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật ATVSLĐ; UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch Triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019.

Theo đó, UBND thị xã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, gồm: Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật ATVSLĐ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của UBND tỉnh, của Thị xã về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ. Phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phát hành các ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn về ATVSLĐ tới doanh nghiệp, người lao động; Tăng cường hoạt động tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Bỉm Sơn, hệ thống đài truyền thanh thị xã và các phường, xã; Treo băngzôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 trên các trục đường chính của thị xã, cổng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.Bên cạnh đó, chú trọng các hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là việc xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, công tác huấn luyện ATVSLĐ. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất có quy mô lớn, các cơ sở trọng điểm về cháy, nổ trên địa bàn; kiểm tra các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như: Khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng; sử dụng nồi hơi, thiết bị nâng, hàn cắt kim loại. Kiên quyết xử lý nghiêm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng thông tin về doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về ATVSLĐ; đồng thời tổ chức các hội thi, hội nghị, hội thảo chuyên đề VSATLĐ, thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp và người lao động. Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức thăm hỏi, động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

UBND thị xã giao phòng Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực, tham mưu giúp UBND Thị xã ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019; đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, đôn dốc, kiểm tra, giám sát và tổng hợp kết quả thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 để báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Trên cơ sở Kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 của Thị xã, UBND các phường, xã, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai Tháng hành động về an toàn,vệ sinh lao động năm 2019 đảm bảo hiệu quả cao nhất.
Nguyễn Tới

Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Đăng lúc: 25/04/2019 17:20:05 (GMT+7)

“Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” là chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 được thị xã Bỉm Sơn triển khai bắt đầu từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019 trên phạm vi toàn Thị xã.

Nhằm thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cũng như cải thiện điều kiện lao động, tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm ATVSLĐ; kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật ATVSLĐ; UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch Triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019.

Theo đó, UBND thị xã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, gồm: Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật ATVSLĐ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của UBND tỉnh, của Thị xã về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ. Phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phát hành các ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn về ATVSLĐ tới doanh nghiệp, người lao động; Tăng cường hoạt động tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Bỉm Sơn, hệ thống đài truyền thanh thị xã và các phường, xã; Treo băngzôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 trên các trục đường chính của thị xã, cổng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.Bên cạnh đó, chú trọng các hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là việc xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, công tác huấn luyện ATVSLĐ. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất có quy mô lớn, các cơ sở trọng điểm về cháy, nổ trên địa bàn; kiểm tra các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như: Khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng; sử dụng nồi hơi, thiết bị nâng, hàn cắt kim loại. Kiên quyết xử lý nghiêm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng thông tin về doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về ATVSLĐ; đồng thời tổ chức các hội thi, hội nghị, hội thảo chuyên đề VSATLĐ, thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp và người lao động. Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức thăm hỏi, động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

UBND thị xã giao phòng Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực, tham mưu giúp UBND Thị xã ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019; đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, đôn dốc, kiểm tra, giám sát và tổng hợp kết quả thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 để báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Trên cơ sở Kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 của Thị xã, UBND các phường, xã, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai Tháng hành động về an toàn,vệ sinh lao động năm 2019 đảm bảo hiệu quả cao nhất.
Nguyễn Tới