Bỉm Sơn phát triển kinh tế nhanh và bền vững, để đến năm 2025 trở thành đô thị trung tâm động lực phía Bắc của tỉnh

Ngày 31/07/2020 09:43:22

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Bỉm Sơn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2015–2020 trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức đan xen. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Đồng thời, với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao của Đảng bộ và Nhân dân, thị xã Bỉm Sơn đã giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, kết thúc nhiệm kỳ hầu hết các chỉ tiêu đại hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

QL1A.jpg
Để đạt được kết quả hết sức nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều kế hoạch, chương trình để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ X đề ra. Kết quả, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,6%, tăng cao hơn so với mục tiêu đại hội và cao hơn giai đoạn 2010-2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với thực tế phát triển của thị xã, trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm tới 74,91%, dịch vụ - thương mại 24,11%, nông nghiệp - lâm nghiệp 0,98%; thu nhập bình quân đầu người 80,1 triệu đồng/năm (đạt mục tiêu đại hội đề ra). Trong thu hút đầu tư vào địa bàn thị xã, đây cũng là giai đoạn đạt kết quả cao nhất với 59 dự án đầu tư mới, tổng mức vốn đăng ký đầu tư hơn 22 nghìn tỷ đồng; trong đó, có 39 dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp và có một số dự án lớn đã tạo đà cho kinh tế thị xã phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ này và những năm tiếp theo. Chỉ tính riêng ngành công nghiệp và thương mại dịch vụ đã phát triển mạnh mẽ với nhiều cơ sở sản xuất mới, tạo ra những sản phẩm hàng hóa có thương hiệu và sức cạnh tranh cao. Giá trị dịch vụ - thương mại năm 2020 ước đạt 6.950 tỷ đồng, gấp 2,04 lần so với năm 2015, tốc độ tăng bình quân hàng năm 15,35%, tăng 1,95% mục tiêu đại hội. Đặc biệt, trong phát triển doanh nghiệp, thị xã đã thành lập mới được 463 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 600 doanh nghiệp; đồng thời, nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp vào ngân sách Nhà nước. Đi đôi với đó, thị xã thực hiện tốt công tác lập quy hoạch xây dựng làm cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý, đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng khu công nghiệp. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 ước đạt 21.143 tỷ đồng, tăng 1,4% so với mục tiêu đại hội. Cơ cấu vốn đầu tư có sự thay đổi theo hướng giảm dần tỷ trọng vốn ngân sách Nhà nước, tăng vốn đầu tư doanh nghiệp và vốn đầu tư trong Nhân dân. Việc quản lý tài nguyên và môi trường ngày càng có nhiều chuyển biến tốt. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn được nâng cao. Mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất của các trường học được quan tâm đầu tư tốt hơn. Thị xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích luôn được quan tâm thực hiện; quản lý chặt chẽ các lễ hội truyền thống trên địa bàn, phát huy tốt giá trị các di tích và ý nghĩa lịch sử văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh cho Nhân dân trong và ngoài địa bàn. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt. Một số trạm y tế xã, phường đã được đầu tư mới về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn đã được đầu tư thêm nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao. Giải quyết việc làm cho 10.536 lao động (bình quân 2.107 người/năm), đạt 100,5% mục tiêu đại hội. Công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2016 là 3,19%, năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo dự kiến còn 0,6%, vượt mục tiêu đại hội.

Đi đôi với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đã làm tốt công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh và thị xã. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05–CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Hằng năm, có 100% các cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện, nhiều cấp ủy lựa chọn những việc khó khăn, phức tạp, bức xúc để giải quyết; sinh hoạt chi bộ chuyên đề về học tập và làm theo Bác được chú trọng; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được phát huy. Thường xuyên triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng của cấp ủy, bí thư chi bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn thị xã; chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ xây dựng quy chế hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng bảo đảm hoạt động đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng. Ban Thường vụ Thị ủy và Đảng bộ thị xã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên được đẩy mạnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã kịp thời triển khai các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng... Chất lượng các kỳ họp HĐND được nâng lên; đã làm tốt chức năng giám sát việc thực hiện pháp luật và nghị quyết HĐND đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Hoạt động của UBND thị xã và xã, phường có nhiều đổi mới; hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương kịp thời, hiệu quả. Tiềm lực quốc phòng - an ninh được tăng cường, kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng thị xã thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân; an ninh chính trị trên địa bàn thị xã được giữ vững.

Bước vào nhiệm kỳ 2020–2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Bỉm Sơn tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp, dịch vụ; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng đô thị gắn với mở rộng không gian đô thị; tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội và đời sống Nhân dân; giữ vững quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trở thành đô thị trung tâm động lực phía Bắc của tỉnh. Để thực hiện có hiệu quả định hướng phát triển này, thị xã đề ra mục tiêu phát triển cho nhiệm kỳ tới, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm 15%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 90 triệu đồng trở lên, tổng huy động vốn đầu tư phát triển 5 năm 30.000 tỷ đồng trở lên, tổng số doanh nghiệp mới được thành lập 5 năm 550 doanh nghiệp trở lên, tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 100%..., tỷ lệ lao động qua đào tạo 90%, tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2025 là 100%; hằng năm tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%; Đảng bộ thị xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, thị xã tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với phát triển mở rộng không gian đô thị. Trong đó, ưu tiên nguồn lực cho phát triển hạ tầng giao thông; chỉnh trang các khu dân cư cũ, phát triển các khu dân cư mới theo hướng mở rộng, hình thành các khu đô thị mới với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại. Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, tạo chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng thị xã Bỉm Sơn trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị xã, phường: Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các xã, phường và khu phố, thôn, xóm vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính tiến tới xây dựng chính quyền điện tử gắn với nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm tăng cường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, thị xã hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án đã được cấp phép, bảo đảm đúng tiến độ, nhất là các dự án đầu tư lớn, có vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế để sớm đi vào vận hành, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa. Phát triển đa dạng dịch vụ - thương mại có nhiều tiềm năng, lợi thế; mở rộng mạng lưới và đổi mới phương thức hoạt động các trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, cửa hàng thực phẩm an toàn theo hướng văn minh, hiện đại. Tập trung phát triển nông - lâm - thủy sản theo hướng phát triển trang trại, gia trại gắn với tích tụ ruộng đất. Quản lý chặt chẽ quy hoạch, trật tự đô thị, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, văn hóa - xã hội, kết hợp với chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị bền vững. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong hệ thống trường học, duy trì và phát triển thành tích giáo dục mũi nhọn. Thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp; tập trung đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa; đồng thời, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phòng chống dịch bệnh. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động, nhất là lao động ở nông thôn. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ; giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Về công tác xây dựng Đảng, Thị ủy Bỉm Sơn tập trung đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, trọng tâm là công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung nâng cao chất lượng hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy. Tạo bước chuyển biến mới trong công tác cán bộ; thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ thị xã có phẩm chất, năng lực, trình độ, phương pháp và phong cách làm việc khoa học, có ý thức phục vụ Nhân dân. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của đảng, pháp luật của Nhà nước. Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ dân vận, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nêu cao tinh thần gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường vai trò của chi bộ trong quản lý, giám sát đảng viên. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, nhất là ở xã, phường gắn với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước từ thị xã đến cơ sở. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, phát huy dân chủ và tạo sự nhất trí, đồng thuận trong xã hội.

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân để đến năm 2025 trở thành đô thị trung tâm động lực phía Bắc của tỉnh.


Nguyễn Tiến Thuận
Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã

Bỉm Sơn phát triển kinh tế nhanh và bền vững, để đến năm 2025 trở thành đô thị trung tâm động lực phía Bắc của tỉnh

Đăng lúc: 31/07/2020 09:43:22 (GMT+7)

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Bỉm Sơn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2015–2020 trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức đan xen. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Đồng thời, với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao của Đảng bộ và Nhân dân, thị xã Bỉm Sơn đã giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, kết thúc nhiệm kỳ hầu hết các chỉ tiêu đại hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

QL1A.jpg
Để đạt được kết quả hết sức nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều kế hoạch, chương trình để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ X đề ra. Kết quả, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,6%, tăng cao hơn so với mục tiêu đại hội và cao hơn giai đoạn 2010-2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với thực tế phát triển của thị xã, trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm tới 74,91%, dịch vụ - thương mại 24,11%, nông nghiệp - lâm nghiệp 0,98%; thu nhập bình quân đầu người 80,1 triệu đồng/năm (đạt mục tiêu đại hội đề ra). Trong thu hút đầu tư vào địa bàn thị xã, đây cũng là giai đoạn đạt kết quả cao nhất với 59 dự án đầu tư mới, tổng mức vốn đăng ký đầu tư hơn 22 nghìn tỷ đồng; trong đó, có 39 dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp và có một số dự án lớn đã tạo đà cho kinh tế thị xã phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ này và những năm tiếp theo. Chỉ tính riêng ngành công nghiệp và thương mại dịch vụ đã phát triển mạnh mẽ với nhiều cơ sở sản xuất mới, tạo ra những sản phẩm hàng hóa có thương hiệu và sức cạnh tranh cao. Giá trị dịch vụ - thương mại năm 2020 ước đạt 6.950 tỷ đồng, gấp 2,04 lần so với năm 2015, tốc độ tăng bình quân hàng năm 15,35%, tăng 1,95% mục tiêu đại hội. Đặc biệt, trong phát triển doanh nghiệp, thị xã đã thành lập mới được 463 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 600 doanh nghiệp; đồng thời, nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp vào ngân sách Nhà nước. Đi đôi với đó, thị xã thực hiện tốt công tác lập quy hoạch xây dựng làm cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý, đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng khu công nghiệp. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 ước đạt 21.143 tỷ đồng, tăng 1,4% so với mục tiêu đại hội. Cơ cấu vốn đầu tư có sự thay đổi theo hướng giảm dần tỷ trọng vốn ngân sách Nhà nước, tăng vốn đầu tư doanh nghiệp và vốn đầu tư trong Nhân dân. Việc quản lý tài nguyên và môi trường ngày càng có nhiều chuyển biến tốt. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn được nâng cao. Mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất của các trường học được quan tâm đầu tư tốt hơn. Thị xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích luôn được quan tâm thực hiện; quản lý chặt chẽ các lễ hội truyền thống trên địa bàn, phát huy tốt giá trị các di tích và ý nghĩa lịch sử văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh cho Nhân dân trong và ngoài địa bàn. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt. Một số trạm y tế xã, phường đã được đầu tư mới về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn đã được đầu tư thêm nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao. Giải quyết việc làm cho 10.536 lao động (bình quân 2.107 người/năm), đạt 100,5% mục tiêu đại hội. Công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2016 là 3,19%, năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo dự kiến còn 0,6%, vượt mục tiêu đại hội.

Đi đôi với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đã làm tốt công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh và thị xã. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05–CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Hằng năm, có 100% các cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện, nhiều cấp ủy lựa chọn những việc khó khăn, phức tạp, bức xúc để giải quyết; sinh hoạt chi bộ chuyên đề về học tập và làm theo Bác được chú trọng; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được phát huy. Thường xuyên triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng của cấp ủy, bí thư chi bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn thị xã; chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ xây dựng quy chế hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng bảo đảm hoạt động đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng. Ban Thường vụ Thị ủy và Đảng bộ thị xã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên được đẩy mạnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã kịp thời triển khai các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng... Chất lượng các kỳ họp HĐND được nâng lên; đã làm tốt chức năng giám sát việc thực hiện pháp luật và nghị quyết HĐND đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Hoạt động của UBND thị xã và xã, phường có nhiều đổi mới; hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương kịp thời, hiệu quả. Tiềm lực quốc phòng - an ninh được tăng cường, kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng thị xã thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân; an ninh chính trị trên địa bàn thị xã được giữ vững.

Bước vào nhiệm kỳ 2020–2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Bỉm Sơn tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp, dịch vụ; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng đô thị gắn với mở rộng không gian đô thị; tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội và đời sống Nhân dân; giữ vững quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trở thành đô thị trung tâm động lực phía Bắc của tỉnh. Để thực hiện có hiệu quả định hướng phát triển này, thị xã đề ra mục tiêu phát triển cho nhiệm kỳ tới, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm 15%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 90 triệu đồng trở lên, tổng huy động vốn đầu tư phát triển 5 năm 30.000 tỷ đồng trở lên, tổng số doanh nghiệp mới được thành lập 5 năm 550 doanh nghiệp trở lên, tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 100%..., tỷ lệ lao động qua đào tạo 90%, tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2025 là 100%; hằng năm tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%; Đảng bộ thị xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, thị xã tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với phát triển mở rộng không gian đô thị. Trong đó, ưu tiên nguồn lực cho phát triển hạ tầng giao thông; chỉnh trang các khu dân cư cũ, phát triển các khu dân cư mới theo hướng mở rộng, hình thành các khu đô thị mới với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại. Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, tạo chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng thị xã Bỉm Sơn trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị xã, phường: Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các xã, phường và khu phố, thôn, xóm vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính tiến tới xây dựng chính quyền điện tử gắn với nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm tăng cường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, thị xã hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án đã được cấp phép, bảo đảm đúng tiến độ, nhất là các dự án đầu tư lớn, có vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế để sớm đi vào vận hành, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa. Phát triển đa dạng dịch vụ - thương mại có nhiều tiềm năng, lợi thế; mở rộng mạng lưới và đổi mới phương thức hoạt động các trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, cửa hàng thực phẩm an toàn theo hướng văn minh, hiện đại. Tập trung phát triển nông - lâm - thủy sản theo hướng phát triển trang trại, gia trại gắn với tích tụ ruộng đất. Quản lý chặt chẽ quy hoạch, trật tự đô thị, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, văn hóa - xã hội, kết hợp với chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị bền vững. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong hệ thống trường học, duy trì và phát triển thành tích giáo dục mũi nhọn. Thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp; tập trung đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa; đồng thời, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phòng chống dịch bệnh. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động, nhất là lao động ở nông thôn. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ; giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Về công tác xây dựng Đảng, Thị ủy Bỉm Sơn tập trung đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, trọng tâm là công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung nâng cao chất lượng hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy. Tạo bước chuyển biến mới trong công tác cán bộ; thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ thị xã có phẩm chất, năng lực, trình độ, phương pháp và phong cách làm việc khoa học, có ý thức phục vụ Nhân dân. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của đảng, pháp luật của Nhà nước. Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ dân vận, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nêu cao tinh thần gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường vai trò của chi bộ trong quản lý, giám sát đảng viên. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, nhất là ở xã, phường gắn với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước từ thị xã đến cơ sở. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, phát huy dân chủ và tạo sự nhất trí, đồng thuận trong xã hội.

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân để đến năm 2025 trở thành đô thị trung tâm động lực phía Bắc của tỉnh.


Nguyễn Tiến Thuận
Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã