Đảng bộ Thị xã Bỉm Sơn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ngày 14/09/2020 17:39:00

Sinh hoạt chi bộ là hoạt động quan trọng, tác động đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, thời gian qua, Thị ủy Bỉm Sơn xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ là một trong những giải pháp trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn hiện có có 36 tổ chức cơ sở Đảng với 168 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, trong đó có 58 chi bộ khu phố, thôn, xóm. Những năm qua, Thị ủy Bỉm Sơn đã phân công cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy phụ trách các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã. Cùng với đó, chỉ đạo Đảng ủy phường, xã phân công cấp ủy phụ trách các chi bộ trực thuộc về dự và sinh hoạt định kỳ, kịp thời nắm bắt tình hình, giúp đỡ cơ sở tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt, ngày 29/8/2018, Thị ủy Bỉm Sơnban hành Chỉ thị số 09-CT/TU “Về nâng cao chất lượng của các Chi bộ và nhiệm vụ Đảng viên” đã làm cho cấp ủy, tổ chức Đảng và Đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và nhiệm vụ đảng viên. Tùy theo đặc điểm tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị song việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, bảo đảm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên, để chi bộ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Chỉ thị số 09 của Thị ủy, các Chi bộ cơ sở đều tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy định. Trong đó, các chi bộ thôn, xóm, khu phố sinh hoạt vào ngày 3 hàng tháng; các chi bộ cơ sở khác thì bố trí ít nhất 1 buổi trong tháng để thực hiện sinh hoạt định kỳ. Trong sinh hoạt đảm bảo tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đạt trên 85%và không có đảng viên vắng mặt không có lý do hoặc đảng viên vắng mặt có lý do quá 3 lần liên tiếp trong năm (trừ trường hợp được miễn công tác, sinh hoạt đảng theo quy định và đảng viên trong lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ đặc biệt). Bên cạnh đó, Đảng ủy phường, xã đã cử đảng ủy viên về dự sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư, cách làm này đã mang lại hiệu quả thiết thực. Theo đồng chí Lê Thanh Bình – Bí thư Chi bộ khu phố 10, phường Ngọc Trạo: Khi có các đồng chí đảng ủy viên về sinh hoạt hoặc tham gia chi ủy chi bộ, công tác điều hành hoạt động của chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Chi bộ đã chủ động hơn trong cập nhật thông tin, thời sự, tình hình của địa phương, thị xã, của tỉnh... trong mỗi buổi sinh hoạt. Các nội dung sinh hoạt được đưa ra thảo luận, bám sát với các nhiệm vụ thực tế tại địa phương. Các nghiệp vụ về công tác đảng cũng được đảng ủy viên hướng dẫn sát sao, đảm bảo thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, những khó khăn, vướng mắc của chi bộ cũng được hướng dẫn hoặc đề đạt giải quyết, khắc phục nhanh chóng hơn..

Trong sinh hoạt chi bộ, các chi bộ đã chú trọng phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi, nhiệm vụ của đảng viên, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình; bảo vệ những đảng viên thẳng thắn đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Thông qua chất lượng, hiệu quả của sinh hoạt chi bộ, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị đã được giải quyết, tiêu biểu như: Tạo sự đồng thuận trong thực hiện đền bù, hỗ trợ GPMB, bàn giao đất cho nhà đầu tư; trong phong trào xây dựng nông thôn mới hay xã hội hóa cải tạo, nâng cấp đường, công trình văn hóa tại khu dân cư...

Có thể khẳng định, việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy vững vàng về bản lĩnh, luôn đi đầu, gương mẫu trong mọi hoạt động là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Thị ủy Bỉm Sơn . Thời gian qua, các chi bộ trong toàn đảng bộ thị xã đã phát huy tốt vai trò tiên phong, làm tiền đề thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát huy được sức mạnh nội lực của mỗi chi bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn ngày càng vững mạnh.
Hoàng Hùng

Đảng bộ Thị xã Bỉm Sơn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đăng lúc: 14/09/2020 17:39:00 (GMT+7)

Sinh hoạt chi bộ là hoạt động quan trọng, tác động đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, thời gian qua, Thị ủy Bỉm Sơn xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ là một trong những giải pháp trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn hiện có có 36 tổ chức cơ sở Đảng với 168 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, trong đó có 58 chi bộ khu phố, thôn, xóm. Những năm qua, Thị ủy Bỉm Sơn đã phân công cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy phụ trách các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã. Cùng với đó, chỉ đạo Đảng ủy phường, xã phân công cấp ủy phụ trách các chi bộ trực thuộc về dự và sinh hoạt định kỳ, kịp thời nắm bắt tình hình, giúp đỡ cơ sở tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt, ngày 29/8/2018, Thị ủy Bỉm Sơnban hành Chỉ thị số 09-CT/TU “Về nâng cao chất lượng của các Chi bộ và nhiệm vụ Đảng viên” đã làm cho cấp ủy, tổ chức Đảng và Đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và nhiệm vụ đảng viên. Tùy theo đặc điểm tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị song việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, bảo đảm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên, để chi bộ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Chỉ thị số 09 của Thị ủy, các Chi bộ cơ sở đều tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy định. Trong đó, các chi bộ thôn, xóm, khu phố sinh hoạt vào ngày 3 hàng tháng; các chi bộ cơ sở khác thì bố trí ít nhất 1 buổi trong tháng để thực hiện sinh hoạt định kỳ. Trong sinh hoạt đảm bảo tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đạt trên 85%và không có đảng viên vắng mặt không có lý do hoặc đảng viên vắng mặt có lý do quá 3 lần liên tiếp trong năm (trừ trường hợp được miễn công tác, sinh hoạt đảng theo quy định và đảng viên trong lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ đặc biệt). Bên cạnh đó, Đảng ủy phường, xã đã cử đảng ủy viên về dự sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư, cách làm này đã mang lại hiệu quả thiết thực. Theo đồng chí Lê Thanh Bình – Bí thư Chi bộ khu phố 10, phường Ngọc Trạo: Khi có các đồng chí đảng ủy viên về sinh hoạt hoặc tham gia chi ủy chi bộ, công tác điều hành hoạt động của chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Chi bộ đã chủ động hơn trong cập nhật thông tin, thời sự, tình hình của địa phương, thị xã, của tỉnh... trong mỗi buổi sinh hoạt. Các nội dung sinh hoạt được đưa ra thảo luận, bám sát với các nhiệm vụ thực tế tại địa phương. Các nghiệp vụ về công tác đảng cũng được đảng ủy viên hướng dẫn sát sao, đảm bảo thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, những khó khăn, vướng mắc của chi bộ cũng được hướng dẫn hoặc đề đạt giải quyết, khắc phục nhanh chóng hơn..

Trong sinh hoạt chi bộ, các chi bộ đã chú trọng phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi, nhiệm vụ của đảng viên, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình; bảo vệ những đảng viên thẳng thắn đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Thông qua chất lượng, hiệu quả của sinh hoạt chi bộ, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị đã được giải quyết, tiêu biểu như: Tạo sự đồng thuận trong thực hiện đền bù, hỗ trợ GPMB, bàn giao đất cho nhà đầu tư; trong phong trào xây dựng nông thôn mới hay xã hội hóa cải tạo, nâng cấp đường, công trình văn hóa tại khu dân cư...

Có thể khẳng định, việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy vững vàng về bản lĩnh, luôn đi đầu, gương mẫu trong mọi hoạt động là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Thị ủy Bỉm Sơn . Thời gian qua, các chi bộ trong toàn đảng bộ thị xã đã phát huy tốt vai trò tiên phong, làm tiền đề thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát huy được sức mạnh nội lực của mỗi chi bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn ngày càng vững mạnh.
Hoàng Hùng