Đảng bộ Thị xã Bỉm Sơn sẵn sàng cho kỳ Đại hội thành công tốt đẹp

Ngày 15/07/2020 07:22:37

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị lớn đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã. Từ thực tế công tác chuẩn bị, thành công của đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là cơ sở, nền tảng để thị xã Bỉm Sơn bước vào nhiệm kỳ mới. Đến thời điểm hiện tại, mọi công việc chuẩn bị cơ bản được hoàn thành, sẵn sàng cho một kỳ đại hội thành công tốt đẹp.

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn có 36 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc với trên 4.300 đảng viên. Do có sự chỉ đạo sát sao của Thị ủy, đến ngày 15/6/2020, 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã đã tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở, với kết quả bầu cấp ủy, bí thư, đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã đều đạt kết quả cao.

Từ sự thành công của đại hội đảng cấp cơ sở, Đảng bộ thị xã đã tập trung chuẩn bị tốt các bước còn lại để sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong quá trình chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ thị xã, Thị ủy đã đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị văn kiện đại hội.

Văn kiện chính trị được xây dựng kỹ lưỡng, cân nhắc từng nội dung, đưa ra từng chỉ tiêu cụ thể, giải pháp, chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với xu hướng phát triển hiện tại và có tầm nhìn rộng mở cho những năm, giai đoạn tiếp theo. Trong dự thảo Báo cáo chính trị của của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, bên cạnh việc đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; đã tập trung đưa ra 29 chỉ tiêu (nhiều hơn 2 chỉ tiêu theo quy định của tỉnh), 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ giải pháp phát triển của giai đoạn 2020-2030.Ban thường vụ Thị uỷ đã chỉ đạo việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội theo đúng chỉ đạo của trung ương và của tỉnh uỷ; đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp tại đại hội 36 chi bộ, đảng bộ cơ sở. Qua tổng hợp, hầu hết các ý kiến đánh giá dự thảo Văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, khoa học, đầy đủ và toàn diện; bố cục hợp lý. Nội dung báo cáo sâu sắc, có tính tổng kết cao và phù hợp với tình hình thực tiễn. Ngày 30/6 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn, trong đó trọng tâm góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thị ủy Bỉm Sơn đã chỉ đạo Tổ nội dung Văn kiện tổng hợp, bổ sung để hoàn thiện văn kiện đại hội.
Về Báo cáo kiểm điểm, được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X, các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị xã với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua.Đến nay, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ được đánh giá chuẩn bị công phu, đầy đủ và toàn diện, có tính phê bình và tự phê bình cao.

Cùng với chuẩn bị tốt các văn kiện, Thị ủy Bỉm Sơn cũng đã thực hiện tốt các bước chuẩn bị nhân sự, đúng với quy định của trung ương, của tỉnh, có tính kế thừa và phát triển, lựa chọn được những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.Theo đó, số lượng tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 là 33 đồng chí.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Thị uỷ cũng đã chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền địa phương và các ngành liên quan tăng cường nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời tập trung công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI.

Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, năng động, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu đến năm 2025 trở thành đô thị trung tâm động lực phía Bắc của tỉnh”, dự kiến sẽ được tổ chức trong các ngày 30, 31/7 -01/8/2020 sẽ đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp cho một giai đoạn phát triển mới có tính đột phá cao của thị xã Bỉm Sơn.
Nguyễn Tới

Đảng bộ Thị xã Bỉm Sơn sẵn sàng cho kỳ Đại hội thành công tốt đẹp

Đăng lúc: 15/07/2020 07:22:37 (GMT+7)

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị lớn đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã. Từ thực tế công tác chuẩn bị, thành công của đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là cơ sở, nền tảng để thị xã Bỉm Sơn bước vào nhiệm kỳ mới. Đến thời điểm hiện tại, mọi công việc chuẩn bị cơ bản được hoàn thành, sẵn sàng cho một kỳ đại hội thành công tốt đẹp.

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn có 36 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc với trên 4.300 đảng viên. Do có sự chỉ đạo sát sao của Thị ủy, đến ngày 15/6/2020, 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã đã tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở, với kết quả bầu cấp ủy, bí thư, đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã đều đạt kết quả cao.

Từ sự thành công của đại hội đảng cấp cơ sở, Đảng bộ thị xã đã tập trung chuẩn bị tốt các bước còn lại để sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong quá trình chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ thị xã, Thị ủy đã đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị văn kiện đại hội.

Văn kiện chính trị được xây dựng kỹ lưỡng, cân nhắc từng nội dung, đưa ra từng chỉ tiêu cụ thể, giải pháp, chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với xu hướng phát triển hiện tại và có tầm nhìn rộng mở cho những năm, giai đoạn tiếp theo. Trong dự thảo Báo cáo chính trị của của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, bên cạnh việc đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; đã tập trung đưa ra 29 chỉ tiêu (nhiều hơn 2 chỉ tiêu theo quy định của tỉnh), 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ giải pháp phát triển của giai đoạn 2020-2030.Ban thường vụ Thị uỷ đã chỉ đạo việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội theo đúng chỉ đạo của trung ương và của tỉnh uỷ; đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp tại đại hội 36 chi bộ, đảng bộ cơ sở. Qua tổng hợp, hầu hết các ý kiến đánh giá dự thảo Văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, khoa học, đầy đủ và toàn diện; bố cục hợp lý. Nội dung báo cáo sâu sắc, có tính tổng kết cao và phù hợp với tình hình thực tiễn. Ngày 30/6 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn, trong đó trọng tâm góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thị ủy Bỉm Sơn đã chỉ đạo Tổ nội dung Văn kiện tổng hợp, bổ sung để hoàn thiện văn kiện đại hội.
Về Báo cáo kiểm điểm, được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X, các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị xã với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua.Đến nay, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ được đánh giá chuẩn bị công phu, đầy đủ và toàn diện, có tính phê bình và tự phê bình cao.

Cùng với chuẩn bị tốt các văn kiện, Thị ủy Bỉm Sơn cũng đã thực hiện tốt các bước chuẩn bị nhân sự, đúng với quy định của trung ương, của tỉnh, có tính kế thừa và phát triển, lựa chọn được những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.Theo đó, số lượng tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 là 33 đồng chí.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Thị uỷ cũng đã chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền địa phương và các ngành liên quan tăng cường nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời tập trung công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI.

Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, năng động, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu đến năm 2025 trở thành đô thị trung tâm động lực phía Bắc của tỉnh”, dự kiến sẽ được tổ chức trong các ngày 30, 31/7 -01/8/2020 sẽ đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp cho một giai đoạn phát triển mới có tính đột phá cao của thị xã Bỉm Sơn.
Nguyễn Tới