Thị xã Bỉm Sơn đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên.

Ngày 05/08/2020 11:43:20

Xác định công tác phát triển đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng bộ thị xã nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Đảng trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đảng bộ thị xã Bỉm Sơn luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng.

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn hiện có 36 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trong đó có: 7 đảng bộ phường, xã; 15 đảng bộ, chi bộ khối doanh nghiệp; 12 đảng bộ khối hành chính, sự nghiệp; 2 đảng bộ lực lượng vũ trang nhân dân. Có 4.378 đảng viên sinh hoạt tại 168 chi bộ trực thuộc tổ chức đảng cơ sở; trong đó số đảng viên tại các loại hình doanh nghiệp là 536 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị xã đã phát triển được 612 đảng viên mới, đạt 102% so với mục tiêu Đại hội. Một trong những nét nổi bật trong nhiệm kỳ này là Thị xã đã phát triển được 24 tổ chức đảng và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và người lao động đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp; phát huy được vai trò, tác dụng của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp; Khẳng định được hiệu quả của việc đưa Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã “về phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước” đã thực sự đi vào cuộc sống.

Để đạt được kết quả trên, trước hết là do Thị ủy đã có nghị quyết chuyên đề, kế hoạch về lãnh đạo công tác phát triển đảng viên và giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; xem chỉ tiêu phát triển đảng viên mới là một trong những tiêu chí làm cơ sở đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm; thường xuyên chỉ đạo cấp ủy cơ sở quan tâm công tác phát triển đảng viên. Hàng năm, Thị ủy đều mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú và lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Ban Tổ chức Thị ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện tại cơ sở, xem đây là nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng.

Thực hiện chỉ đạo của Thị ủy, các tổ chức cơ sở đảng tiến hành rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng, xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên. Đặc biệt đối với các Đảng bộ phường xã, đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đảng viên khu dân cư. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền giáo dục cho hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân có nhận thức sâu sắc về truyền thống của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức giác ngộ chính trị để có động cơ phấn đấu và tự nguyện xin vào Đảng.

Cùng với đó, các tổ chức Đảng đã xây dựng chương trình nâng cao chất lượng đảng viên, cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên, đề ra các biện pháp giáo dục, rèn luyện, phân công công tác để quản lý đảng viên.Do đó, nhìn chung đội ngũ đảng viên của Đảng bộ, chi bộ cơ sở về cơ bản chấp hành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng khóa XII; luôn xác định rõ lập trường, tư tưởng kiên định vững vàng, nói và làm theo Nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh. Luôn có ý thức đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp luôn thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt Đảng tại nơi làm việc; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú theo quy định 76 QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ chính trị. Qua kiểm tra, 100% đảng viên gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các công tác xã hội ở nơi cư trú, các quy định của xóm, tổ dân cư. Tích cực tham gia các cuộc họp do đại diện cấp uỷ phường, xã hoặc chi uỷ nơi cư trú triệu tập, góp ý kiến với chi uỷ, đảng uỷ ở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương. Từ đó mỗi đảng viên gần gũi nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của dân nơi cư trú.

Có thể khẳng định, cùng với những thành tựu về kinh tế - xã hội, kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của thị xã Bỉm Sơn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển của thị xã. Từ việc làm tốt công tác phát triển đảng viên, sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng ở Bỉm Sơn, trở thành động lực quan trọng để Đảng bộ thị xã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới 2020-2025.
Nguyễn Tới

Thị xã Bỉm Sơn đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên.

Đăng lúc: 05/08/2020 11:43:20 (GMT+7)

Xác định công tác phát triển đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng bộ thị xã nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Đảng trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đảng bộ thị xã Bỉm Sơn luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng.

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn hiện có 36 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trong đó có: 7 đảng bộ phường, xã; 15 đảng bộ, chi bộ khối doanh nghiệp; 12 đảng bộ khối hành chính, sự nghiệp; 2 đảng bộ lực lượng vũ trang nhân dân. Có 4.378 đảng viên sinh hoạt tại 168 chi bộ trực thuộc tổ chức đảng cơ sở; trong đó số đảng viên tại các loại hình doanh nghiệp là 536 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị xã đã phát triển được 612 đảng viên mới, đạt 102% so với mục tiêu Đại hội. Một trong những nét nổi bật trong nhiệm kỳ này là Thị xã đã phát triển được 24 tổ chức đảng và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và người lao động đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp; phát huy được vai trò, tác dụng của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp; Khẳng định được hiệu quả của việc đưa Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã “về phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước” đã thực sự đi vào cuộc sống.

Để đạt được kết quả trên, trước hết là do Thị ủy đã có nghị quyết chuyên đề, kế hoạch về lãnh đạo công tác phát triển đảng viên và giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; xem chỉ tiêu phát triển đảng viên mới là một trong những tiêu chí làm cơ sở đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm; thường xuyên chỉ đạo cấp ủy cơ sở quan tâm công tác phát triển đảng viên. Hàng năm, Thị ủy đều mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú và lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Ban Tổ chức Thị ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện tại cơ sở, xem đây là nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng.

Thực hiện chỉ đạo của Thị ủy, các tổ chức cơ sở đảng tiến hành rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng, xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên. Đặc biệt đối với các Đảng bộ phường xã, đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đảng viên khu dân cư. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền giáo dục cho hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân có nhận thức sâu sắc về truyền thống của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức giác ngộ chính trị để có động cơ phấn đấu và tự nguyện xin vào Đảng.

Cùng với đó, các tổ chức Đảng đã xây dựng chương trình nâng cao chất lượng đảng viên, cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên, đề ra các biện pháp giáo dục, rèn luyện, phân công công tác để quản lý đảng viên.Do đó, nhìn chung đội ngũ đảng viên của Đảng bộ, chi bộ cơ sở về cơ bản chấp hành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng khóa XII; luôn xác định rõ lập trường, tư tưởng kiên định vững vàng, nói và làm theo Nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh. Luôn có ý thức đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp luôn thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt Đảng tại nơi làm việc; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú theo quy định 76 QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ chính trị. Qua kiểm tra, 100% đảng viên gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các công tác xã hội ở nơi cư trú, các quy định của xóm, tổ dân cư. Tích cực tham gia các cuộc họp do đại diện cấp uỷ phường, xã hoặc chi uỷ nơi cư trú triệu tập, góp ý kiến với chi uỷ, đảng uỷ ở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương. Từ đó mỗi đảng viên gần gũi nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của dân nơi cư trú.

Có thể khẳng định, cùng với những thành tựu về kinh tế - xã hội, kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của thị xã Bỉm Sơn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển của thị xã. Từ việc làm tốt công tác phát triển đảng viên, sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng ở Bỉm Sơn, trở thành động lực quan trọng để Đảng bộ thị xã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới 2020-2025.
Nguyễn Tới