Xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 31/07/2020 09:15:26

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân, Thị xã Bỉm Sơn đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đảm bảo tính thống nhất, vững mạnh gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây cũng chính là nền tảng để Thị xã đạt mức tăng trưởng kinh tế 14,6%/ năm (giai đoạn 2016-2020), đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao.

Ðảng bộ Thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả rõ nét. Công tác chính trị tư tưởng và thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW4 (khóa XII) được chú trọng và tăng cường. Các cấp ủy, tổ chức Đảng của Thị xã thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan tâm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ; Triển khai thực hiện chỉ thị 05 có hiệu quả, hằng năm có 100% các cấp ủy, tổ chức Đảng và cá nhân xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện, nhiều cấp ủy lựa chọn những việc mới, việc khó để thực hiện. Đánh giá sơ kết, Thị xã đã biểu dương, khen thưởng 159 tập thể, 167 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thị xã đã thực hiện tốt sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính trên địa bàn; Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, đúng quy chế, quy định của Tỉnh ủy; đã cơ bản bố trí chức danh bí thư hoặc chủ tịch UBND xã, phường không phải là người địa phương; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh; Công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể CT-XH và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được quan tâm; phân loại tổ chức cơ sở và đảng viên thực hiện nghiêm túc. Kết quả tổ chức cơ sở đảng HTTNV trở lên đạt trên 80%; Ban Thường vụ thị ủy và Đảng bộ Thị xã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Thị xã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã kịp thời triển khai các quy định của Trung ương, của Tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; đã ban hành một số quy định, quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo để thực hiện; quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện cho ủy ban kiểm tra cùng cấp thực hiện nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng; tập trung kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm và trên các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực.Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thị ủy và Ủy ban kiểm tra đã thành lập 44 đoàn, tiến hành kiểm tra, giám sát tại 146 lượt tổ chức đảng và 191 cán bộ đảng viên. Cấp ủy và UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm 44 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật được cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp xử lý nghiêm minh, đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với hình thức khiển trách và 81 đảng viên.
Bên cạnh đó, công tác dân vận tiếp tục được đổi mới từ thị xã đến xã phường. Đổi mới từ nội dung, phương thức vận động nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, sâu sát khu dân cư. Thường xuyên nắm tình hình nhân dân; kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong nội bộ nhân dân; chú trọng công tác tôn giáo, tín ngưỡng; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các chương trình trọng tâm về phát triểnkinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn.

Song song với đó, công tác nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Thị xã đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Hằng năm triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như hoán đổi vị trí việc làm của cán bộ, công chức; chỉ đạo kê khai, minh bạch tài sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời với công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng chính quyền được quan tâm, hiệu lực hiệu quả hoạt động được nâng lên. Hoạt động của HĐND các cấp được tập trung đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng kỳ họp, tổ chức tốt, chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, đôn đốc thực hiện lời hứa sau chất vấn; đã ban hành nhiều Nghị quyết quyết định những vấn đề quan trọng của Thị xã. Hoạt động của UBND thị xã và xã phường có nhiều đổi mới; quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, linh hoạt trong tổ chức thực hiện; tăng cường quản lý nhà nước ở địa bàn và lĩnh vực; đề xuất nhiều biện pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy; tích cực, chủ động trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của công dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông. Thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh vận động đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức đảng; chấp hành tốt các quy định của pháp luật; tích cực tham gia đóng góp xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh.

Nhờ chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cơ bản ổn định, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền. Từ đó đã góp phần thực hiện các mục tiêu giai đoạn 2015-2020 cơ bản đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể, có 27/30 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt mục tiêu Đại hội; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,6%/ năm (giai đoạn 2016-2020), cao hơn mức bình quân chung của cả tỉnh; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng, dịch vụ - thương mại, giảm dần tỷ trọng nông – lâm nghiệp. Thu nhập bình quân đạt 80,1 triệu đồng/người/năm. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 ước đạt 21.143 tỷ đồng, tăng 1,4% so mục tiêu đại hội; Cơ cấu vốn đầu tư có sự thay đổi theo hướng giảm dần tỷ trọng vốn ngân sách Nhà nước, tăng vốn đầu tư doanh nghiệp và vốn đầu tư trong nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt trên 80%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu, kém.Hệ thống chính trị từ Thị xã đến cơ sở ngày càng được củng cố, vững mạnh là tiền đề quan trọng để Thị xã Bỉm Sơn không ngừng phát triển trong những năm tiếp theo.
Thanh Dung

Xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội

Đăng lúc: 31/07/2020 09:15:26 (GMT+7)

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân, Thị xã Bỉm Sơn đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đảm bảo tính thống nhất, vững mạnh gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây cũng chính là nền tảng để Thị xã đạt mức tăng trưởng kinh tế 14,6%/ năm (giai đoạn 2016-2020), đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao.

Ðảng bộ Thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả rõ nét. Công tác chính trị tư tưởng và thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW4 (khóa XII) được chú trọng và tăng cường. Các cấp ủy, tổ chức Đảng của Thị xã thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan tâm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ; Triển khai thực hiện chỉ thị 05 có hiệu quả, hằng năm có 100% các cấp ủy, tổ chức Đảng và cá nhân xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện, nhiều cấp ủy lựa chọn những việc mới, việc khó để thực hiện. Đánh giá sơ kết, Thị xã đã biểu dương, khen thưởng 159 tập thể, 167 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thị xã đã thực hiện tốt sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính trên địa bàn; Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, đúng quy chế, quy định của Tỉnh ủy; đã cơ bản bố trí chức danh bí thư hoặc chủ tịch UBND xã, phường không phải là người địa phương; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh; Công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể CT-XH và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được quan tâm; phân loại tổ chức cơ sở và đảng viên thực hiện nghiêm túc. Kết quả tổ chức cơ sở đảng HTTNV trở lên đạt trên 80%; Ban Thường vụ thị ủy và Đảng bộ Thị xã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Thị xã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã kịp thời triển khai các quy định của Trung ương, của Tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; đã ban hành một số quy định, quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo để thực hiện; quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện cho ủy ban kiểm tra cùng cấp thực hiện nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng; tập trung kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm và trên các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực.Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thị ủy và Ủy ban kiểm tra đã thành lập 44 đoàn, tiến hành kiểm tra, giám sát tại 146 lượt tổ chức đảng và 191 cán bộ đảng viên. Cấp ủy và UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm 44 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật được cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp xử lý nghiêm minh, đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với hình thức khiển trách và 81 đảng viên.
Bên cạnh đó, công tác dân vận tiếp tục được đổi mới từ thị xã đến xã phường. Đổi mới từ nội dung, phương thức vận động nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, sâu sát khu dân cư. Thường xuyên nắm tình hình nhân dân; kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong nội bộ nhân dân; chú trọng công tác tôn giáo, tín ngưỡng; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các chương trình trọng tâm về phát triểnkinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn.

Song song với đó, công tác nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Thị xã đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Hằng năm triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như hoán đổi vị trí việc làm của cán bộ, công chức; chỉ đạo kê khai, minh bạch tài sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời với công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng chính quyền được quan tâm, hiệu lực hiệu quả hoạt động được nâng lên. Hoạt động của HĐND các cấp được tập trung đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng kỳ họp, tổ chức tốt, chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, đôn đốc thực hiện lời hứa sau chất vấn; đã ban hành nhiều Nghị quyết quyết định những vấn đề quan trọng của Thị xã. Hoạt động của UBND thị xã và xã phường có nhiều đổi mới; quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, linh hoạt trong tổ chức thực hiện; tăng cường quản lý nhà nước ở địa bàn và lĩnh vực; đề xuất nhiều biện pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy; tích cực, chủ động trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của công dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông. Thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh vận động đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức đảng; chấp hành tốt các quy định của pháp luật; tích cực tham gia đóng góp xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh.

Nhờ chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cơ bản ổn định, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền. Từ đó đã góp phần thực hiện các mục tiêu giai đoạn 2015-2020 cơ bản đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể, có 27/30 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt mục tiêu Đại hội; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,6%/ năm (giai đoạn 2016-2020), cao hơn mức bình quân chung của cả tỉnh; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng, dịch vụ - thương mại, giảm dần tỷ trọng nông – lâm nghiệp. Thu nhập bình quân đạt 80,1 triệu đồng/người/năm. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 ước đạt 21.143 tỷ đồng, tăng 1,4% so mục tiêu đại hội; Cơ cấu vốn đầu tư có sự thay đổi theo hướng giảm dần tỷ trọng vốn ngân sách Nhà nước, tăng vốn đầu tư doanh nghiệp và vốn đầu tư trong nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt trên 80%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu, kém.Hệ thống chính trị từ Thị xã đến cơ sở ngày càng được củng cố, vững mạnh là tiền đề quan trọng để Thị xã Bỉm Sơn không ngừng phát triển trong những năm tiếp theo.
Thanh Dung

Công khai KQ giải quyết TTHC

Công khai DVC trực tuyến