Kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm,   nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Thị xã đã tập trung rà soát, phân loại, đánh giá, tổng hợp văn bản năm 2019. Theo đó tổng số văn bản ban hành từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019, tại UBND Thị xã là: 8.502 văn bản; tại UBND xã, phường là: 3.158 văn bản.

Kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Thị xã đã tập trung rà soát, phân loại, đánh giá, tổng hợp văn bản năm 2019. Theo đó tổng số văn bản ban hành từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019, tại UBND Thị xã là: 8.502 văn bản; tại UBND xã, phường là: 3.158 văn bản.

Đăng lúc 8 tháng trước · 221 lượt xem

Công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2017 và những việc cần làm trong thời gian tới

Năm 2017 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thị xã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, UBND các cấp; việc tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục trong công tác xử lý vi phạm hành chính được các cơ quan, cá nhân có trách nhiêm, có thẩm quyền thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Đăng lúc 3 năm trước · 1215 lượt xem

Kết quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn năm 2017, đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Thị xã và của ngành, triển khai cơ bản, toàn diện, tập trung có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn.Các thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thị xã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công việc được phân công; bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình,tham mưu, tư vấn kịp thời cho Chủ tịch hội đồng PBGDPL Thị xã để triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng đến Nhân dân và Cán bộ.

Đăng lúc 3 năm trước · 864 lượt xem

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC