Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3472
Hôm qua:
5106
Tuần này:
8578
Tháng này:
57345
Tất cả:
1817236

Kết quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Ngày 26/02/2018 17:02:32

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn năm 2017, đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Thị xã và của ngành, triển khai cơ bản, toàn diện, tập trung có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn.Các thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thị xã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công việc được phân công; bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình,tham mưu, tư vấn kịp thời cho Chủ tịch hội đồng PBGDPL Thị xã để triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng đến Nhân dân và Cán bộ.

Năm 2017,đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho 137 tuyên truyền viên cơ sở; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Hòa giải cho các Hòa giải viên và các thành viên của Ban thanh tra nhân dân xã, phường với 150 người tham gia;toàn Thị xã đã tổ chức được 21 hội nghị tuyên truyền PBGDPL với 1.844 người.Các van bản pháp luật được triển khai như: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp Công dân, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn thực phẩm, văn bản pháp luật mới, các văn bản pháp luật quan trọng của Tỉnh, Thị xã được phổ biến đến tận người dân thông qua các hội nghị, hoạt động hòa giải ở cơ sở, qua chương trình lồng ghép, hoạt động tiếp dân, hệ thống truyền thanh, hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội… Trong đó có hoạt chương trình của Đài Truyền thanh Thị xã với 31 buổi; các xã, phường 444 buổi.

Công tác Hòa giải ở cơ sở luôn được quan tâm, UBND các xã, phường phối hợp với MTTQ đã tổ chức kiện toàn các tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở theo đúng quy định. Đồng thời tổng hợp phối hợp với phòng Tư pháp kịp thời bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực hiện hòa giải. Hiện nay toàn thị xã có 65 tổ hoà giải với 342 hoà giải viên, ở 100% khu phố, thôn, xóm hoạt động có hiệu quả. Các tổ hoà giải tích cực thực hiện công tác, nhiệm vụ và hoàn thành công việc được giao, đã tiếp nhận 77 vụ, việc, trong đó đã hòa giải thành 72 vụ, đạt 93,50%, còn lại 05 vụ, việc tiếp tục tục hòa giải. Thông qua công tác Hòa giải đã góp phần ổn định tình ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy tốt tình làng nghĩa xóm.
Trong công tác quản lý và khai thác tốt số tủ sách pháp luật đã được trang bị với số lượng bình quân từ 500-550 đầu sách/tủ. Số lượng đầu sách và hoạt động của các tủ sách được duy trì thường xuyên và đảm bảo hiệu quả. Nhận và cấp mới 27 loại sách cho 4 tủ sách pháp luật của xã, phường; nhận và cấp 9.000 tài liệu gồm: Đề cương giới thiệu luật và các lọai tờ rơi tuyên truyền về các luật Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương; luật Đất đai; luật Hộ tịch; luật Bảo vệ môi trường, luật HN-GĐ; luật Việc làm cho 8/8 xã, phường. Các văn bản luật mới được nhiều người tìm đọc và nghiên cứu.

Phát huy kết quả công tác TTPBGDPL năm 2017, năm 2018 công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Thị xã tập trung vào những việc quan trọng sau đây:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT-TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác TTPBGDPL; thực hiện tổ luật Phổ biến giáo dục pháp luật;luật Hòa giải ở sơ sở và xây dựng xã, phưởng đạt Chuẩn về tiếp cận pháp luật.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác TTPBGDPL, công tác Hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp trong nhân dân.Tổ chức thực hiện tốt Quy ước, Hương ước ở các Thôn, xóm, làng, khu phố; gắn trách nhiệm học tập, tìm hiểu pháp luật về Quyền và Nghĩa vụ của Công dân với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống trong Đảng viên, Cán bộ, Công chức, viên chức và người alo động. Từ đó tạo chuyển biến trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của mọi người trong đời sống xã hội.

Từng thành viên trong Hội đồng TTPBGDPL thị xã theo từng vị trí công tác và công việc được phân công tích cực tham mưu, tổ chức TTPBGDPL ở đơn vị mình cho các thành viên, hội viên mình phụ trách, tạo khí thế TTPBGDPL sâu rộng cho các thành phần với các văn bản phù hợp, sát thực tế, có tác dụng giáo dục cao.

UBND các xã,phường căn cứ Kế hoạch TTPBGDPL của Thị xã có Kế hoạch cụ thể TTPBGDPL tại đơn vị mình từng Quý, 6 tháng và cả năm cho phú hợp. Trong đó tập trung các văn bản pháp luật như Bộ luật Hình sự mới, Luật Tố tụng hành chính, luật Khiếu nại, luật Tố cáo, luật Tiếp Công dân…
Đỗ Đức Thẩm
UBND thị xã Bỉm Sơn

Kết quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Đăng lúc: 26/02/2018 17:02:32 (GMT+7)

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn năm 2017, đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Thị xã và của ngành, triển khai cơ bản, toàn diện, tập trung có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn.Các thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thị xã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công việc được phân công; bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình,tham mưu, tư vấn kịp thời cho Chủ tịch hội đồng PBGDPL Thị xã để triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng đến Nhân dân và Cán bộ.

Năm 2017,đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho 137 tuyên truyền viên cơ sở; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Hòa giải cho các Hòa giải viên và các thành viên của Ban thanh tra nhân dân xã, phường với 150 người tham gia;toàn Thị xã đã tổ chức được 21 hội nghị tuyên truyền PBGDPL với 1.844 người.Các van bản pháp luật được triển khai như: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp Công dân, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn thực phẩm, văn bản pháp luật mới, các văn bản pháp luật quan trọng của Tỉnh, Thị xã được phổ biến đến tận người dân thông qua các hội nghị, hoạt động hòa giải ở cơ sở, qua chương trình lồng ghép, hoạt động tiếp dân, hệ thống truyền thanh, hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội… Trong đó có hoạt chương trình của Đài Truyền thanh Thị xã với 31 buổi; các xã, phường 444 buổi.

Công tác Hòa giải ở cơ sở luôn được quan tâm, UBND các xã, phường phối hợp với MTTQ đã tổ chức kiện toàn các tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở theo đúng quy định. Đồng thời tổng hợp phối hợp với phòng Tư pháp kịp thời bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực hiện hòa giải. Hiện nay toàn thị xã có 65 tổ hoà giải với 342 hoà giải viên, ở 100% khu phố, thôn, xóm hoạt động có hiệu quả. Các tổ hoà giải tích cực thực hiện công tác, nhiệm vụ và hoàn thành công việc được giao, đã tiếp nhận 77 vụ, việc, trong đó đã hòa giải thành 72 vụ, đạt 93,50%, còn lại 05 vụ, việc tiếp tục tục hòa giải. Thông qua công tác Hòa giải đã góp phần ổn định tình ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy tốt tình làng nghĩa xóm.
Trong công tác quản lý và khai thác tốt số tủ sách pháp luật đã được trang bị với số lượng bình quân từ 500-550 đầu sách/tủ. Số lượng đầu sách và hoạt động của các tủ sách được duy trì thường xuyên và đảm bảo hiệu quả. Nhận và cấp mới 27 loại sách cho 4 tủ sách pháp luật của xã, phường; nhận và cấp 9.000 tài liệu gồm: Đề cương giới thiệu luật và các lọai tờ rơi tuyên truyền về các luật Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương; luật Đất đai; luật Hộ tịch; luật Bảo vệ môi trường, luật HN-GĐ; luật Việc làm cho 8/8 xã, phường. Các văn bản luật mới được nhiều người tìm đọc và nghiên cứu.

Phát huy kết quả công tác TTPBGDPL năm 2017, năm 2018 công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Thị xã tập trung vào những việc quan trọng sau đây:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT-TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác TTPBGDPL; thực hiện tổ luật Phổ biến giáo dục pháp luật;luật Hòa giải ở sơ sở và xây dựng xã, phưởng đạt Chuẩn về tiếp cận pháp luật.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác TTPBGDPL, công tác Hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp trong nhân dân.Tổ chức thực hiện tốt Quy ước, Hương ước ở các Thôn, xóm, làng, khu phố; gắn trách nhiệm học tập, tìm hiểu pháp luật về Quyền và Nghĩa vụ của Công dân với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống trong Đảng viên, Cán bộ, Công chức, viên chức và người alo động. Từ đó tạo chuyển biến trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của mọi người trong đời sống xã hội.

Từng thành viên trong Hội đồng TTPBGDPL thị xã theo từng vị trí công tác và công việc được phân công tích cực tham mưu, tổ chức TTPBGDPL ở đơn vị mình cho các thành viên, hội viên mình phụ trách, tạo khí thế TTPBGDPL sâu rộng cho các thành phần với các văn bản phù hợp, sát thực tế, có tác dụng giáo dục cao.

UBND các xã,phường căn cứ Kế hoạch TTPBGDPL của Thị xã có Kế hoạch cụ thể TTPBGDPL tại đơn vị mình từng Quý, 6 tháng và cả năm cho phú hợp. Trong đó tập trung các văn bản pháp luật như Bộ luật Hình sự mới, Luật Tố tụng hành chính, luật Khiếu nại, luật Tố cáo, luật Tiếp Công dân…
Đỗ Đức Thẩm
UBND thị xã Bỉm Sơn