Truy cập

Hôm nay:
2600
Hôm qua:
2779
Tuần này:
13142
Tháng này:
66016
Tất cả:
5283675

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại thị xã Bỉm Sơn.

Chiều ngày 6/9/2022, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hóa do ông Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2019-2022 tại thị xã Bỉm Sơn.

Giam satHD.JPG


Làm việc với đoàn, về phía thị xã Bỉm Sơn có ông: Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Trưởng các phòng, ban UBND thị xã liên quan và lãnh đạo các cơ quan khối nội chính trên địa bàn thị xã.

Theo báo cáo của lãnh đạo Thị xã, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn luôn được các cấp ủy Đảng, Chính quyền thị xã quan tâm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, phát huy được ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Với sự tham gia đồng bộ của các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân, công tác PCTN, tiêu cực đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động.

Từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2022, thông qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thị xã đã thu hồi và giảm trừ quyết toán tài chính của các đơn vị do vi phạm nguyên tắc tài chính kế toán với tổng số tiền gần 282 triệu đồng; Xử lý về hành chính kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 10 tập thể, 37 cá nhân, kỷ luật cảnh cáo 2 cá nhân, khiển trách 1 cá nhân. Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được thực hiện đúng quy định; cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản thu nhập và công khai minh bạch tài sản thu nhập theo quy định đạt tỷ lệ 100%...Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật về PCTN, tiêu cực trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn trong giai đoạn 2019 - 2022 vẫn còn một số tồn tại, đó là: Công tác tự kiểm tra, phát hiện hành vi tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật PCTN ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên; nhận thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên đối với công tác PCTN, tiêu cực chưa cao; một số đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực còn mang tính hình thức…

Tại buổi giám sát, Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Tuấn Thành và đại diện các cơ quan, phòng ban chức năng của thị xã đã tiếp thu ý kiến đóng góp, trả lời làm rõ thêm các vấn đề mà các thành viên Đoàn giám sát quan tâm, đồng thời phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các quy định của pháp luật đối với công tác tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Ngọc Tiến- Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao kết quả công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn thời gian qua, đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, thị xã Bỉm Sơn cần nhận thức sâu sắc hơn nữa, xác định rõ công tác PCTN, tiêu cực vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác PCTN, tiêu cực sẽ góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin trong Nhân dân. Trưởng Đoàn giám sát cũng đề nghị thị xã Bỉm Sơn cần quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy PCTN, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN, tiêu cực; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác PCTN, tiêu cực.
Nguyễn Tới

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại thị xã Bỉm Sơn.

Chiều ngày 6/9/2022, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hóa do ông Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2019-2022 tại thị xã Bỉm Sơn.

Giam satHD.JPG


Làm việc với đoàn, về phía thị xã Bỉm Sơn có ông: Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Trưởng các phòng, ban UBND thị xã liên quan và lãnh đạo các cơ quan khối nội chính trên địa bàn thị xã.

Theo báo cáo của lãnh đạo Thị xã, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn luôn được các cấp ủy Đảng, Chính quyền thị xã quan tâm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, phát huy được ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Với sự tham gia đồng bộ của các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân, công tác PCTN, tiêu cực đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động.

Từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2022, thông qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thị xã đã thu hồi và giảm trừ quyết toán tài chính của các đơn vị do vi phạm nguyên tắc tài chính kế toán với tổng số tiền gần 282 triệu đồng; Xử lý về hành chính kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 10 tập thể, 37 cá nhân, kỷ luật cảnh cáo 2 cá nhân, khiển trách 1 cá nhân. Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được thực hiện đúng quy định; cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản thu nhập và công khai minh bạch tài sản thu nhập theo quy định đạt tỷ lệ 100%...Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật về PCTN, tiêu cực trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn trong giai đoạn 2019 - 2022 vẫn còn một số tồn tại, đó là: Công tác tự kiểm tra, phát hiện hành vi tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật PCTN ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên; nhận thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên đối với công tác PCTN, tiêu cực chưa cao; một số đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực còn mang tính hình thức…

Tại buổi giám sát, Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Tuấn Thành và đại diện các cơ quan, phòng ban chức năng của thị xã đã tiếp thu ý kiến đóng góp, trả lời làm rõ thêm các vấn đề mà các thành viên Đoàn giám sát quan tâm, đồng thời phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các quy định của pháp luật đối với công tác tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Ngọc Tiến- Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao kết quả công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn thời gian qua, đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, thị xã Bỉm Sơn cần nhận thức sâu sắc hơn nữa, xác định rõ công tác PCTN, tiêu cực vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác PCTN, tiêu cực sẽ góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin trong Nhân dân. Trưởng Đoàn giám sát cũng đề nghị thị xã Bỉm Sơn cần quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy PCTN, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN, tiêu cực; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác PCTN, tiêu cực.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC