Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa giám sát của về công tác cải cách hành chính tại thị xã Bỉm Sơn

Vừa qua, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Quang Hải – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

CCHC.jpg


Tiếp và làm việc với đoàn, về phía thị xã Bỉm Sơn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND Thị xã cùng đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND thị xã; Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Những năm qua, thị xã Bỉm Sơn luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để các cơ quan Nhà nước nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, góp phần phục vụ Nhân dân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Do đó, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính, như: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính. Từ năm 2018-2021, UBND thị xã Bỉm Sơn ban hành 88 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, trong đó: Năm 2018 là 15 văn bản; năm 2019 là 20 văn bản; năm 2020 là 23 văn bản; năm 2021 là 30 văn bản.

Trong thực hiện cải cách hành chính, Thị xã xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy, UBND Thị xã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường chủ động rà soát, cập nhật, thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã; niêm yết công khai thủ tục hành chính; thực hiện chế độ thông tin báo cáo hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai thực hiện các quy định về tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với thủ tục hành chính, đồng thời tổ chức triển khai rà soát, đề xuất UBND tỉnh phân cấp 25 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thị xã để UBND cấp xã, phường giải quyết. Bên cạnh đó, Thị xã đã triển khai Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí các khu vực thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính, như: Khu vực niêm yết công khai thủ tục hành chính, Khu vực tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Khu vực các quầy giao dịch... Thị xã cũng đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay, hạ tầng công nghệ thông tin tại UBND thị xã đã được đầu tư đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử; ứng dụng tốt phần mềm “một cửa điện tử” nhằm tin học hóa các quy trình từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến khâu trả kết quả, góp phần công khai minh bạch, giảm thiểu phiền hà, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Hàng năm, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đều đạt và vượt kế hoạch UBND tỉnh giao...

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát, phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đề nghị: Thị xã Bỉm Sơn cần tiếp thu, quán triệt, cụ thể hóa các kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh về cải cách hành chính, từ đó áp dụng vào thực tiễn tại địa phương một cách hiệu quả. Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại, thị xã Bỉm Sơn cần quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho bộ phận “một cửa” các cấp để nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thị xã trong những năm tới. Thị xã cần tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị để chấn chỉnh kịp thời những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính thân thiện, hiện đại, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã đi giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại bộ phận “một cửa” UBND xã Quang Trung và bộ phận “một cửa” UBND thị xã Bỉm Sơn.
Nguyễn Tới

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa giám sát của về công tác cải cách hành chính tại thị xã Bỉm Sơn

Đăng lúc: 05/05/2022 08:35:37 (GMT+7)

Vừa qua, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Quang Hải – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

CCHC.jpg


Tiếp và làm việc với đoàn, về phía thị xã Bỉm Sơn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND Thị xã cùng đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND thị xã; Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Những năm qua, thị xã Bỉm Sơn luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để các cơ quan Nhà nước nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, góp phần phục vụ Nhân dân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Do đó, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính, như: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính. Từ năm 2018-2021, UBND thị xã Bỉm Sơn ban hành 88 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, trong đó: Năm 2018 là 15 văn bản; năm 2019 là 20 văn bản; năm 2020 là 23 văn bản; năm 2021 là 30 văn bản.

Trong thực hiện cải cách hành chính, Thị xã xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy, UBND Thị xã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường chủ động rà soát, cập nhật, thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã; niêm yết công khai thủ tục hành chính; thực hiện chế độ thông tin báo cáo hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai thực hiện các quy định về tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với thủ tục hành chính, đồng thời tổ chức triển khai rà soát, đề xuất UBND tỉnh phân cấp 25 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thị xã để UBND cấp xã, phường giải quyết. Bên cạnh đó, Thị xã đã triển khai Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí các khu vực thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính, như: Khu vực niêm yết công khai thủ tục hành chính, Khu vực tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Khu vực các quầy giao dịch... Thị xã cũng đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay, hạ tầng công nghệ thông tin tại UBND thị xã đã được đầu tư đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử; ứng dụng tốt phần mềm “một cửa điện tử” nhằm tin học hóa các quy trình từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến khâu trả kết quả, góp phần công khai minh bạch, giảm thiểu phiền hà, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Hàng năm, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đều đạt và vượt kế hoạch UBND tỉnh giao...

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát, phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đề nghị: Thị xã Bỉm Sơn cần tiếp thu, quán triệt, cụ thể hóa các kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh về cải cách hành chính, từ đó áp dụng vào thực tiễn tại địa phương một cách hiệu quả. Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại, thị xã Bỉm Sơn cần quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho bộ phận “một cửa” các cấp để nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thị xã trong những năm tới. Thị xã cần tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị để chấn chỉnh kịp thời những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính thân thiện, hiện đại, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã đi giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại bộ phận “một cửa” UBND xã Quang Trung và bộ phận “một cửa” UBND thị xã Bỉm Sơn.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC