Album: Kỳ Họp HĐND Thị xã

Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp, Nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng kết công tác bầu cử

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC