Truy cập

Hôm nay:
495
Hôm qua:
8530
Tuần này:
9025
Tháng này:
111484
Tất cả:
6525801

6 mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. Theo đó, mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được chia thành 6 cấp độ.

Đối tượng áp dụng của Quyết định bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế,trongtất cả các ngành, lĩnh vực, địa bàn trên cả nước, với các quymôkhác nhau (siêu nhỏ,nhỏ, vừa, lớn).

Việc ban hành và triển khai áp dụng Bộ Chỉsố chuyểnđổisố doanh nghiệp gồm 3 Chỉ số áp dụngcho3 loại doanh nghiệp phân theoquymô như sau:

1. Chỉ số đánh giá mức độchuyểnđổi số doanh nghiệpnhỏvà vừa, áp dụngchocác doanh nghiệpvừa, nhỏ,siêunhỏ, hợp tácxã, cơ sở sản xuất kinh doanh;

2. Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn, áp dụngchocác doanh nghiệp lớn độc lập, khôngtổchức theomôhìnhcôngty mẹ - công ty con;

3. Chỉsố đánh giá mức độ chuyển đổisốtậpđoàn, tổng công ty, áp dụngchocác tập đoàn, tổng công ty hoặc doanh nghiệp tổ chức theomôhình công ty mẹ - côngtycon.

Về cấu trúcBộ chỉsố đánh giá mức độ chuyểnđổisố doanh nghiệp, Quyết định quy định, cả 3Chỉsố đánhgiámức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn và tập đoàn, tổng công ty đều đượccấutrúc theo 6 trụ cột (pillar) gồm: Trải nghiệm số cho khách hàng; chiến lược; hạ tầng và công nghệ số; vận hành; chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp; dữ liệu vàtàisản thông tin.

6mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

Mức độ chuyểnđổisố của doanh nghiệp được chia thành các cấp độ cụ thể như sau:
a)Mức 0-Chưa chuyển đổi số:Doanh nghiệp hầu như chưa có hoạt động nào hoặc có nhưng không đáng kể các hoạt động chuyển đổi số;

b) Mức1- Khởi động:Doanh nghiệp đã có một số hoạt độngởmức độ khởi động việc chuyển đổi số của doanh nghiệp;

c) Mức 2-Bắt đầu:Doanh nghiệp đã nhận thức được sự quan trọng của chuyển đổi sốtheocác trụ cột và bắt đầu có các hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp trong từng trụ cột của chuyển đổi số. Chuyển đổi số bắt đầu đem lại lợi ích trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của kháchhàng;

d) Mức 3 - Hình thành:Việc chuyển đổi số doanh nghiệp đã cơbảnđược hình thành theo các trụ cột ở các bộ phận, đem lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho các hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của khách hàng. Doanh nghiệp đạt chuyển đổi số mức 3 là bắt đầu hình thành doanh nghiệp số;

đ) Mức 4 - Nâng cao:Chuyển đổi số của doanh nghiệp được nâng cao một bước. Nềntảngsố, công nghệ số, dữ liệu số giúp tối ưu nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và trải nghiệm khách hàng. Doanhnghiệp đạt chuyển đổi số mức 4 cơ bản trở thành doanh nghiệp số với một số mô thức kinhdoanh chính dựa trên nền tảng số và dữ liệu số;

e) Mức 5-Dẫndắt:Chuyển đổi số doanh nghiệp đạt mức độ tiệm cận hoàn thiện, doanh nghiệp thực sự trở thành doanh nghiệp số với hầu hết phương thức kinh doanh, mô hình kinh doanh chủ yếu dựa trên và được dẫn dắt bởi nền tảng số và dữ liệu số. Doanh nghiệp có khảnăngdẫn dắt chuyểnđổisố, tạo lập hệ sinh thái doanh nghiệp số vệ tinh.
Bộ TT&TT sẽ thẩm định, đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp dựa trên kết quả tự đánh giá của doanh nghiệp và đánhgiácủa tư vấn độc lập hoặc đánh giá của Sở TT&TT. Trường hợp cần thiết Bộ TT&TT có thể tổ chức đánh giá trực tiếp đối với doanh nghiệp.

Doanh nghiệpđãđược Bộ TT&TT thẩm định, đánh giá sẽ đượccấpChứngnhận mức độ chuyển đổi số và được sử dụng Chứng nhận nàyđểquảng cáo thương hiệu cũng như đăng ký tham giacácchươngtrình chuyển đổi số doanh nghiệp và các đề án chuyển đổi số của cơ quannhànước.

6 mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. Theo đó, mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được chia thành 6 cấp độ.

Đối tượng áp dụng của Quyết định bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế,trongtất cả các ngành, lĩnh vực, địa bàn trên cả nước, với các quymôkhác nhau (siêu nhỏ,nhỏ, vừa, lớn).

Việc ban hành và triển khai áp dụng Bộ Chỉsố chuyểnđổisố doanh nghiệp gồm 3 Chỉ số áp dụngcho3 loại doanh nghiệp phân theoquymô như sau:

1. Chỉ số đánh giá mức độchuyểnđổi số doanh nghiệpnhỏvà vừa, áp dụngchocác doanh nghiệpvừa, nhỏ,siêunhỏ, hợp tácxã, cơ sở sản xuất kinh doanh;

2. Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn, áp dụngchocác doanh nghiệp lớn độc lập, khôngtổchức theomôhìnhcôngty mẹ - công ty con;

3. Chỉsố đánh giá mức độ chuyển đổisốtậpđoàn, tổng công ty, áp dụngchocác tập đoàn, tổng công ty hoặc doanh nghiệp tổ chức theomôhình công ty mẹ - côngtycon.

Về cấu trúcBộ chỉsố đánh giá mức độ chuyểnđổisố doanh nghiệp, Quyết định quy định, cả 3Chỉsố đánhgiámức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn và tập đoàn, tổng công ty đều đượccấutrúc theo 6 trụ cột (pillar) gồm: Trải nghiệm số cho khách hàng; chiến lược; hạ tầng và công nghệ số; vận hành; chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp; dữ liệu vàtàisản thông tin.

6mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

Mức độ chuyểnđổisố của doanh nghiệp được chia thành các cấp độ cụ thể như sau:
a)Mức 0-Chưa chuyển đổi số:Doanh nghiệp hầu như chưa có hoạt động nào hoặc có nhưng không đáng kể các hoạt động chuyển đổi số;

b) Mức1- Khởi động:Doanh nghiệp đã có một số hoạt độngởmức độ khởi động việc chuyển đổi số của doanh nghiệp;

c) Mức 2-Bắt đầu:Doanh nghiệp đã nhận thức được sự quan trọng của chuyển đổi sốtheocác trụ cột và bắt đầu có các hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp trong từng trụ cột của chuyển đổi số. Chuyển đổi số bắt đầu đem lại lợi ích trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của kháchhàng;

d) Mức 3 - Hình thành:Việc chuyển đổi số doanh nghiệp đã cơbảnđược hình thành theo các trụ cột ở các bộ phận, đem lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho các hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của khách hàng. Doanh nghiệp đạt chuyển đổi số mức 3 là bắt đầu hình thành doanh nghiệp số;

đ) Mức 4 - Nâng cao:Chuyển đổi số của doanh nghiệp được nâng cao một bước. Nềntảngsố, công nghệ số, dữ liệu số giúp tối ưu nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và trải nghiệm khách hàng. Doanhnghiệp đạt chuyển đổi số mức 4 cơ bản trở thành doanh nghiệp số với một số mô thức kinhdoanh chính dựa trên nền tảng số và dữ liệu số;

e) Mức 5-Dẫndắt:Chuyển đổi số doanh nghiệp đạt mức độ tiệm cận hoàn thiện, doanh nghiệp thực sự trở thành doanh nghiệp số với hầu hết phương thức kinh doanh, mô hình kinh doanh chủ yếu dựa trên và được dẫn dắt bởi nền tảng số và dữ liệu số. Doanh nghiệp có khảnăngdẫn dắt chuyểnđổisố, tạo lập hệ sinh thái doanh nghiệp số vệ tinh.
Bộ TT&TT sẽ thẩm định, đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp dựa trên kết quả tự đánh giá của doanh nghiệp và đánhgiácủa tư vấn độc lập hoặc đánh giá của Sở TT&TT. Trường hợp cần thiết Bộ TT&TT có thể tổ chức đánh giá trực tiếp đối với doanh nghiệp.

Doanh nghiệpđãđược Bộ TT&TT thẩm định, đánh giá sẽ đượccấpChứngnhận mức độ chuyển đổi số và được sử dụng Chứng nhận nàyđểquảng cáo thương hiệu cũng như đăng ký tham giacácchươngtrình chuyển đổi số doanh nghiệp và các đề án chuyển đổi số của cơ quannhànước.

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC