Truy cập

Hôm nay:
1705
Hôm qua:
2984
Tuần này:
1705
Tháng này:
73278
Tất cả:
5290935

Cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính

Ngày 09/11/2021, UBND thị xã Bỉm Sơn ban hành văn bản số 3365/UBND-NV về việc “cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính”.

Theo đó, để cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính, Chủ tịch UBND Thị xã yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Chủ tịch UBND các phường, xã, Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính, trong đó tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Kế hoạch hành động số 22-KH/TU ngày 23/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021- 2025; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, không gắn với địa giới hành chính, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và Cổng dịch vụ công của tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Nâng cao tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử; họp trực tuyến và xử lý công việc trên môi trường điện tử giữa Thị xã và xã phường; tập trung ưu tiên nguồn lực triển khai nhiệm vụ chiến lược phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Nguyễn Tới

Cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính

Ngày 09/11/2021, UBND thị xã Bỉm Sơn ban hành văn bản số 3365/UBND-NV về việc “cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính”.

Theo đó, để cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính, Chủ tịch UBND Thị xã yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Chủ tịch UBND các phường, xã, Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính, trong đó tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Kế hoạch hành động số 22-KH/TU ngày 23/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021- 2025; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, không gắn với địa giới hành chính, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và Cổng dịch vụ công của tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Nâng cao tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử; họp trực tuyến và xử lý công việc trên môi trường điện tử giữa Thị xã và xã phường; tập trung ưu tiên nguồn lực triển khai nhiệm vụ chiến lược phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC