Truy cập

Hôm nay:
4460
Hôm qua:
4625
Tuần này:
4460
Tháng này:
124314
Tất cả:
6371062

Giới thiệu Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (Chương trình SMEdx)

Một trong những khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là doanh nghiệp SMEs) hiện nay là không có thông tin về nền tảng số phù hợp để phát triển sản xuất kinh doanh. Do đó, nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia và trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn; ngày 26/3/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số tại Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 với mục tiêu giới thiệu để các doanh nghiệp SMEs sử dụng các nền tảng số xuất sắc do Chương trình lựa chọn.

SMtex.jpg
Đối tượng của Chương trình là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các doanh nghiệp nền tảng số, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, viện, trường có các công nghệ số, nền tảng số, và các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp.
Chương trình gồm các hoạt động chính:
Thứ nhất là,lựa chọn các nền tảng xuất sắc tham gia Chương trình; trong đó nghiên cứu, xây dựng Danh mục các nhóm nền tảng số mà các doanh nghiệp SMEs cần đó là các lĩnh vực Quản trị và nghiệp vụ quản lý; Khách hàng và thị trường; Hạ tầng công nghệ và an ninh mạng; nghiệp vụ chuyên ngành. Thông qua danh mục các nhóm nền tảng số phục vụ chuyển đối số cho các doanh nghiệp SMES là cơ sở để đánh giá, lựa chọn các nền tảng số tham gia Chương trình. Danh mục này sẽ được thường xuyên đánh giá, sửa đổi, cập nhật phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp và tình hình thực tế.
Thứ hai là,Cổng thông tin điện tử của Chương trình tại địa chỉ http://smedx.vn và http://smedx.mic.gov.vn để cung cấp thông tin về Chương trình; cung cấp kiến thức, tài liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp; là đầu mối cho các doanh nghiệp SMES đăng ký tham gia Chương trình và sử dụng các nền tảng số của Chương trình; là sàn giao dịch hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.
Thứ ba là,Xây dựng tài liệu, ấn phẩm, chiến dịch truyền thông về Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như qua các mạng xã hội. Thường xuyên cung cấp thông tin về các hoạt động của Chương trình; phối hợp và tăng cường kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các thông tin xấu, độc hại sai sự thật về các nội dung của chương trình.
Thứ tư là, triển khai các khóa tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương và các hiệp hội, các bên có liên quan để triển khai Chương trình; xây dựng các tài liệu, công cụ dữ liệu hỗ trợ; tổ chức Mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp SMEs.

Để triển khai chương trình một cách đồng bộ, toàn diện, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; vận động các doanh nghiệp tham gia Chương trình, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại địachỉ
http://smedx.vnhttp://smedx.mic.gov.vn; Ưu tiên sử dụng nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương được quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017) để hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs trên địa bàn tham gia Chương trình này; chú trọng việc tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đào tạo cho các doanh nghiệp về chuyển đổi số.

TH

Giới thiệu Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (Chương trình SMEdx)

Một trong những khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là doanh nghiệp SMEs) hiện nay là không có thông tin về nền tảng số phù hợp để phát triển sản xuất kinh doanh. Do đó, nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia và trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn; ngày 26/3/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số tại Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 với mục tiêu giới thiệu để các doanh nghiệp SMEs sử dụng các nền tảng số xuất sắc do Chương trình lựa chọn.

SMtex.jpg
Đối tượng của Chương trình là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các doanh nghiệp nền tảng số, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, viện, trường có các công nghệ số, nền tảng số, và các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp.
Chương trình gồm các hoạt động chính:
Thứ nhất là,lựa chọn các nền tảng xuất sắc tham gia Chương trình; trong đó nghiên cứu, xây dựng Danh mục các nhóm nền tảng số mà các doanh nghiệp SMEs cần đó là các lĩnh vực Quản trị và nghiệp vụ quản lý; Khách hàng và thị trường; Hạ tầng công nghệ và an ninh mạng; nghiệp vụ chuyên ngành. Thông qua danh mục các nhóm nền tảng số phục vụ chuyển đối số cho các doanh nghiệp SMES là cơ sở để đánh giá, lựa chọn các nền tảng số tham gia Chương trình. Danh mục này sẽ được thường xuyên đánh giá, sửa đổi, cập nhật phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp và tình hình thực tế.
Thứ hai là,Cổng thông tin điện tử của Chương trình tại địa chỉ http://smedx.vn và http://smedx.mic.gov.vn để cung cấp thông tin về Chương trình; cung cấp kiến thức, tài liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp; là đầu mối cho các doanh nghiệp SMES đăng ký tham gia Chương trình và sử dụng các nền tảng số của Chương trình; là sàn giao dịch hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.
Thứ ba là,Xây dựng tài liệu, ấn phẩm, chiến dịch truyền thông về Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như qua các mạng xã hội. Thường xuyên cung cấp thông tin về các hoạt động của Chương trình; phối hợp và tăng cường kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các thông tin xấu, độc hại sai sự thật về các nội dung của chương trình.
Thứ tư là, triển khai các khóa tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương và các hiệp hội, các bên có liên quan để triển khai Chương trình; xây dựng các tài liệu, công cụ dữ liệu hỗ trợ; tổ chức Mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp SMEs.

Để triển khai chương trình một cách đồng bộ, toàn diện, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; vận động các doanh nghiệp tham gia Chương trình, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại địachỉ
http://smedx.vnhttp://smedx.mic.gov.vn; Ưu tiên sử dụng nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương được quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017) để hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs trên địa bàn tham gia Chương trình này; chú trọng việc tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đào tạo cho các doanh nghiệp về chuyển đổi số.

TH

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC