Truy cập

Hôm nay:
805
Hôm qua:
4294
Tuần này:
15329
Tháng này:
176633
Tất cả:
5598980

Tháo gỡ kịp thời các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn - Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp, tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để hoàn thành dứt điểm những nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, tháo gỡ kịp thời các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án.

de-an-06.jpg
Thực hiện Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23-5-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06, ngày 2-6-2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn - Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.
Đề án 06 là hợp phần quan trọng trong tổng thể chương trình chuyển đổi số quốc gia; là đề án tiền đề mang tính đột phá, với việc lấy Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm nền tảng cốt lõi, cơ bản để thúc đẩy Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Việc triển khai thành công Đề án này quyết định sự thành công của Chương trình chuyển đổi số quốc gia nói chung và của tỉnh nói riêng.
Để góp phần hoàn thành mục tiêu đó, Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để hoàn thành dứt điểm những nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, tháo gỡ kịp thời những “điểm nghẽn” nhằm bảo đảm thực chất, hiệu quả và bền vững.
Cụ thể, các sở, ban, ngành cấp tỉnh kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố và cập nhật, công khai các thủ tục hành chính (TTHC) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC sau khi nhận được Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung các TTHC liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ về quản lý dân cư của Bộ, ngành trung ương. Đồng thời, hoàn thành việc tái cấu trúc, quy trình nghiệp vụ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, đơn giản hóa các thủ tục hành chính có liên quan.
Rà soát, đánh giá, kiểm tra tình hình triển khai 53 dịch vụ công (DVC) thiết yếu tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của cơ quan mình và tích hợp trên Cổng DVC quốc gia (đã được chỉ đạo tại Công văn số 5180/UBND-KSTTHCNC ngày 17-4-2023 của UBND tỉnh), từ đó lựa chọn những DVC thiết thực, tần suất sử dụng cao gắn liền với nhu cầu hằng ngày của người dân, doanh nghiệp, có đầy đủ các điều kiện để cung cấp DVCTT toàn trình, tiến tới cung cấp các ứng dụng thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tương tác trực tuyến hiệu quả với chính quyền.
Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin theo văn bản hướng dẫn số 1552/BTTTT-THH ngày 26-4-2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, bổ sung, trang bị ngay các thiết bị đầu cuối cần thiết, đề xuất đầu tư các hạng mục theo văn bản hướng dẫn nêu trên và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ triển khai, cung cấp giải pháp bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số trong thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, thuê dịch vụ CNTT. Thời gian hoàn thành trong tháng 6-2023.
Đẩy mạnh cập nhật, kết nối, liên thông các nền tảng số, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ, thực chất, hiệu quả bảo đảm khắc phục tình trạng “manh mún”, “cát cứ thông tin”, “chia cắt” và “co cụm dữ liệu” như hiện nay.
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung chuyển đổi quy trình, thực hiện TTHC, DVC từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử; chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng các biểu mẫu điện tử, phần mềm chuyên dụng, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC để làm giàu kho dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có. Thời gian hoàn thành trong tháng 9-2023.
Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát nhu cầu đào tạo cụ thể về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phục vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ gắn với yêu cầu chuyển đổi số bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Thời hạn hoàn thànhtrong tháng 6-2023.
Sở Tài chính chủ trì rà soát, đôn đốc các đơn vị chưa gửi báo cáo đề xuất kinh phí thực hiện Đề án 06 theo Thông báo số 62/TB-UBND ngày 5-5-2023 của UBND tỉnh. Chủ trì, đấu mối với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thẩm định đề xuất kinh phí của các đơn vị để tổng hợp trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp lần thứ 14. Đồng thời, tham mưu xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết quả đầu tư công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06 gửi Bộ Tài chính, Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ, hoàn thành trong tháng 6-2023.
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại cơ quan mình.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND cấp huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các nội dung theo thẩm quyền đã được nêu tại Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 29-5-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 13-2-2023 của UBND tỉnh về thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
TH

Tháo gỡ kịp thời các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn - Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp, tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để hoàn thành dứt điểm những nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, tháo gỡ kịp thời các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án.

de-an-06.jpg
Thực hiện Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23-5-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06, ngày 2-6-2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn - Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.
Đề án 06 là hợp phần quan trọng trong tổng thể chương trình chuyển đổi số quốc gia; là đề án tiền đề mang tính đột phá, với việc lấy Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm nền tảng cốt lõi, cơ bản để thúc đẩy Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Việc triển khai thành công Đề án này quyết định sự thành công của Chương trình chuyển đổi số quốc gia nói chung và của tỉnh nói riêng.
Để góp phần hoàn thành mục tiêu đó, Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để hoàn thành dứt điểm những nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, tháo gỡ kịp thời những “điểm nghẽn” nhằm bảo đảm thực chất, hiệu quả và bền vững.
Cụ thể, các sở, ban, ngành cấp tỉnh kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố và cập nhật, công khai các thủ tục hành chính (TTHC) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC sau khi nhận được Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung các TTHC liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ về quản lý dân cư của Bộ, ngành trung ương. Đồng thời, hoàn thành việc tái cấu trúc, quy trình nghiệp vụ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, đơn giản hóa các thủ tục hành chính có liên quan.
Rà soát, đánh giá, kiểm tra tình hình triển khai 53 dịch vụ công (DVC) thiết yếu tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của cơ quan mình và tích hợp trên Cổng DVC quốc gia (đã được chỉ đạo tại Công văn số 5180/UBND-KSTTHCNC ngày 17-4-2023 của UBND tỉnh), từ đó lựa chọn những DVC thiết thực, tần suất sử dụng cao gắn liền với nhu cầu hằng ngày của người dân, doanh nghiệp, có đầy đủ các điều kiện để cung cấp DVCTT toàn trình, tiến tới cung cấp các ứng dụng thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tương tác trực tuyến hiệu quả với chính quyền.
Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin theo văn bản hướng dẫn số 1552/BTTTT-THH ngày 26-4-2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, bổ sung, trang bị ngay các thiết bị đầu cuối cần thiết, đề xuất đầu tư các hạng mục theo văn bản hướng dẫn nêu trên và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ triển khai, cung cấp giải pháp bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số trong thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, thuê dịch vụ CNTT. Thời gian hoàn thành trong tháng 6-2023.
Đẩy mạnh cập nhật, kết nối, liên thông các nền tảng số, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ, thực chất, hiệu quả bảo đảm khắc phục tình trạng “manh mún”, “cát cứ thông tin”, “chia cắt” và “co cụm dữ liệu” như hiện nay.
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung chuyển đổi quy trình, thực hiện TTHC, DVC từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử; chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng các biểu mẫu điện tử, phần mềm chuyên dụng, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC để làm giàu kho dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có. Thời gian hoàn thành trong tháng 9-2023.
Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát nhu cầu đào tạo cụ thể về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phục vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ gắn với yêu cầu chuyển đổi số bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Thời hạn hoàn thànhtrong tháng 6-2023.
Sở Tài chính chủ trì rà soát, đôn đốc các đơn vị chưa gửi báo cáo đề xuất kinh phí thực hiện Đề án 06 theo Thông báo số 62/TB-UBND ngày 5-5-2023 của UBND tỉnh. Chủ trì, đấu mối với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thẩm định đề xuất kinh phí của các đơn vị để tổng hợp trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp lần thứ 14. Đồng thời, tham mưu xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết quả đầu tư công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06 gửi Bộ Tài chính, Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ, hoàn thành trong tháng 6-2023.
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại cơ quan mình.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND cấp huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các nội dung theo thẩm quyền đã được nêu tại Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 29-5-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 13-2-2023 của UBND tỉnh về thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
TH

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC