Truy cập

Hôm nay:
448
Hôm qua:
5034
Tuần này:
25279
Tháng này:
5482
Tất cả:
5608930

Triển khai Nghị định 13/2023-/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ngày 17/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2023-/NĐ-CP về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản số 14748/UBND-KSTTHCNC về việc tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ. UBND thị xã BỈm Sơn tổ chức triển khai, thực hiện như sau:

DLCN.jpg


Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã phường triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn Thị xã. Trong đó, tăng cường tổ chức tuyên truyền, quán triệt phổ biến Nghị định số 13/2023/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân nắm và thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.

Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.Tổ chức thực hiện các chính sách, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch về bảo vệ dữ liệu cá nhân do tỉnh ban hành.Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân về biện pháp, quy trình, tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.Thống kê, thông tin, báo cáo về tình hình bảo vệ dữ liệu cá nhân và việc thực hiện pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn Thị xã cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Công an Thị xã tham mưu UBND Thị xã thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn. Tổchức tập huấn, tham gia tập huấn triển khai Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.Hướng dẫn, triển khai hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ quyền của chủ thể dữ liệu trước các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đề xuất ban hành Tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân và các khuyến nghị áp dụng.Đánh giá kết quả công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan...


Phòng Văn hóa – Thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao & Du lịch, UBND xã phường đẩy mạnh truyền thông về Nghị định số 13/2023/NĐ-CP; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; các quy định khác của pháp luật có liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân để doanh nghiệp, người dân biết, thực hiện.
TH

Triển khai Nghị định 13/2023-/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ngày 17/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2023-/NĐ-CP về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản số 14748/UBND-KSTTHCNC về việc tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ. UBND thị xã BỈm Sơn tổ chức triển khai, thực hiện như sau:

DLCN.jpg


Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã phường triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn Thị xã. Trong đó, tăng cường tổ chức tuyên truyền, quán triệt phổ biến Nghị định số 13/2023/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân nắm và thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.

Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.Tổ chức thực hiện các chính sách, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch về bảo vệ dữ liệu cá nhân do tỉnh ban hành.Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân về biện pháp, quy trình, tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.Thống kê, thông tin, báo cáo về tình hình bảo vệ dữ liệu cá nhân và việc thực hiện pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn Thị xã cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Công an Thị xã tham mưu UBND Thị xã thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn. Tổchức tập huấn, tham gia tập huấn triển khai Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.Hướng dẫn, triển khai hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ quyền của chủ thể dữ liệu trước các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đề xuất ban hành Tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân và các khuyến nghị áp dụng.Đánh giá kết quả công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan...


Phòng Văn hóa – Thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao & Du lịch, UBND xã phường đẩy mạnh truyền thông về Nghị định số 13/2023/NĐ-CP; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; các quy định khác của pháp luật có liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân để doanh nghiệp, người dân biết, thực hiện.
TH

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC