Kế hoạch Chuyển đổi số tại thị xã Bỉm Sơn năm 2022

Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-UBND, ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cấp huyện, thị xã, thành phố đảm bảo theo chỉ tiêu Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. UBND thị xã Bỉm Sơn xây dựng hành Kế hoạch chuyển đổi số tại thị xã Bỉm Sơn năm 2022, gồm các nội dung sau:

Kế hoạch Chuyển đổi số tại thị xã Bỉm Sơn năm 2022

Đăng lúc: 16/03/2022 16:30:09 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-UBND, ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cấp huyện, thị xã, thành phố đảm bảo theo chỉ tiêu Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. UBND thị xã Bỉm Sơn xây dựng hành Kế hoạch chuyển đổi số tại thị xã Bỉm Sơn năm 2022, gồm các nội dung sau:

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC