Bỉm Sơn chủ động phòng, chống nóng cho vật nuôi.

Những ngày này, nắng nóng gay gắt xuất hiện liên tục, làm tăng nhiệt khu vực chuồng trại, dễ khiến cho đàn vật nuôi sốc nhiệt, giảm sức đề kháng và mắc một số bệnh nguy hiểm. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do nắng nóng gây ra, thị xã Bỉm Sơn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ đàn gia súc, gia cầm của địa phương.

Theo s liu thng kê, trên đa bàn th xã Bm Sơn hin có trên 800 con trâu, bò; trên 8.000 con ln và trên 43.000 con gia cm. Mc dù ngành chăn nuôi chiếm t trng không ln trong tng giá tr sn xut đa bàn, song đã góp phn tích cc trong vic gii quyết vic làm, tăng thu nhp cho người lao đng. T gia tháng 6/2022 đến nay, liên tiếp các đt nng nóng kéo dài vi nn nhit cao t 370C- 390C, làm cho vt nuôi ăn kém, ung nhiu nước, sc đ kháng và sc sn xut vt nuôi gim mnh, rt d b cm nóng, cm nng, nguy cơ phát sinh mt s bnh truyn nhim nguy him trong mùa hè, như: Dch t, phó thương hàn, t huyết trùng, l mm long móng, cúm… gây thit hi kinh tế cho người chăn nuôi và nh hưởng đến môi trường sng ca cng đng dân cư.

Đ ch đng phòng, chng dch bnh cho vt nuôi trong mùa nng nóng, phòng Kinh tế UBND th xã đã phi hp vi UBND các phường, xã thc hin tăng cường đôn đc, giám sát vic phòng, chng nóng và dch bnh, kim tra v sinh thú y, hướng dn các h chăn nuôi các bin pháp bo v đàn gia súc, gia cm; thông tin đy đ, kp thi, chính xác v din biến thi tiết bt thường hoc dch bnh có th xy ra nhm giúp các đa phương ch đng ng phó khi có nng nóng kéo dài.

Bên cnh đó, Trung tâm Dch v nông nghip th xã đã hướng dn, khuyến cáo người chăn nuôi cn thc hin tốt mt s gii pháp k thut phòng chng dch bnh và nâng cao sc khe cho đàn vt nuôi qua mùa nng nóng, c th:

V chung tri: Chun b đy đ phên, lưới gim nhit, bt đ ch đng che chn chng nóng và chng mưa tt vào chung nuôi. Bên trong chung tăng cường qut đin nhm thi hơi nóng, khíđc sinh ra t cht thi vt nuôi ra bên ngoài chung nuôi. Đi vi kiu chung kín, kim tra giàn mát, h thng giàn phun nước trên mái chung nuôi đn đnh nhit đm đ trong chung nuôi, ch đng h thng máy phát đin d phòng đ phòng mt đin. Xung quanh chung trng cây xanh to bóng mát, thi đim nng nóng hàng ngày phun nước lên mái chung đ h bt nhit đ.

V mt đ, dinh dưỡng chăn nuôi: B trí mt đ phù hp vi tng loi vt nuôi, la tui và sinh lý vt nuôi; b sung đy đ cht dinh dưỡng, nước ung tăng cường sc đ kháng cho vt nuôi.

Đi vi trâu, bò: Cho ung đ nước, b sung thêm mui 2 - 3g/10kg th trng, ăn đ c, thc ăn thô xanh, rơm 10 - 35 kg/con/ngày, tinh bt 1- 2,5kg/con/ngày; Không chăn th hoc đ gia súc làm vic quá lâu trong điu kin thi tiết nng nóng, buc trâu bò nhng nơi có cây xanh bóng mát hoc ti chung, tm tri cho gia súc 2 - 3 ln/ngày đ làm gim nhit đ cho cơ th; Hn chế vn chuyn gia súc, gia cm khi tri nng nóng; trường hp vn chuyn, phương tin được che chn nng nóng và mt đ vn chuyn hp lý, đng thi thường xuyên kim tra, dng ngh tm cho gia súc.

Đi vi gia cm: Nuôi nht vi mt đ va phi như: Gà giai đon úm: 50 - 60 con/m2, gà t 0,5-1kg nht 20-30 con/m2, gà 2-3kg nht 7-10 con/m2. Thi tiết nóng, nhit đ cao nên th gà ra vườn, gc cây xung quanh chung; Gà nuôi trên nn đm lót sinh hc cn làm đm lót mng hơn, nhm hn chế sc nóng t mt đm, đng thi tăng thêm sào đu cho gà; Cung cp đ nước sch cho gia cm, khu phn ăn hp lý b sung vitamin C và các cht đin gii vào nước ung nhm tăng sc đ kháng.

Đi vi ln: Mt đ nuôi nht đi vi ln nái 3-4m2/con, ln tht là 2m2/con. Cho ung đ nước sch, b sung thêm mui ăn 0,1-0,3g/kg th trng/ngày, đường gluco 0,5-1g/kg th trng/ngày hoc cht đin gii, vitaminC vào thc ăn hay nước ung đ gii nhit. Cho ln ăn đy đ khu phn ăn theo nhu cu ca tng giai đon.

V công tác v sinh phòng bnh: Người chăn nuôi cn v sinh chung tri và dng c chăn nuôi sch s, không đ phân và nước tiu đng li trong chung nuôi. Thường xuyên thu dn cht thi, khơi thông cng rãnh nhm hn chế vt ch trung gian truyn bnh; V sinh máng ăn, máng ung không đ dư tha thc ăn trong máng gây ôi thiu; Đnh kỳ phun tiêu đc kh trùng chung tri và khu vc xung quanh chung nuôi, phun thuc hóa cht tiêu dit ve, mòng, rui, mui, b mt...là tác nhân truyn và gây bnh; Đnh kỳ ty giun, sán, thc hin tiêm phòng đy đ các loi vc xin cho gia súc, gia cm theo quy đnh ca cơ quan thú y, đc bit tiêm phòng b sung vc xin Viêm da ni cc cho đàn trâu bò chưa được tiêm phòng.

Cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo nhng ngày nng nóng, người chăn nuôi cn tăng cường hơn vic kim tra theo dõi đàn gia súc, gia cm. Trường hp thy gia súc, gia cm có nhng biểu hiện không bình thường cần tách đàn nht riêng đ kiểm tra, theo dõi vàđiu tr

Có th thy, thc hin các phương án phòng, chng nng nóng cho đàn gia súc, gia cm là vic làm quan trng và cn thiết. Trin khai thc hin đng b các gii pháp t th xã đến cơ s s là điu kin tiên quyết quyết đnh hiu qu đ đàn vt nuôi trên đa bàn th xã phát trin an toàn, n đnh.
Nguyn Ti

Bỉm Sơn chủ động phòng, chống nóng cho vật nuôi.

Đăng lúc: 05/07/2022 16:30:13 (GMT+7)

Những ngày này, nắng nóng gay gắt xuất hiện liên tục, làm tăng nhiệt khu vực chuồng trại, dễ khiến cho đàn vật nuôi sốc nhiệt, giảm sức đề kháng và mắc một số bệnh nguy hiểm. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do nắng nóng gây ra, thị xã Bỉm Sơn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ đàn gia súc, gia cầm của địa phương.

Theo s liu thng kê, trên đa bàn th xã Bm Sơn hin có trên 800 con trâu, bò; trên 8.000 con ln và trên 43.000 con gia cm. Mc dù ngành chăn nuôi chiếm t trng không ln trong tng giá tr sn xut đa bàn, song đã góp phn tích cc trong vic gii quyết vic làm, tăng thu nhp cho người lao đng. T gia tháng 6/2022 đến nay, liên tiếp các đt nng nóng kéo dài vi nn nhit cao t 370C- 390C, làm cho vt nuôi ăn kém, ung nhiu nước, sc đ kháng và sc sn xut vt nuôi gim mnh, rt d b cm nóng, cm nng, nguy cơ phát sinh mt s bnh truyn nhim nguy him trong mùa hè, như: Dch t, phó thương hàn, t huyết trùng, l mm long móng, cúm… gây thit hi kinh tế cho người chăn nuôi và nh hưởng đến môi trường sng ca cng đng dân cư.

Đ ch đng phòng, chng dch bnh cho vt nuôi trong mùa nng nóng, phòng Kinh tế UBND th xã đã phi hp vi UBND các phường, xã thc hin tăng cường đôn đc, giám sát vic phòng, chng nóng và dch bnh, kim tra v sinh thú y, hướng dn các h chăn nuôi các bin pháp bo v đàn gia súc, gia cm; thông tin đy đ, kp thi, chính xác v din biến thi tiết bt thường hoc dch bnh có th xy ra nhm giúp các đa phương ch đng ng phó khi có nng nóng kéo dài.

Bên cnh đó, Trung tâm Dch v nông nghip th xã đã hướng dn, khuyến cáo người chăn nuôi cn thc hin tốt mt s gii pháp k thut phòng chng dch bnh và nâng cao sc khe cho đàn vt nuôi qua mùa nng nóng, c th:

V chung tri: Chun b đy đ phên, lưới gim nhit, bt đ ch đng che chn chng nóng và chng mưa tt vào chung nuôi. Bên trong chung tăng cường qut đin nhm thi hơi nóng, khíđc sinh ra t cht thi vt nuôi ra bên ngoài chung nuôi. Đi vi kiu chung kín, kim tra giàn mát, h thng giàn phun nước trên mái chung nuôi đn đnh nhit đm đ trong chung nuôi, ch đng h thng máy phát đin d phòng đ phòng mt đin. Xung quanh chung trng cây xanh to bóng mát, thi đim nng nóng hàng ngày phun nước lên mái chung đ h bt nhit đ.

V mt đ, dinh dưỡng chăn nuôi: B trí mt đ phù hp vi tng loi vt nuôi, la tui và sinh lý vt nuôi; b sung đy đ cht dinh dưỡng, nước ung tăng cường sc đ kháng cho vt nuôi.

Đi vi trâu, bò: Cho ung đ nước, b sung thêm mui 2 - 3g/10kg th trng, ăn đ c, thc ăn thô xanh, rơm 10 - 35 kg/con/ngày, tinh bt 1- 2,5kg/con/ngày; Không chăn th hoc đ gia súc làm vic quá lâu trong điu kin thi tiết nng nóng, buc trâu bò nhng nơi có cây xanh bóng mát hoc ti chung, tm tri cho gia súc 2 - 3 ln/ngày đ làm gim nhit đ cho cơ th; Hn chế vn chuyn gia súc, gia cm khi tri nng nóng; trường hp vn chuyn, phương tin được che chn nng nóng và mt đ vn chuyn hp lý, đng thi thường xuyên kim tra, dng ngh tm cho gia súc.

Đi vi gia cm: Nuôi nht vi mt đ va phi như: Gà giai đon úm: 50 - 60 con/m2, gà t 0,5-1kg nht 20-30 con/m2, gà 2-3kg nht 7-10 con/m2. Thi tiết nóng, nhit đ cao nên th gà ra vườn, gc cây xung quanh chung; Gà nuôi trên nn đm lót sinh hc cn làm đm lót mng hơn, nhm hn chế sc nóng t mt đm, đng thi tăng thêm sào đu cho gà; Cung cp đ nước sch cho gia cm, khu phn ăn hp lý b sung vitamin C và các cht đin gii vào nước ung nhm tăng sc đ kháng.

Đi vi ln: Mt đ nuôi nht đi vi ln nái 3-4m2/con, ln tht là 2m2/con. Cho ung đ nước sch, b sung thêm mui ăn 0,1-0,3g/kg th trng/ngày, đường gluco 0,5-1g/kg th trng/ngày hoc cht đin gii, vitaminC vào thc ăn hay nước ung đ gii nhit. Cho ln ăn đy đ khu phn ăn theo nhu cu ca tng giai đon.

V công tác v sinh phòng bnh: Người chăn nuôi cn v sinh chung tri và dng c chăn nuôi sch s, không đ phân và nước tiu đng li trong chung nuôi. Thường xuyên thu dn cht thi, khơi thông cng rãnh nhm hn chế vt ch trung gian truyn bnh; V sinh máng ăn, máng ung không đ dư tha thc ăn trong máng gây ôi thiu; Đnh kỳ phun tiêu đc kh trùng chung tri và khu vc xung quanh chung nuôi, phun thuc hóa cht tiêu dit ve, mòng, rui, mui, b mt...là tác nhân truyn và gây bnh; Đnh kỳ ty giun, sán, thc hin tiêm phòng đy đ các loi vc xin cho gia súc, gia cm theo quy đnh ca cơ quan thú y, đc bit tiêm phòng b sung vc xin Viêm da ni cc cho đàn trâu bò chưa được tiêm phòng.

Cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo nhng ngày nng nóng, người chăn nuôi cn tăng cường hơn vic kim tra theo dõi đàn gia súc, gia cm. Trường hp thy gia súc, gia cm có nhng biểu hiện không bình thường cần tách đàn nht riêng đ kiểm tra, theo dõi vàđiu tr

Có th thy, thc hin các phương án phòng, chng nng nóng cho đàn gia súc, gia cm là vic làm quan trng và cn thiết. Trin khai thc hin đng b các gii pháp t th xã đến cơ s s là điu kin tiên quyết quyết đnh hiu qu đ đàn vt nuôi trên đa bàn th xã phát trin an toàn, n đnh.
Nguyn Ti

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC