Bỉm Sơn thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn

Để tổ chức thực hiện Khâu đột phá về “Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 23/11/2021, Thị ủy Bỉm Sơn đã ban hành Kế hoạch hành động khâu đột phá trên địa bàn thị xã.

Theo đó về mục tiêu chung của Kế hoạch, Thị xã đẩy mạnh CCHC theo hướng toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn trên địa bàn thị xã, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ.

Về mục tiêu cụ thể đến năm 2025, Thị xã xác định rõ về các chỉ số: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu cải thiện cả về điểm số và vị trí xếp hạng; phấn đấu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính nằm trong tốp khá của Tỉnh.

Về cải cách thủ tục hành chính: Duy trì tỷ lệ giải quyết đúng hạn từ 98% trở lên; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện được giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và được số hóa kết quả giải quyết; mức độ hài lòng của tổ chức, người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%. Tối thiểu 90% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. Tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên. Thị xã tạo chuyển biến mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính ở các ngành, địa phương, đơn vị trọng điểm, gồm: UBND Thị xã, Kho bạc Nhà nước Thị xã, BHXH Thị xã, Chi cục Thuế, Công an Thị xã, UBND các xã, phường; Đồng thời hoàn thiện việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Đến năm 2025, 100% các cơ quan, đơn vị có cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm.

Về cải cách chế độ công vụ: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, có cơ cấu hợp lý; gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao; có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 100% cán bộ, công chức, viên chức từ cấp Thị xã đến xã phường đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 100% các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm.

Về cải cách tài chính công: Đến năm 2025, có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang cơ chế tự chủ theo Nghị định số16/2015/NĐ-CPngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Xây dựng chính quyền điện tử Thị xã phù hợp, tương thích với mô hình của Tỉnh và Chính phủ điện tử. Triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc từ Thị xã đến xã phường; Duy trì 100% UBND cấp xã hoàn thành chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; 100% số lượng tổ chức, người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả hệ thống thông tin của chính quyền các cấp; 100% hồ sơ công việc tại các cấp chính quyền được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% các báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội của Thị xã được thực hiện trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; 80% các hệ thống thông tin liên quan đến người dân, doanh nghiệp đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, không phải cung cấp lại.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Thị ủy Bỉm Sơn đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bao gồm: Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác CCHC; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối vơi công tác cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Hai là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết; nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp của cơ quan nhà nước. Ba là, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bốn là, đổi mới cơ chế quản lý tài chính; áp dụng thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện hiện đại hóa hành chính. Năm là, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động có hiệu quả các nguồn lực cho thu hút đầu tư. Sáu là, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Thị ủy cũng giao nhiệm vụ cho cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt Trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện hiệu quả khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.
Nguyễn Tới

Bỉm Sơn thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn

Đăng lúc: 24/12/2021 09:52:29 (GMT+7)

Để tổ chức thực hiện Khâu đột phá về “Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 23/11/2021, Thị ủy Bỉm Sơn đã ban hành Kế hoạch hành động khâu đột phá trên địa bàn thị xã.

Theo đó về mục tiêu chung của Kế hoạch, Thị xã đẩy mạnh CCHC theo hướng toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn trên địa bàn thị xã, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ.

Về mục tiêu cụ thể đến năm 2025, Thị xã xác định rõ về các chỉ số: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu cải thiện cả về điểm số và vị trí xếp hạng; phấn đấu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính nằm trong tốp khá của Tỉnh.

Về cải cách thủ tục hành chính: Duy trì tỷ lệ giải quyết đúng hạn từ 98% trở lên; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện được giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và được số hóa kết quả giải quyết; mức độ hài lòng của tổ chức, người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%. Tối thiểu 90% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. Tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên. Thị xã tạo chuyển biến mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính ở các ngành, địa phương, đơn vị trọng điểm, gồm: UBND Thị xã, Kho bạc Nhà nước Thị xã, BHXH Thị xã, Chi cục Thuế, Công an Thị xã, UBND các xã, phường; Đồng thời hoàn thiện việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Đến năm 2025, 100% các cơ quan, đơn vị có cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm.

Về cải cách chế độ công vụ: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, có cơ cấu hợp lý; gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao; có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 100% cán bộ, công chức, viên chức từ cấp Thị xã đến xã phường đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 100% các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm.

Về cải cách tài chính công: Đến năm 2025, có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang cơ chế tự chủ theo Nghị định số16/2015/NĐ-CPngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Xây dựng chính quyền điện tử Thị xã phù hợp, tương thích với mô hình của Tỉnh và Chính phủ điện tử. Triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc từ Thị xã đến xã phường; Duy trì 100% UBND cấp xã hoàn thành chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; 100% số lượng tổ chức, người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả hệ thống thông tin của chính quyền các cấp; 100% hồ sơ công việc tại các cấp chính quyền được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% các báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội của Thị xã được thực hiện trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; 80% các hệ thống thông tin liên quan đến người dân, doanh nghiệp đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, không phải cung cấp lại.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Thị ủy Bỉm Sơn đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bao gồm: Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác CCHC; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối vơi công tác cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Hai là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết; nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp của cơ quan nhà nước. Ba là, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bốn là, đổi mới cơ chế quản lý tài chính; áp dụng thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện hiện đại hóa hành chính. Năm là, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động có hiệu quả các nguồn lực cho thu hút đầu tư. Sáu là, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Thị ủy cũng giao nhiệm vụ cho cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt Trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện hiệu quả khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC