Bỉm Sơn thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

Trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực hiện “mục tiêu kép” vừa tập trung chống dịch, vừa phát triển kinh tế, song công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại thị xã Bỉm Sơn vẫn được đặc biệt quan tâm thực hiện. Qua đó, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Xác định công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của hệ thống chính trị. Do đó, cấp ủy, Chính quyền thị xã đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, nhất là ở những địa bàn có nhiều dự án đầu tư xây dựng… Theo đó, Thường trực cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; UBND Thị xã chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã tăng tường quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh và kiến nghị. Từ Thị xã đến cơ sở đều ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân; Lịch tiếp dân, niêm yết công khai tại trụ sở tiếp dân. Các đồng chí lãnh đạo Thịủy, Thường trực HĐND, UBND Thị xã trực tiếp tiếp dân và giải quyết các vấn đề công dân khiếu nại, tố cáo phản ánh, kiến nghị theo lịch định kỳ hàng tháng; Chủ tịch UBND các xã, phường duy trì nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ hằng tuần.

Để chủ động xử lý, tránh tình trạng đơn thư phát sinh nhiều lần, khiếu kiện đông người, vượt cấp, UBND thị xã đã yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát các vụ việc đã được UBND thị xã giao giải quyết, nhất là những vụ việc mới, vướng mắc, có nội dung phức tạp, kéo dài…; phối hợp với Ban tiếp công dân thị xã, cơ quan liên quan rà soát, cập nhật thông tin các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc địa bàn quản lý, từ đó xem xét giải quyết ngay, tránh tình trạng khi có đơn thư vượt cấp, có chỉ đạo mới triển khai thực hiện…

Trong năm 2021, tại trụ sở tiếp dân UBND Thị xã và UBND các xã, phường trên địa bàn Thị xã đã tiếp 419 lượt người với 470 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Trong đó, tại trụ sở tiếp công dân UBND Thị xã đã tiếp 248 lượt người với 299 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; tại trụ sở tiếp công dân UBND các xã, phường đã tiếp 171 lượt người với 171 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân tập trung chủ yếu đến các vấn đề liên quan đến thu hồi đất, chính sách hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trên địa bàn, xét nguồn gốc đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…Theo đó, lãnh đạo Thị xã, lãnh đạo phường, xã và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân. Đối với những vụ việc phức tạp, nổi cộm, trên cơ sở lắng nghe ý kiến công dân và các cơ quan chức năng, lãnh đạo thị xã đã yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm, tránh tình trạng đơn thư đông người, vượt cấp. Đồng thời, ra thông báo ý kiến chỉ đạo và phân công nhiệm vụ giải quyết, làm cơ sở theo dõi, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, cá nhân được phân công giải quyết…
Cùng với đó, trong năm 2021, UBND Thị xã và UBND các xã, phường trên địa bàn Thị xã đã tiếp nhận 373 đơn thưkhiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Nội dung chủ yếu về bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án trên địa bàn, cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, xác nhận nguồn gốc đất ô nhiễm môi trường. Sau phân loại, có 255 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó: 38 đơn khiếu nại, 9 đơn tố cáo, 208 đơn phản ánh kiến nghị. Các đơn, thư đã được chuyển đến các phòng, ban, đơn vị liên quan tham mưu giải quyết, xử lý kịp thời, đúng quy định. Kết quả giải quyết: Đối với đơn khiếu nại, đã giải quyết xong 37 đơn, đang giải quyết 1 đơn; Đối với đơn tố cáo, đã giải quyết 7 đơn, đang giải quyết 2 đơn; Đối với phản ánh, kiến nghị, đã giải quyết 198 đơn, đang giải quyết 10 đơn. Ngoài ra, Lãnh đạo thị UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị đã chủ động gặp gỡ trao đổi, thông tin với công dân để giải quyết một số vụ việc đơn thư. Qua trao đổi, công dân có đơn đã xin rút đơn khiếu nại, kiến nghị….

Có thể thấy, công tác tiếp công dân, thụ lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thị xã trong năm 2021 đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục, luật định. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Nguyễn Tới

Bỉm Sơn thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

Đăng lúc: 13/01/2022 14:01:07 (GMT+7)

Trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực hiện “mục tiêu kép” vừa tập trung chống dịch, vừa phát triển kinh tế, song công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại thị xã Bỉm Sơn vẫn được đặc biệt quan tâm thực hiện. Qua đó, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Xác định công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của hệ thống chính trị. Do đó, cấp ủy, Chính quyền thị xã đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, nhất là ở những địa bàn có nhiều dự án đầu tư xây dựng… Theo đó, Thường trực cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; UBND Thị xã chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã tăng tường quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh và kiến nghị. Từ Thị xã đến cơ sở đều ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân; Lịch tiếp dân, niêm yết công khai tại trụ sở tiếp dân. Các đồng chí lãnh đạo Thịủy, Thường trực HĐND, UBND Thị xã trực tiếp tiếp dân và giải quyết các vấn đề công dân khiếu nại, tố cáo phản ánh, kiến nghị theo lịch định kỳ hàng tháng; Chủ tịch UBND các xã, phường duy trì nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ hằng tuần.

Để chủ động xử lý, tránh tình trạng đơn thư phát sinh nhiều lần, khiếu kiện đông người, vượt cấp, UBND thị xã đã yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát các vụ việc đã được UBND thị xã giao giải quyết, nhất là những vụ việc mới, vướng mắc, có nội dung phức tạp, kéo dài…; phối hợp với Ban tiếp công dân thị xã, cơ quan liên quan rà soát, cập nhật thông tin các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc địa bàn quản lý, từ đó xem xét giải quyết ngay, tránh tình trạng khi có đơn thư vượt cấp, có chỉ đạo mới triển khai thực hiện…

Trong năm 2021, tại trụ sở tiếp dân UBND Thị xã và UBND các xã, phường trên địa bàn Thị xã đã tiếp 419 lượt người với 470 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Trong đó, tại trụ sở tiếp công dân UBND Thị xã đã tiếp 248 lượt người với 299 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; tại trụ sở tiếp công dân UBND các xã, phường đã tiếp 171 lượt người với 171 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân tập trung chủ yếu đến các vấn đề liên quan đến thu hồi đất, chính sách hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trên địa bàn, xét nguồn gốc đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…Theo đó, lãnh đạo Thị xã, lãnh đạo phường, xã và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân. Đối với những vụ việc phức tạp, nổi cộm, trên cơ sở lắng nghe ý kiến công dân và các cơ quan chức năng, lãnh đạo thị xã đã yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm, tránh tình trạng đơn thư đông người, vượt cấp. Đồng thời, ra thông báo ý kiến chỉ đạo và phân công nhiệm vụ giải quyết, làm cơ sở theo dõi, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, cá nhân được phân công giải quyết…
Cùng với đó, trong năm 2021, UBND Thị xã và UBND các xã, phường trên địa bàn Thị xã đã tiếp nhận 373 đơn thưkhiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Nội dung chủ yếu về bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án trên địa bàn, cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, xác nhận nguồn gốc đất ô nhiễm môi trường. Sau phân loại, có 255 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó: 38 đơn khiếu nại, 9 đơn tố cáo, 208 đơn phản ánh kiến nghị. Các đơn, thư đã được chuyển đến các phòng, ban, đơn vị liên quan tham mưu giải quyết, xử lý kịp thời, đúng quy định. Kết quả giải quyết: Đối với đơn khiếu nại, đã giải quyết xong 37 đơn, đang giải quyết 1 đơn; Đối với đơn tố cáo, đã giải quyết 7 đơn, đang giải quyết 2 đơn; Đối với phản ánh, kiến nghị, đã giải quyết 198 đơn, đang giải quyết 10 đơn. Ngoài ra, Lãnh đạo thị UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị đã chủ động gặp gỡ trao đổi, thông tin với công dân để giải quyết một số vụ việc đơn thư. Qua trao đổi, công dân có đơn đã xin rút đơn khiếu nại, kiến nghị….

Có thể thấy, công tác tiếp công dân, thụ lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thị xã trong năm 2021 đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục, luật định. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC