Bỉm Sơn với công tác xây dựng xã hội học tập

Xã hội học tập (XHHT) là một xã hội trong đó mọi người dân đều có nhu cầu và nghĩa vụ học tập, đều được tạo cơ hội và điều kiện học tập. Xây dựng XHHT là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm thực hiện đổi mới tư duy của mọi ngành, mọi giới trong xã hội về giáo dục, đó là “học tập thường xuyên, học tập suốt đời”.

Những năm qua, việc xây dựng XHHT luôn được các cấp ủy, chính quyền tên địa bàn thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cũng như nhận được sự quan tâm phối hợp của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và sự nỗ lực của hội khuyến học các cấp trong thị xã. Ban Chỉ đạo Xây dựng XHHT Thị xã đã đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong xây dựng XHHT. Trong đó, Phòng GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học thị xã thực hiện tốt công tác tham mưu, tư vấn cho cấp ủy đảng, chính quyền có các văn bản chỉ đạo phù hợp với từng giai đoạn phát triển của các Trung tâm học tập cộng đồng. Hội Khuyến học thị xã và Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác phối hợp hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng XHHT, hướng dẫn chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức các hoạt động, hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra đánh giá xếp loại, tổng kết rút kinh nghiệm, bình xét thi đua khen thưởng... Kết quả trong nhiều năm trở lại đây, thị xã Bỉm Sơn luôn là đơn vị đi đầu về công tác Phổ cập giáo dục; duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục 3 bậc học, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, Tiểu học mức độ 3 và chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; công tác điều tra, cập nhật số liệu trên phần mềm phổ cập giáo dục thực hiện đúng thời gian quy định.

Bên cạnh việc triển khai trong các nhà trường, Bỉm Sơn còn đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, góp phần xây dựng XHHT, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, với phương châm học tập thường xuyên và suốt đời, các địa phương đã tổ chức nhiều hình thức học tập cho người dân ở mọi lứa tuổi; Trung tâm học tập cộng đồng là địa chỉ để bà con lui tới học tập. Đến nay, tất cả các xã, phường trong thị xã đều có Trung tâm học tập cộng đồng. Để người người đều được học tập bằng những hình thức khác nhau, các Trung tâm đã mở nhiều lớp học theo từng chủ đề, theo thời vụ và theo nhu cầu của các đối tượng như: nói chuyện chuyên đề về truyền thống; học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; kỹ thuật trồng trọt, nuôi trồng thủy sản; công tác thanh niên, phụ nữ,...

Có thể thấy, việc triển khai xây dựng XHHT trên toàn thị xã đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho mọi lứa tuổi, trình độ được học tập thường xuyên, học liên tục ở mọi lúc mọi nơi, góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ. Với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo thị xã, sự phối hợp tích cực từ các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, công tác xây dựng XHHT của thị xã trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành quả, qua đó củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, thực hiện công bằng xã hội trên toàn thị xã.

Phát huy những kết quả đạt được, thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn, thị xã Bỉm Sơn đặt ra mục tiêu chung đó là tiếp tục và tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng XHHT, bảo đảm đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Thị xã cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể về: Phổ cập giáo dục – xóa mù chữ; Năng lực cơ bản và trình độ của người dân; Xây dựng các mô hình học tập trong xã hội, với các chỉ tiêu như: 100% phường, xã duy trì vững chắc kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Duy trì 100% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày; Duy trì 100% số phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục THCS mức độ 3; Có từ 90% người trong độ tuổi lao được trang bị năng lực thông tin, kĩ năng sống; Khoảng 80% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kĩ thuật, trong đó 40% dân số có trình độ đại học trở lên; 70% các cơ sở giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lí, giảng dạy và học tập trên môi trường số; 80% các trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, tổ chức hoạt động giáo dục; Từ 50% công dân đạt danh hiệu “Công dân học tập” theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành; 50% các cơ quan, đơn vị cấp huyện được công nhận danh hiệu “đơn vị học tập” theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành....

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đó, Bỉm Sơn đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về xây dựng xã hội học tập; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, công tác quản lý của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức xã hội; Thực hiện các cơ chế, chính sách về xây dựng xã hội học tập; Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời; Đẩy mạnh hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; Tổ chức các phong trào, cuộc vận động để thúc đẩy học tập suốt đời; Tăng cường kiểm tra, giám sát về triển khai thực hiện XHHT... Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị, địa phương thực hiện.

Tin tưởng rằng, với tinh thần “học, học nữa, học mãi”, đến năm 2030 mọi người dân Bỉm Sơn đều có cơ hội, bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức, trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.
Nguyễn Tới

Bỉm Sơn với công tác xây dựng xã hội học tập

Đăng lúc: 25/05/2022 09:51:32 (GMT+7)

Xã hội học tập (XHHT) là một xã hội trong đó mọi người dân đều có nhu cầu và nghĩa vụ học tập, đều được tạo cơ hội và điều kiện học tập. Xây dựng XHHT là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm thực hiện đổi mới tư duy của mọi ngành, mọi giới trong xã hội về giáo dục, đó là “học tập thường xuyên, học tập suốt đời”.

Những năm qua, việc xây dựng XHHT luôn được các cấp ủy, chính quyền tên địa bàn thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cũng như nhận được sự quan tâm phối hợp của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và sự nỗ lực của hội khuyến học các cấp trong thị xã. Ban Chỉ đạo Xây dựng XHHT Thị xã đã đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong xây dựng XHHT. Trong đó, Phòng GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học thị xã thực hiện tốt công tác tham mưu, tư vấn cho cấp ủy đảng, chính quyền có các văn bản chỉ đạo phù hợp với từng giai đoạn phát triển của các Trung tâm học tập cộng đồng. Hội Khuyến học thị xã và Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác phối hợp hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng XHHT, hướng dẫn chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức các hoạt động, hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra đánh giá xếp loại, tổng kết rút kinh nghiệm, bình xét thi đua khen thưởng... Kết quả trong nhiều năm trở lại đây, thị xã Bỉm Sơn luôn là đơn vị đi đầu về công tác Phổ cập giáo dục; duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục 3 bậc học, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, Tiểu học mức độ 3 và chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; công tác điều tra, cập nhật số liệu trên phần mềm phổ cập giáo dục thực hiện đúng thời gian quy định.

Bên cạnh việc triển khai trong các nhà trường, Bỉm Sơn còn đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, góp phần xây dựng XHHT, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, với phương châm học tập thường xuyên và suốt đời, các địa phương đã tổ chức nhiều hình thức học tập cho người dân ở mọi lứa tuổi; Trung tâm học tập cộng đồng là địa chỉ để bà con lui tới học tập. Đến nay, tất cả các xã, phường trong thị xã đều có Trung tâm học tập cộng đồng. Để người người đều được học tập bằng những hình thức khác nhau, các Trung tâm đã mở nhiều lớp học theo từng chủ đề, theo thời vụ và theo nhu cầu của các đối tượng như: nói chuyện chuyên đề về truyền thống; học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; kỹ thuật trồng trọt, nuôi trồng thủy sản; công tác thanh niên, phụ nữ,...

Có thể thấy, việc triển khai xây dựng XHHT trên toàn thị xã đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho mọi lứa tuổi, trình độ được học tập thường xuyên, học liên tục ở mọi lúc mọi nơi, góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ. Với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo thị xã, sự phối hợp tích cực từ các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, công tác xây dựng XHHT của thị xã trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành quả, qua đó củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, thực hiện công bằng xã hội trên toàn thị xã.

Phát huy những kết quả đạt được, thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn, thị xã Bỉm Sơn đặt ra mục tiêu chung đó là tiếp tục và tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng XHHT, bảo đảm đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Thị xã cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể về: Phổ cập giáo dục – xóa mù chữ; Năng lực cơ bản và trình độ của người dân; Xây dựng các mô hình học tập trong xã hội, với các chỉ tiêu như: 100% phường, xã duy trì vững chắc kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Duy trì 100% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày; Duy trì 100% số phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục THCS mức độ 3; Có từ 90% người trong độ tuổi lao được trang bị năng lực thông tin, kĩ năng sống; Khoảng 80% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kĩ thuật, trong đó 40% dân số có trình độ đại học trở lên; 70% các cơ sở giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lí, giảng dạy và học tập trên môi trường số; 80% các trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, tổ chức hoạt động giáo dục; Từ 50% công dân đạt danh hiệu “Công dân học tập” theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành; 50% các cơ quan, đơn vị cấp huyện được công nhận danh hiệu “đơn vị học tập” theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành....

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đó, Bỉm Sơn đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về xây dựng xã hội học tập; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, công tác quản lý của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức xã hội; Thực hiện các cơ chế, chính sách về xây dựng xã hội học tập; Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời; Đẩy mạnh hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; Tổ chức các phong trào, cuộc vận động để thúc đẩy học tập suốt đời; Tăng cường kiểm tra, giám sát về triển khai thực hiện XHHT... Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị, địa phương thực hiện.

Tin tưởng rằng, với tinh thần “học, học nữa, học mãi”, đến năm 2030 mọi người dân Bỉm Sơn đều có cơ hội, bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức, trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC