Chuyển biến trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn

Để đưa Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4) đi vào cuộc sống, những năm qua Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đến các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực cả trong nhận thức, ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 9-1-2017 về việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Kế hoạch hành động số 52-KH/TU, ngày 23-1-2017 về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Qua đó, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả và vận dụng phù hợp với tình hình cụ thể. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng từ thị xã đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, xác định rõ những việc phải làm ngay, những việc phải làm theo lộ trình; thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phân cấp. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã chịu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại các đơn vị được phân công phụ trách.

Hằng năm Ban Thường vụ Thị ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Trong 5 năm (2017-2021) đã có hơn 23.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung bản cam kết của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức, lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang thuộc địa phương, đơn vị quản lý. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, xây dựng quy chế nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp gắn với việc thực hiện quy định. Những điều đảng viên không được làm và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Trong đó, trọng tâm hướng vào việc khắc phục những yếu kém sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; xem xét giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm liên quan đến công tác quản lý, điều hành và đạo đức lối sống, thái độ, phong cách làm việc, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao và trong sử dụng tài sản công.

Ban Thường vụ Thị ủy tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; trong đó, tập trung làm rõ những kết quả, ưu điểm và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân gắn với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại các tập thể, cá nhân theo thẩm quyền; đánh giá, quyết định xếp loại các tập thể, cá nhân, tổ chức đảng, đảng viên theo thẩm quyền quản lý. Sau kiểm điểm đã kịp thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Thị ủy; chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch khắc phục sau kiểm điểm.

Kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý, tổ chức đảng, đảng viên đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; xây dựng đảng bộ, chi bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, việc nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được Ban Thường vụ Thị ủy đặc biệt quan tâm. Trong sinh hoạt chi bộ, tiến hành soi chiếu và nhận diện 27 biểu hiện gắn với đánh giá việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trở nên thường xuyên và mang lại hiệu quả, cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ thị xã đến cơ sở đã chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Trong giai đoạn 2016-2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 241 lượt tổ chức đảng, kiểm tra theo chuyên đề 74 lượt tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã xem xét và thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng (khiển trách) và 66 đảng viên vi phạm quy định Những điều đảng viên không được làm, vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo (trong đó: khiển trách 53 đồng chí, cảnh cáo 6 đồng chí, cách chức 1 đồng chí, khai trừ 6 đồng chí). Có 15 đảng viên là cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật.

Quán triệt các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Thị ủy đã cụ thể hóa, ban hành các quy định về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ để tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ trong toàn thị xã, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ giữa các khâu. Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực và uy tín; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; chú trọng công tác quy hoạch cán bộ, cũng như đưa những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện ra khỏi quy hoạch; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn và hằng năm, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng gắn với chức danh và vị trí việc làm.

Cùng với đó, công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý bước đầu đạt được mục đích đề ra, cá nhân cán bộ luân chuyển từng bước trưởng thành. Kết quả, từ tháng 11-2016 đến nay đã luân chuyển 5 đồng chí về xã, phường. Việc bổ nhiệm, đề nghị bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý được thực hiện chặt chẽ, trên cơ sở quy hoạch cán bộ, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đồng thời xem xét, quyết định dân chủ trên cơ sở phát huy đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên trong cấp ủy, nhất là trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu. Hầu hết cán bộ sau khi được bổ nhiệm đều giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, tích cực nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả, đã điều động, bổ nhiệm 16 đồng chí, bổ nhiệm mới 28 đồng chí, bổ nhiệm lại 8 đồng chí, giới thiệu ứng cử bổ nhiệm 8 đồng chí.

Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó hằng năm, Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng và lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch phát triển đảng viên. 100% đảng ủy cơ sở đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các lĩnh vực, địa bàn. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở. Cùng với đó, Ban Thường vụ Thị ủy, các cấp ủy đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường xây dựng tổ chức đảng, quản lý, giáo dục đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, nhất là đảng viên ở khu dân cư và trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước....

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Đây cũng chính là tiền đề tạo nên sự thống nhất trong nhận thức, ý chí, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Từ đó, khơi dậy khát vọng tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, để nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thị xã.

Khôi Nguyên

Chuyển biến trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn

Đăng lúc: 14/06/2022 20:51:25 (GMT+7)

Để đưa Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4) đi vào cuộc sống, những năm qua Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đến các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực cả trong nhận thức, ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 9-1-2017 về việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Kế hoạch hành động số 52-KH/TU, ngày 23-1-2017 về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Qua đó, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả và vận dụng phù hợp với tình hình cụ thể. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng từ thị xã đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, xác định rõ những việc phải làm ngay, những việc phải làm theo lộ trình; thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phân cấp. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã chịu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại các đơn vị được phân công phụ trách.

Hằng năm Ban Thường vụ Thị ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Trong 5 năm (2017-2021) đã có hơn 23.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung bản cam kết của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức, lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang thuộc địa phương, đơn vị quản lý. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, xây dựng quy chế nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp gắn với việc thực hiện quy định. Những điều đảng viên không được làm và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Trong đó, trọng tâm hướng vào việc khắc phục những yếu kém sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; xem xét giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm liên quan đến công tác quản lý, điều hành và đạo đức lối sống, thái độ, phong cách làm việc, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao và trong sử dụng tài sản công.

Ban Thường vụ Thị ủy tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; trong đó, tập trung làm rõ những kết quả, ưu điểm và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân gắn với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại các tập thể, cá nhân theo thẩm quyền; đánh giá, quyết định xếp loại các tập thể, cá nhân, tổ chức đảng, đảng viên theo thẩm quyền quản lý. Sau kiểm điểm đã kịp thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Thị ủy; chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch khắc phục sau kiểm điểm.

Kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý, tổ chức đảng, đảng viên đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; xây dựng đảng bộ, chi bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, việc nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được Ban Thường vụ Thị ủy đặc biệt quan tâm. Trong sinh hoạt chi bộ, tiến hành soi chiếu và nhận diện 27 biểu hiện gắn với đánh giá việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trở nên thường xuyên và mang lại hiệu quả, cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ thị xã đến cơ sở đã chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Trong giai đoạn 2016-2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 241 lượt tổ chức đảng, kiểm tra theo chuyên đề 74 lượt tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã xem xét và thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng (khiển trách) và 66 đảng viên vi phạm quy định Những điều đảng viên không được làm, vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo (trong đó: khiển trách 53 đồng chí, cảnh cáo 6 đồng chí, cách chức 1 đồng chí, khai trừ 6 đồng chí). Có 15 đảng viên là cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật.

Quán triệt các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Thị ủy đã cụ thể hóa, ban hành các quy định về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ để tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ trong toàn thị xã, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ giữa các khâu. Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực và uy tín; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; chú trọng công tác quy hoạch cán bộ, cũng như đưa những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện ra khỏi quy hoạch; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn và hằng năm, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng gắn với chức danh và vị trí việc làm.

Cùng với đó, công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý bước đầu đạt được mục đích đề ra, cá nhân cán bộ luân chuyển từng bước trưởng thành. Kết quả, từ tháng 11-2016 đến nay đã luân chuyển 5 đồng chí về xã, phường. Việc bổ nhiệm, đề nghị bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý được thực hiện chặt chẽ, trên cơ sở quy hoạch cán bộ, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đồng thời xem xét, quyết định dân chủ trên cơ sở phát huy đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên trong cấp ủy, nhất là trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu. Hầu hết cán bộ sau khi được bổ nhiệm đều giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, tích cực nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả, đã điều động, bổ nhiệm 16 đồng chí, bổ nhiệm mới 28 đồng chí, bổ nhiệm lại 8 đồng chí, giới thiệu ứng cử bổ nhiệm 8 đồng chí.

Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó hằng năm, Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng và lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch phát triển đảng viên. 100% đảng ủy cơ sở đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các lĩnh vực, địa bàn. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở. Cùng với đó, Ban Thường vụ Thị ủy, các cấp ủy đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường xây dựng tổ chức đảng, quản lý, giáo dục đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, nhất là đảng viên ở khu dân cư và trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước....

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Đây cũng chính là tiền đề tạo nên sự thống nhất trong nhận thức, ý chí, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Từ đó, khơi dậy khát vọng tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, để nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thị xã.

Khôi Nguyên

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC