Truy cập

Hôm nay:
3965
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41912
Tháng này:
15709
Tất cả:
6075017

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Bỉm Sơn.

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã Bỉm Sơn luôn quan tâm lãnh đạo, triển khai công tác dân vận với nhiều mô hình thiết thực. Qua đó góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, giữ ổn định tình hình, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Ban Thường vụ Thị uỷ đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tập trung chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, các chương trình mục tiêu quốc gia, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Là cơ quan thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ Thị uỷ về công tác dân vận, Ban Dân vận Thị ủy luôn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, tổ chức giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; định kỳ 6 tháng, năm, thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua, biểu dương các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Qua đó khuyến khích việc nhận rộng các mô hình có cách làm hay, sáng tạo và các mô hình mới, từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban Dân vận đã hướng dẫn, chỉ đạo Đảng ủy, khối dân vận phường, xã tiến hành kiểm tra, tự kiểm ra kết quả thực hiện phong trào, đồng thời kiểm tra công tác dân vận khéo (kết hợp lồng ghép với kiểm tra công tác Dân vận nói chung) ở 100% Đảng bộ các xã, phường.

Đến nay thị xã đã triển khai hiệu quả hàng trăm mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an - ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Một số cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có tính lan tỏa cao trong cộng đồng đã tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng, thống nhất, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiều mô hình, điển hình được địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững. Tiêu biểu như: Công ty May Tiên Sơn, Xí nghiệp May 10 Bỉm Sơn, Công ty Xi măng Long Sơn... đã giải quyết công ăn, việc làm cho hàng ngàn lao động; trong nông nghiệp-lâm nghiệp đã xuất hiện nhiều mô hình Dân vận khéo thành công, đem lại hiệu quả cao. Thông qua các mô hình, điển hình đã góp phần hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh, chăn nuôi tập trung quy mô lớn, tạo nhiều công ăn, việc làm ổn định cho lao động. Nhiều hội viên, đoàn viên của các tổ chức hội, đoàn thể đã trở thành chủ trang trại, gương điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi được các cấp biểu dương, khen thưởng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Ngoài ra, các mô hình dân vận khéo ở phường Đông Sơn vận động hộ dân tự nguyện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án “Đường giao thông từ khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn- Hoằng Hóa”; mô hình vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông trong xây dựng đô thị văn minh ở các khu dân cư trên địa bàn phường Phú Sơn; vận động hộ dân hiến đất để làm đường, trường học, trạm xá trong xây dựng nông thôn mới xã Quang Trung; mô hình Dân vận khéo “Khu dân cư không có hộ nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã phát động đã nhanh chóng phát huy hiệu quả và đang lan tỏa mạnh mẽ ở các Khu dân cư không có hộ nghèo trên địa bàn phường Ba Đình, Bắc Sơn, Ngọc Trạo, Lam Sơn…Có thể thấy, các mô hình điển hình Dân vận khéo trong phát triển kinh tế thự sự đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn thị xã, giảm nghèo nhanh và giảm nghèo bền vững.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, trọng tâm là vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện. Các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể đã phát động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào “Dân vận khéo”,huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, trên địa bàn thị xã 100% khu phố, thôn đã khai trương phát động xây dựng nếp sống văn hoá, tỷ lệ khu phố, thôn đã được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa đạt 95.3%. Số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 85%. Tỷ lệ gia đình thể thao đạt 45%; số người thường xuyên luyện tập TDTT 56,4%. Thị xã đã công nhận 18 khu phố, 25 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 07 tuyến đường đạt chuẩn về văn minh đô thị.

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội.

Một số mô hình tiêu biểu như: “Vận động nhân dân lắp Camera an ninh ở các tuyến đường trên địa bàn thị xã” ; mô hình “Tổ Cựu Chiến binh tham gia giữ gìn trật tự ATGT” của Hội Cựu chiến binh; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân đối với công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; mô hình đẩy mạnh hoạt động các tổ Hòa giải cộng đồng dân cư và Cảm hóa những người lầm lỗi vì ma túy, cờ bạc đã được đi cải tạo, hoàn lương về, để hòa nhập cộng đồng, không bị mặc cảm, phấn đấu trở thành công dân tốt….

Đối với lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng; tập trung xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; vận động, tạo đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. 100% các phường, xã ra mắt và vận hành mô hình “Chính quyền thân thiện, Vì Nhân dân phục vụ”; bước đầu đang vận hành tốt, được nhân dân ủng hộ cao.

Từ những đóng góp tích cực của công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tăng trưởng kinh tế bình quân trên địa bàn hàng năm đạt trên 15,3 %. Riêng trong năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong thị xã, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thị xã tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực; Phần lớn chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, tăng so với cùng kỳ, có 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt theo KH hành động của tỉnh, 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt theo Nghị Quyết của HĐND thị xã.

Phát huy những kết quả đạt được, thị xã Bỉm Sơn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với phong trào thi đua yêu nước của từng địa phương, đơn vị; đổi mới cách thức và phương thức dân vận linh hoạt, sáng tạo, phát huy dân chủ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thị xã.
Nguyễn Tới

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Bỉm Sơn.

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã Bỉm Sơn luôn quan tâm lãnh đạo, triển khai công tác dân vận với nhiều mô hình thiết thực. Qua đó góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, giữ ổn định tình hình, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Ban Thường vụ Thị uỷ đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tập trung chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, các chương trình mục tiêu quốc gia, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Là cơ quan thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ Thị uỷ về công tác dân vận, Ban Dân vận Thị ủy luôn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, tổ chức giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; định kỳ 6 tháng, năm, thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua, biểu dương các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Qua đó khuyến khích việc nhận rộng các mô hình có cách làm hay, sáng tạo và các mô hình mới, từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban Dân vận đã hướng dẫn, chỉ đạo Đảng ủy, khối dân vận phường, xã tiến hành kiểm tra, tự kiểm ra kết quả thực hiện phong trào, đồng thời kiểm tra công tác dân vận khéo (kết hợp lồng ghép với kiểm tra công tác Dân vận nói chung) ở 100% Đảng bộ các xã, phường.

Đến nay thị xã đã triển khai hiệu quả hàng trăm mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an - ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Một số cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có tính lan tỏa cao trong cộng đồng đã tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng, thống nhất, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiều mô hình, điển hình được địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững. Tiêu biểu như: Công ty May Tiên Sơn, Xí nghiệp May 10 Bỉm Sơn, Công ty Xi măng Long Sơn... đã giải quyết công ăn, việc làm cho hàng ngàn lao động; trong nông nghiệp-lâm nghiệp đã xuất hiện nhiều mô hình Dân vận khéo thành công, đem lại hiệu quả cao. Thông qua các mô hình, điển hình đã góp phần hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh, chăn nuôi tập trung quy mô lớn, tạo nhiều công ăn, việc làm ổn định cho lao động. Nhiều hội viên, đoàn viên của các tổ chức hội, đoàn thể đã trở thành chủ trang trại, gương điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi được các cấp biểu dương, khen thưởng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Ngoài ra, các mô hình dân vận khéo ở phường Đông Sơn vận động hộ dân tự nguyện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án “Đường giao thông từ khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn- Hoằng Hóa”; mô hình vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông trong xây dựng đô thị văn minh ở các khu dân cư trên địa bàn phường Phú Sơn; vận động hộ dân hiến đất để làm đường, trường học, trạm xá trong xây dựng nông thôn mới xã Quang Trung; mô hình Dân vận khéo “Khu dân cư không có hộ nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã phát động đã nhanh chóng phát huy hiệu quả và đang lan tỏa mạnh mẽ ở các Khu dân cư không có hộ nghèo trên địa bàn phường Ba Đình, Bắc Sơn, Ngọc Trạo, Lam Sơn…Có thể thấy, các mô hình điển hình Dân vận khéo trong phát triển kinh tế thự sự đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn thị xã, giảm nghèo nhanh và giảm nghèo bền vững.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, trọng tâm là vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện. Các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể đã phát động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào “Dân vận khéo”,huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, trên địa bàn thị xã 100% khu phố, thôn đã khai trương phát động xây dựng nếp sống văn hoá, tỷ lệ khu phố, thôn đã được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa đạt 95.3%. Số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 85%. Tỷ lệ gia đình thể thao đạt 45%; số người thường xuyên luyện tập TDTT 56,4%. Thị xã đã công nhận 18 khu phố, 25 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 07 tuyến đường đạt chuẩn về văn minh đô thị.

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội.

Một số mô hình tiêu biểu như: “Vận động nhân dân lắp Camera an ninh ở các tuyến đường trên địa bàn thị xã” ; mô hình “Tổ Cựu Chiến binh tham gia giữ gìn trật tự ATGT” của Hội Cựu chiến binh; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân đối với công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; mô hình đẩy mạnh hoạt động các tổ Hòa giải cộng đồng dân cư và Cảm hóa những người lầm lỗi vì ma túy, cờ bạc đã được đi cải tạo, hoàn lương về, để hòa nhập cộng đồng, không bị mặc cảm, phấn đấu trở thành công dân tốt….

Đối với lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng; tập trung xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; vận động, tạo đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. 100% các phường, xã ra mắt và vận hành mô hình “Chính quyền thân thiện, Vì Nhân dân phục vụ”; bước đầu đang vận hành tốt, được nhân dân ủng hộ cao.

Từ những đóng góp tích cực của công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tăng trưởng kinh tế bình quân trên địa bàn hàng năm đạt trên 15,3 %. Riêng trong năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong thị xã, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thị xã tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực; Phần lớn chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, tăng so với cùng kỳ, có 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt theo KH hành động của tỉnh, 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt theo Nghị Quyết của HĐND thị xã.

Phát huy những kết quả đạt được, thị xã Bỉm Sơn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với phong trào thi đua yêu nước của từng địa phương, đơn vị; đổi mới cách thức và phương thức dân vận linh hoạt, sáng tạo, phát huy dân chủ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thị xã.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC