Nhìn lại 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt cho các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân”.

Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, Thị xã Bỉm Sơn luôn làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của Thị xã đã quan tâm đưa công tác trẻ em vào chương trình hành động nhằm giúp các em được phát triển một cách toàn diện.

Xác định tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ emtrong việc chuẩn bị và nâng cao chất lực nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị, UBND Thị xã đã ban hành nhiều văn bản, chương trình, kế hoạch về chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em như: tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2014 – 2015; xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em; thực hiện Chương trình bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh, trẻ em; phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và nhiều chương trình khác.

UBND Thị xã đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội chỉ đạo các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Phát huy vai trò của mình trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã tập trung truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; tổ chức phổ biến, tập huấn nghiệp vụ, các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Đồng thời phát động và hưởng ứng các phong trào vận động toàn dân tham gia bảo vệ chăm sóc trẻ em như: phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; “ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”; “ngày hội của bé”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc”; đặc biệt là phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”. Qua đó nhằm tạo môi trường thuận lợi để trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi, giải trí và được bảo đảm những quyền cơ bản, nhất là đối với trẻ em yếu thế, giúp các em có điều kiện vươn lên hòa nhập và phát triển.

Về công tác kiểm tra, giám sát, hằng năm trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thị ủy, UBND Thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội kiểm tra, giám sát hoạt động chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Các nội dung được giám sát chủ yếu là việc thực hiện chính sách, pháp luật đến công tác trẻ em, chỉ đạo và thực hiện phòng chống đuối nước cho trẻ, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; Nhờ đó đã giúp cơ sở nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, trang bị thêm các kiến thức và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở các cấp.

Công tác tuyên truyền về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được đẩy mạnh với nội dung phong phú, sáng tạo thông qua nhiều hình thức đa dạng như hệ thống báo cáo viên các cấp, các hội nghị, hội thảo, các buổi sinh hoạt cộng đồng, các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội. Với sự bao phủ rộng khắp, các thông điệp về chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là vào tháng hành động vì trẻ em và các ngày lễ, tết của thiếu niên, nhi đồng đã nâng cao được nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em của gia đình, cộng đồng xã hội và trẻ em cũng đã giúp ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng xâm hại, bạo lực và ngược đãi trẻ em.
Bên cạnh đó, Thị xã cũng ưu tiên, bố trí nguồn lực cho công tác trẻ em, chú trọng xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn cho các quyền của trẻ em. Từng bước giảm khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các nhóm trẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

Nhờ sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ngày càng được nâng cao. Công tác giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ, công tác phòng chống đuối nước trẻ em được quan tâm thực hiện. Chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và nâng cấp; trẻ em dưới 6 tuổi,trẻ em trong gia đình hộ nghèo, cận nghèo được khám bệnh miễn phí tại cơ sở y tế công lập; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm hỗ trợ kịp thời; trẻ em được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em của Thị xã còn có một số tồn tại, hạnh chế: Công tác tuyên truyền giáo dục các chủ trương chính sách về trẻ em chưa thường xuyên, thiếu chiều sâu; việc kiểm tra, giám sát chưa nhiều, nguồn nhân lực đầu tư cho công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em còn hạn chế; các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở, các trang thiết bị phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”, UBND thị xã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và vận động để mọi người dân thấy được tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; thực hiện tốt chính sách về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo hướng mở rộng chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho trẻ em gắn với các chương trình như: Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng trường học an toàn, thân thiện và xây dựng cộng đồng vững mạnh; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội từng đơn vị; ưu tiên bố trí quỹ đất, nguồn ngân sách, đẩy mạnh xã hội hóa để xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em và tổ chức các chương trình, hoạt động bổ ích cho trẻ, nhất là trẻ em yếu thế. Cùng với đó, đề nghị UB MTTQ Thị xã xây dựng và tổ chức thựch hiện phong trào Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các tổ chức đoàn thể thị xã chỉ đạo và thực hiện tốt các hoạt động phù hợp, tăng cường phát động các phong trào thiết thực nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Hà Nghĩa

Nhìn lại 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”

Đăng lúc: 13/04/2022 11:28:22 (GMT+7)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt cho các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân”.

Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, Thị xã Bỉm Sơn luôn làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của Thị xã đã quan tâm đưa công tác trẻ em vào chương trình hành động nhằm giúp các em được phát triển một cách toàn diện.

Xác định tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ emtrong việc chuẩn bị và nâng cao chất lực nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị, UBND Thị xã đã ban hành nhiều văn bản, chương trình, kế hoạch về chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em như: tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2014 – 2015; xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em; thực hiện Chương trình bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh, trẻ em; phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và nhiều chương trình khác.

UBND Thị xã đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội chỉ đạo các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Phát huy vai trò của mình trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã tập trung truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; tổ chức phổ biến, tập huấn nghiệp vụ, các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Đồng thời phát động và hưởng ứng các phong trào vận động toàn dân tham gia bảo vệ chăm sóc trẻ em như: phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; “ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”; “ngày hội của bé”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc”; đặc biệt là phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”. Qua đó nhằm tạo môi trường thuận lợi để trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi, giải trí và được bảo đảm những quyền cơ bản, nhất là đối với trẻ em yếu thế, giúp các em có điều kiện vươn lên hòa nhập và phát triển.

Về công tác kiểm tra, giám sát, hằng năm trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thị ủy, UBND Thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội kiểm tra, giám sát hoạt động chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Các nội dung được giám sát chủ yếu là việc thực hiện chính sách, pháp luật đến công tác trẻ em, chỉ đạo và thực hiện phòng chống đuối nước cho trẻ, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; Nhờ đó đã giúp cơ sở nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, trang bị thêm các kiến thức và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở các cấp.

Công tác tuyên truyền về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được đẩy mạnh với nội dung phong phú, sáng tạo thông qua nhiều hình thức đa dạng như hệ thống báo cáo viên các cấp, các hội nghị, hội thảo, các buổi sinh hoạt cộng đồng, các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội. Với sự bao phủ rộng khắp, các thông điệp về chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là vào tháng hành động vì trẻ em và các ngày lễ, tết của thiếu niên, nhi đồng đã nâng cao được nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em của gia đình, cộng đồng xã hội và trẻ em cũng đã giúp ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng xâm hại, bạo lực và ngược đãi trẻ em.
Bên cạnh đó, Thị xã cũng ưu tiên, bố trí nguồn lực cho công tác trẻ em, chú trọng xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn cho các quyền của trẻ em. Từng bước giảm khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các nhóm trẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

Nhờ sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ngày càng được nâng cao. Công tác giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ, công tác phòng chống đuối nước trẻ em được quan tâm thực hiện. Chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và nâng cấp; trẻ em dưới 6 tuổi,trẻ em trong gia đình hộ nghèo, cận nghèo được khám bệnh miễn phí tại cơ sở y tế công lập; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm hỗ trợ kịp thời; trẻ em được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em của Thị xã còn có một số tồn tại, hạnh chế: Công tác tuyên truyền giáo dục các chủ trương chính sách về trẻ em chưa thường xuyên, thiếu chiều sâu; việc kiểm tra, giám sát chưa nhiều, nguồn nhân lực đầu tư cho công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em còn hạn chế; các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở, các trang thiết bị phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”, UBND thị xã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và vận động để mọi người dân thấy được tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; thực hiện tốt chính sách về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo hướng mở rộng chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho trẻ em gắn với các chương trình như: Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng trường học an toàn, thân thiện và xây dựng cộng đồng vững mạnh; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội từng đơn vị; ưu tiên bố trí quỹ đất, nguồn ngân sách, đẩy mạnh xã hội hóa để xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em và tổ chức các chương trình, hoạt động bổ ích cho trẻ, nhất là trẻ em yếu thế. Cùng với đó, đề nghị UB MTTQ Thị xã xây dựng và tổ chức thựch hiện phong trào Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các tổ chức đoàn thể thị xã chỉ đạo và thực hiện tốt các hoạt động phù hợp, tăng cường phát động các phong trào thiết thực nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC