Truy cập

Hôm nay:
1588
Hôm qua:
3258
Tuần này:
30676
Tháng này:
94939
Tất cả:
6509256

Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Phát huy vai trò của mình, thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã Bỉm Sơn đã triển khai hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, hướng đến giải quyết các vấn đề bức xúc tại cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh

Theo Quyết định 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về công tác giám sát và phản biện xã hội, các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có đặc thù riêng và mang tính xã hội, tính nhân dân rất cao. Trong đó, hoạt động giám sát chủ yếu dựa trên 3 hình thức: Tham gia giám sát với cơ quan quyền lực Nhà nước; vận động nhân dân giám sát và tự mình giám sát. Nhận thức đúng tầm quan trọng của giám sát và phản biện xã hội, hàng năm, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phương và nắm bắt dư luận xã hội, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch giám sát ngay từ đầu năm, sát với thực tế tình hình; thành lập đoàn giám sát và tổ chức giám sát từng nội dung cụ thể; báo cáo kết quả giám sát và gửi kiến nghị đến các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào các vấn đề được nhân dân và dư luận quan tâm liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách, dân chủ cơ sở, chấp hành pháp luật...

Chỉ tính riêng trong năm 2022, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã đã thực hiện 13 cuộc giám sát. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã thực hiện giám sát 2 nội dung, gồm: Giám sát việc thực hiện Nghị định số 157/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định “Về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”; Giám sát cán bộ, đảng viên nơi công tác và nơi cư trú theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về “Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Hội Cựu Chiến binh thị xã giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách về BHYT, chế độ mai táng, trợ cấp khi thôi tham gia công tác Hội theo Nghị định số 157/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Giám sát thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 về chế độ, chính sách đối với Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới và làm nghĩa vụ Quốc tế. Liên đoàn Lao động thị xã giám sát về chế độ chính sách tiền liên, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, bảo hộ lao động, Luật BHXH, Luật việc làm và các luật khác có liên quan đến người lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã... Trong quá trình giám sát, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức khảo sát thực tế, nghiên cứu văn bản, tài liệu, báo cáo của các cơ quan, tổ chức, tiếp thu ý kiến của các thành viên, đoàn viên, hội viên, ý kiến của các chuyên gia; phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân gửi MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và qua phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng... Từ đó, kịp thời phát hiện những hạn chế, những sai sót, khuyết điểm trong việc thực hiện chủ trương, chính sách; phát hiện, nhận diện những vi phạm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền, trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống... để có cơ sở kiến nghị với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính quyền cùng xử lý, khắc phục những tồn tại, thiếu sót theo quy định của pháp luật.

Song song với hoạt động giám sát, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong Thị xã còn tích cực tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Có thể thấy, kết quả của giám sát, phản biện xã hội đã mang lại thông tin hữu ích giúp MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tham mưu với cấp ủy đảng cùng cấp về tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, về nguy cơ phát sinh mâu thuẫn trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách tại địa phương. Nhiều kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội ở một số địa phương, đơn vị có chất lượng tốt, được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp thu, phản hồi, nhất là các kiến nghị sau giám sát, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, tổ chức, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, hạn chế vi phạm pháp luật. Qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thểchính trị - xã hội đã giúp các cơ quan có thẩm quyền hoạch định, thực thi có hiệu quả hơn các chính sách pháp luật, góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, ổn định tình hình nhân dân, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2023, năm đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQViệt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”, từ những kết quả đạt được của những năm trước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã Bỉm Sơn sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội. Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề được Nhân dân và dư luận quan tâm, như: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 12- NQ/TU ngày 14/4/2014 của Thị ủy về xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; Giám sát thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp... góp phần xây dựng các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước trong sạch, vững mạnh.
Nguyễn Tới

Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Phát huy vai trò của mình, thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã Bỉm Sơn đã triển khai hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, hướng đến giải quyết các vấn đề bức xúc tại cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh

Theo Quyết định 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về công tác giám sát và phản biện xã hội, các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có đặc thù riêng và mang tính xã hội, tính nhân dân rất cao. Trong đó, hoạt động giám sát chủ yếu dựa trên 3 hình thức: Tham gia giám sát với cơ quan quyền lực Nhà nước; vận động nhân dân giám sát và tự mình giám sát. Nhận thức đúng tầm quan trọng của giám sát và phản biện xã hội, hàng năm, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phương và nắm bắt dư luận xã hội, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch giám sát ngay từ đầu năm, sát với thực tế tình hình; thành lập đoàn giám sát và tổ chức giám sát từng nội dung cụ thể; báo cáo kết quả giám sát và gửi kiến nghị đến các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào các vấn đề được nhân dân và dư luận quan tâm liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách, dân chủ cơ sở, chấp hành pháp luật...

Chỉ tính riêng trong năm 2022, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã đã thực hiện 13 cuộc giám sát. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã thực hiện giám sát 2 nội dung, gồm: Giám sát việc thực hiện Nghị định số 157/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định “Về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”; Giám sát cán bộ, đảng viên nơi công tác và nơi cư trú theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về “Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Hội Cựu Chiến binh thị xã giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách về BHYT, chế độ mai táng, trợ cấp khi thôi tham gia công tác Hội theo Nghị định số 157/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Giám sát thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 về chế độ, chính sách đối với Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới và làm nghĩa vụ Quốc tế. Liên đoàn Lao động thị xã giám sát về chế độ chính sách tiền liên, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, bảo hộ lao động, Luật BHXH, Luật việc làm và các luật khác có liên quan đến người lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã... Trong quá trình giám sát, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức khảo sát thực tế, nghiên cứu văn bản, tài liệu, báo cáo của các cơ quan, tổ chức, tiếp thu ý kiến của các thành viên, đoàn viên, hội viên, ý kiến của các chuyên gia; phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân gửi MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và qua phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng... Từ đó, kịp thời phát hiện những hạn chế, những sai sót, khuyết điểm trong việc thực hiện chủ trương, chính sách; phát hiện, nhận diện những vi phạm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền, trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống... để có cơ sở kiến nghị với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính quyền cùng xử lý, khắc phục những tồn tại, thiếu sót theo quy định của pháp luật.

Song song với hoạt động giám sát, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong Thị xã còn tích cực tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Có thể thấy, kết quả của giám sát, phản biện xã hội đã mang lại thông tin hữu ích giúp MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tham mưu với cấp ủy đảng cùng cấp về tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, về nguy cơ phát sinh mâu thuẫn trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách tại địa phương. Nhiều kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội ở một số địa phương, đơn vị có chất lượng tốt, được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp thu, phản hồi, nhất là các kiến nghị sau giám sát, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, tổ chức, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, hạn chế vi phạm pháp luật. Qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thểchính trị - xã hội đã giúp các cơ quan có thẩm quyền hoạch định, thực thi có hiệu quả hơn các chính sách pháp luật, góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, ổn định tình hình nhân dân, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2023, năm đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQViệt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”, từ những kết quả đạt được của những năm trước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã Bỉm Sơn sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội. Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề được Nhân dân và dư luận quan tâm, như: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 12- NQ/TU ngày 14/4/2014 của Thị ủy về xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; Giám sát thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp... góp phần xây dựng các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước trong sạch, vững mạnh.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC