Thị xã Bỉm Sơn xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên

Xác định xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, có tác động sâu sắc và lâu dài đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cũng như niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Do đó, thị xã Bỉm Sơn đặc biệt chú trọng xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Để thực hiện có hiệu quả và thực chất chủ trương xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, Thị ủy Bỉm Sơn đã tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã xây dựng kế hoạch hành động toàn khóa; Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh Cơ sở dữ liệu quốc gia gọn đầu mối gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị; Quy định và quản lý chặt chẽ biên chế trên cơ sở phân loại tổ chức, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức và xác định vị trí việc làm một cách khoa học, sát thực tế; Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan Đảng và Nhà nước. Đồng thời đã ban hành quy định cụ thể về nội dung, quy trình xây dựng và thẩm quyền ban hành, trách nhiệm sử dụng và đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ thị xã.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy chế, quy định liên quan đến thực hiện chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xác định rõ nội dung thực hiện chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

Mặt khác, Thị ủy cũng chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương; xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.

Kết quả, đến nay, toàn thị xã có 198 cơ quan, đơn vị xây dựng được chuẩn mực đạo đức, trong đó trên 165 cơ quan, đơn vị khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn, nổi bật như: Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức với 5 tiêu chí “Đối với Đảng; Đối với Nhân dân; Đối với công việc; Đối với bản thân; Đối với đồng chí, đồng nghiệp”, UBND thị xã “Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, kỷ cương, tận tình, trách nhiệm”, Ban chỉ huy Quân sự thị xã “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”; lực lượng Công an thị xã thực hiện tốt tiêu chí “Bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, được Nhân dân tin yêu, giúp đỡ”; ngành y tế “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”, ngành giáo dục “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”...

Có thể thấy, thông qua việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, tinh thần thái độ trong thực hiện nhiệm vụ; ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác của cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực, nhất là đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát cơ sở, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những kiến nghị, phản ánh bức xúc của Nhân dân. Bên cạnh đó, việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn; tăng cường sự minh bạch trong công tác lãnh đạo, quản lý; chấn chỉnh phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý... Qua đó, góp phần ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Hoàng Hùng

Thị xã Bỉm Sơn xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên

Đăng lúc: 06/09/2022 17:28:54 (GMT+7)

Xác định xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, có tác động sâu sắc và lâu dài đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cũng như niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Do đó, thị xã Bỉm Sơn đặc biệt chú trọng xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Để thực hiện có hiệu quả và thực chất chủ trương xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, Thị ủy Bỉm Sơn đã tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã xây dựng kế hoạch hành động toàn khóa; Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh Cơ sở dữ liệu quốc gia gọn đầu mối gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị; Quy định và quản lý chặt chẽ biên chế trên cơ sở phân loại tổ chức, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức và xác định vị trí việc làm một cách khoa học, sát thực tế; Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan Đảng và Nhà nước. Đồng thời đã ban hành quy định cụ thể về nội dung, quy trình xây dựng và thẩm quyền ban hành, trách nhiệm sử dụng và đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ thị xã.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy chế, quy định liên quan đến thực hiện chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xác định rõ nội dung thực hiện chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

Mặt khác, Thị ủy cũng chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương; xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.

Kết quả, đến nay, toàn thị xã có 198 cơ quan, đơn vị xây dựng được chuẩn mực đạo đức, trong đó trên 165 cơ quan, đơn vị khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn, nổi bật như: Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức với 5 tiêu chí “Đối với Đảng; Đối với Nhân dân; Đối với công việc; Đối với bản thân; Đối với đồng chí, đồng nghiệp”, UBND thị xã “Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, kỷ cương, tận tình, trách nhiệm”, Ban chỉ huy Quân sự thị xã “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”; lực lượng Công an thị xã thực hiện tốt tiêu chí “Bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, được Nhân dân tin yêu, giúp đỡ”; ngành y tế “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”, ngành giáo dục “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”...

Có thể thấy, thông qua việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, tinh thần thái độ trong thực hiện nhiệm vụ; ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác của cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực, nhất là đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát cơ sở, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những kiến nghị, phản ánh bức xúc của Nhân dân. Bên cạnh đó, việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn; tăng cường sự minh bạch trong công tác lãnh đạo, quản lý; chấn chỉnh phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý... Qua đó, góp phần ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Hoàng Hùng

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC