Truy cập

Hôm nay:
2666
Hôm qua:
5574
Tuần này:
2666
Tháng này:
136951
Tất cả:
6035771

Các giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực của Thị xã đến năm 2020

Tập trung chỉ đạo đạt đựơc mục tiêu: Tỷ lệ lao động được đào tạo 80% vào năm 2015 và 85% vào năm 2020.

- Xây dựng cơ chế chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ” để từng bước thu hút lực lượng lao động có tay nghề cao, có chuyên môn kỹ thuật giỏi về phục vụ cho sản xuất. tăng cường năng lực quản lý, chỉ đạo sản xuất phát triển sản xuất kinh doanh.

- Bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả độ ngũ cán bộ khoa học, quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế gắn với kế hoạch đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp.

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức dáp ứng được yêu cầu đặt ra đối với thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm nâng cao ý thức chính trị nắm vững đường lối của Đảng và Nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ với chức trách được giao.

Các giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực của Thị xã đến năm 2020

Tập trung chỉ đạo đạt đựơc mục tiêu: Tỷ lệ lao động được đào tạo 80% vào năm 2015 và 85% vào năm 2020.

- Xây dựng cơ chế chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ” để từng bước thu hút lực lượng lao động có tay nghề cao, có chuyên môn kỹ thuật giỏi về phục vụ cho sản xuất. tăng cường năng lực quản lý, chỉ đạo sản xuất phát triển sản xuất kinh doanh.

- Bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả độ ngũ cán bộ khoa học, quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế gắn với kế hoạch đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp.

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức dáp ứng được yêu cầu đặt ra đối với thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm nâng cao ý thức chính trị nắm vững đường lối của Đảng và Nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ với chức trách được giao.

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC