Truy cập

Hôm nay:
426
Hôm qua:
8530
Tuần này:
8956
Tháng này:
111415
Tất cả:
6525732

Giải pháp về tiếp thu và áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thị xã đến năm 2020

Hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, áp dụng hệ thống chất lượng tiên tiến (ISO) nhằm tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, chiếm lĩnh thị phần trong nước và khu vực nâng cao hiệu quả kinh tế.

- Đẩy nhanh hơn nữa việc tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật để ứng dụng các tiến bộ về công nghệ mới về sản xuất.Khuyến khích và có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho việc đổi mới công nghệ, nhất là cá công nghệ sinh học phục vụ trực tiếp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

- Khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tin học và mạng In ternet vào chỉ đạo điều hành sản xuất.

- Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất công nghiệp theo hướng tự động hoá và công nghệ xử lý bảo vệ môi trường bề vững.

- Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, áp dụng hệ thống chất lượng tiên tiến (ISO) nhằm tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, chiếm lĩnh thị phần trong nước và khu vực nâng cao hiệu quả kinh tế.

Giải pháp về tiếp thu và áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thị xã đến năm 2020

Hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, áp dụng hệ thống chất lượng tiên tiến (ISO) nhằm tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, chiếm lĩnh thị phần trong nước và khu vực nâng cao hiệu quả kinh tế.

- Đẩy nhanh hơn nữa việc tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật để ứng dụng các tiến bộ về công nghệ mới về sản xuất.Khuyến khích và có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho việc đổi mới công nghệ, nhất là cá công nghệ sinh học phục vụ trực tiếp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

- Khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tin học và mạng In ternet vào chỉ đạo điều hành sản xuất.

- Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất công nghiệp theo hướng tự động hoá và công nghệ xử lý bảo vệ môi trường bề vững.

- Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, áp dụng hệ thống chất lượng tiên tiến (ISO) nhằm tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, chiếm lĩnh thị phần trong nước và khu vực nâng cao hiệu quả kinh tế.

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC