Truy cập

Hôm nay:
1155
Hôm qua:
4294
Tuần này:
15679
Tháng này:
176983
Tất cả:
5599330

Kế hoạch phát triển về lĩnh vực Văn hoá - Thể thao trên địa bàn Thị xã đến năm 2020

Giữ gìn khôi phục và phát huy các gía trị văn hoá truyền thống dân tộc. Đến năm 2020 toàn Thị xã có 95% làng, khu phố văn hoál; có 90% gia đình được công nhận là gia đình văn hoá; có 100% nhà văn hoá được xây dựng.

1. Về văn hoá: Không ngừng nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống văn hoá” cơ sở. Giữ gìn khôi phục và phát huy các gía trị văn hoá truyền thống dân tộc. Đến năm 2015 có 84% số làng, khu phố đơn vị được công nhận là làng văn hoá; đến năm 2020 toàn thị xã có 95% làng, khu phố văn hoá. Năm 2015 có 85% và năm 2020 có 90% gia đình được công nhận là gia đình văn hoá; Năm 2020 có 100% nhà văn hoá được xây dựng. Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hoá tuyên truyền. Kiên quyết chống các biểu hiện lợi dụng hoạt động văn hoá, lễ hội để hành nghề mê tín dị đoan. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để nâng cấp thư viện thị xã trở thành trung tâm tư liệu về văn hoá, lịch sử khoa học kỹ thuật đáp ứng nhu cầu đọc, nghiên cứu của cán bộ, học sinh và nhân dân. 100% phường, xã có tủ sách tổng hợp, 100% trường học có thư viện, phòng đọc sách, 50% doanh nghiệp có thư viện. Đầu tư cung văn hoá thiếu nhi quy mô 1500m2 sàn tại phường Ba Đình.

2. Thể dục thể thao: Xây dựng phong trào luyện tập TDTT trên địa bàn toàn thị xã để tăng cường sức khoẻ. Trước mắt, tập trung xây dựng phong trào tại các doanh nghiệp, cơ quan, trường học sau đó phát triển ra diện rộng các tụ điểm dân cư. Phấn đấu đến năm 2015 có 65% và năm 2020 có 78% số người tham gia luyện tập thể dục thể thường xuyên, 37% số hộ gia đình đoạt gia đình thể thao. Khẩn trương hoàn thành việc quy hoạch khu trung tâm văn hoá - thể dục thể thao đa chức năng. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động thể dục thể thao, xây dựng cơ chế chính sách tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng tham gia xây dựng và khai thác các hạng mục công trình trung tâm văn hoá - thể dục thể thao. Từ năm 2011 đến 2015 đầu tư xây dựng trung tâm thể dục thể thao đa chức năng quy mô 1000 chỗ ngồi tại phường Bắc Sơn; hai cơ sở này sẽ là nơi để luyện tập, thi đấu và tuyển chọn các vận động viên thành tích cao đóng góp cho tỉnh thi đấu quốc gia.

Kế hoạch phát triển về lĩnh vực Văn hoá - Thể thao trên địa bàn Thị xã đến năm 2020

Giữ gìn khôi phục và phát huy các gía trị văn hoá truyền thống dân tộc. Đến năm 2020 toàn Thị xã có 95% làng, khu phố văn hoál; có 90% gia đình được công nhận là gia đình văn hoá; có 100% nhà văn hoá được xây dựng.

1. Về văn hoá: Không ngừng nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống văn hoá” cơ sở. Giữ gìn khôi phục và phát huy các gía trị văn hoá truyền thống dân tộc. Đến năm 2015 có 84% số làng, khu phố đơn vị được công nhận là làng văn hoá; đến năm 2020 toàn thị xã có 95% làng, khu phố văn hoá. Năm 2015 có 85% và năm 2020 có 90% gia đình được công nhận là gia đình văn hoá; Năm 2020 có 100% nhà văn hoá được xây dựng. Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hoá tuyên truyền. Kiên quyết chống các biểu hiện lợi dụng hoạt động văn hoá, lễ hội để hành nghề mê tín dị đoan. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để nâng cấp thư viện thị xã trở thành trung tâm tư liệu về văn hoá, lịch sử khoa học kỹ thuật đáp ứng nhu cầu đọc, nghiên cứu của cán bộ, học sinh và nhân dân. 100% phường, xã có tủ sách tổng hợp, 100% trường học có thư viện, phòng đọc sách, 50% doanh nghiệp có thư viện. Đầu tư cung văn hoá thiếu nhi quy mô 1500m2 sàn tại phường Ba Đình.

2. Thể dục thể thao: Xây dựng phong trào luyện tập TDTT trên địa bàn toàn thị xã để tăng cường sức khoẻ. Trước mắt, tập trung xây dựng phong trào tại các doanh nghiệp, cơ quan, trường học sau đó phát triển ra diện rộng các tụ điểm dân cư. Phấn đấu đến năm 2015 có 65% và năm 2020 có 78% số người tham gia luyện tập thể dục thể thường xuyên, 37% số hộ gia đình đoạt gia đình thể thao. Khẩn trương hoàn thành việc quy hoạch khu trung tâm văn hoá - thể dục thể thao đa chức năng. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động thể dục thể thao, xây dựng cơ chế chính sách tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng tham gia xây dựng và khai thác các hạng mục công trình trung tâm văn hoá - thể dục thể thao. Từ năm 2011 đến 2015 đầu tư xây dựng trung tâm thể dục thể thao đa chức năng quy mô 1000 chỗ ngồi tại phường Bắc Sơn; hai cơ sở này sẽ là nơi để luyện tập, thi đấu và tuyển chọn các vận động viên thành tích cao đóng góp cho tỉnh thi đấu quốc gia.

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC