Truy cập

Hôm nay:
3881
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41828
Tháng này:
15625
Tất cả:
6074933

Quy hoạch phát triển về lĩnh vực Dân số và lao động trên địa bàn Thị xã đến năm 2020

Đến năm 2020 dân số trên địa bàn Thị xã là 150.000 người.

1. Dân số:

Dân số Thị xã đến năm 2015 là 95.000 người, trong đó dân dố phi nông nghiệp chiếm 80%; tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm là 6,5% trong đó tăng dân số tự nhiên là 0,6%, tăng cơ học là 5,4% . Đến năm 2020 dân số trên địa bàn thị xã là 150.000 người, trong đó dân số phi nông nghiệp là 124.500 người chiếm 83% so với dân số toàn Thị xã; tỷ lệ tăng dân số thời kỳ này là 9,6% trong đó tăng dân số tự nhiên là 0,60%, tăng cơ học là 9,0%

2. Lao động và phân công lao động:

Dự báo đến năm 2015 ổng nguồn lao động của Thị xã có 62.500 người đến năm 2020 tổng số lao dộng toàn Thị xã sẽ là 105.000 người. Lao động làm việc trong các ngành kinh tế của Thị xã đến năm 2015 là 33.065 người, chiếm tỷ lệ 80%; Năm 2020 là 92.595 người chiếm tỷ lệ 88,2% so với tổng nguồn lao động. Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành của Thị có sự chuyển dịch theo hướng giảm tương đối tỷ trọng lao động nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động tham gia vào các ngành công nghiệp và dịch vụ chất lượng lao động hàng năm tăng lên.

Quy hoạch phát triển về lĩnh vực Dân số và lao động trên địa bàn Thị xã đến năm 2020

Đến năm 2020 dân số trên địa bàn Thị xã là 150.000 người.

1. Dân số:

Dân số Thị xã đến năm 2015 là 95.000 người, trong đó dân dố phi nông nghiệp chiếm 80%; tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm là 6,5% trong đó tăng dân số tự nhiên là 0,6%, tăng cơ học là 5,4% . Đến năm 2020 dân số trên địa bàn thị xã là 150.000 người, trong đó dân số phi nông nghiệp là 124.500 người chiếm 83% so với dân số toàn Thị xã; tỷ lệ tăng dân số thời kỳ này là 9,6% trong đó tăng dân số tự nhiên là 0,60%, tăng cơ học là 9,0%

2. Lao động và phân công lao động:

Dự báo đến năm 2015 ổng nguồn lao động của Thị xã có 62.500 người đến năm 2020 tổng số lao dộng toàn Thị xã sẽ là 105.000 người. Lao động làm việc trong các ngành kinh tế của Thị xã đến năm 2015 là 33.065 người, chiếm tỷ lệ 80%; Năm 2020 là 92.595 người chiếm tỷ lệ 88,2% so với tổng nguồn lao động. Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành của Thị có sự chuyển dịch theo hướng giảm tương đối tỷ trọng lao động nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động tham gia vào các ngành công nghiệp và dịch vụ chất lượng lao động hàng năm tăng lên.

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC