Chi cục Thuế thị xã Bỉm Sơn triển khai Kế hoạch tuyên truyền về chính sách thuế trên địa bàn Thị xã

Ngày 20/4/2018 Chi cục Thuế thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Kế hoạch số 320/KH-CCT về tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về chính sách thuế trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, bao gồm các nội dung sau:

Về thuế giá trị gia tăng (GTGT): Thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại các Thông tư: Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016,Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 và Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính về thuế GTGT.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN): Thuế TNDN thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài hính về thuế TNDN.

Về thuế thu nhập cá nhân(TNCN): Thuế TNCN thực hiện theo hướng dẫn tại Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2006/QH12 ngày 21/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 26/6/2013 của Chính phủ; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ; Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn; Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/6/2013 của Chính phủ; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Về chế độ hóa đơn chứng từ: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015) của Bộ Tài chính.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt(TTĐB): Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính).

Về chính sách thuế khác: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Về quản lý thuế: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3127/TCT-KK ngày 14/07/2017 của Tổng cục thuế (TCT).

Các chính sách thuế mới 2018 Thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung điểm ở khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

Triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ Thuế điện tử: mở rộng khai, nộp thuế điện tử; mở rộng hoàn thuế điện tử cho mọi đối tượng thuộc diện được hoàn thuế điện tử. Triển khai hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã vạch của cơ quan thuế. Triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Thu nhập cá nhân (TNCN) điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản. Sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử để kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN.Tuyên tuyền việc sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử tập trung thay thế cho các hệ thống phân tán (khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, quyết toán thuế TNCN...);Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm tra nội bộ.

Tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ các hộ kinh doanh cá thể có đủ điều kiện (sử dụng thường xuyên 10 lao động trở lên) phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp để gia tăng tính pháp lý, tính minh bạch và cơ hội tiếp cận các nguồn lực để phát triển. Tuyên truyền các quy định để thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp mới, hỗ trợ pháp lý về hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp; đăng ký thuế; kê khai nộp thuế; Chế độ kế toán...;Tập trung tuyên truyền để nhân dân thấy được so với hộ kinh doanh cá thể, việc thành lập doanh nghiệp có nhiều lợi thế hơn như: được áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế TNDN, tiền thuê đất; có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, thuận lợi mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh; được tham gia vào Hiệp hội doanh nghiệp, hội viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để được hưởng sự giúp đỡ của Hiệp hội và VCCI trong các lĩnh vực để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ở trong và ngoài nước.

Tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện chiến lược cải cách và hiện đại hóa ngành thuế đến năm 2020, công tác xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hiện đại hóa ngành thuế theo Nghị định số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ;Tác động của việc cắt giảm thủ tục hành chính đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Về các giải pháp về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thị xã. Ứng dụng CNTT trong tất cả các khâu của công tác quản lý thuế, hiện đại hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, mở rộng các dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ cho người nộp thuế và đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính để triển khai thực hiện Chính phủ điện tử.

Theo Chỉ đạo tại Công văn số 1682/CT-THDT ngày 16/4/2018 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa. Chi cục Thuế thị xã Bỉm Sơn tham mưu cho UBND thị xã Bỉm Sơn thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, thành phần gồm: Chi cục Thuế thị xã Bỉm Sơn, Công an thị xã Bỉm Sơn, Phòng VH-TT, Đội quản lý thị trường số 5 và UBND các xã, phường để kiểm tra, khảo sát 188 hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã, trong đó có 100 hộ đang quản lý thu thuế; thời gian thực hiện điều tra khảo sát: từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2019.

Chi cục Thuế thị xã Bỉm Sơn triển khai Kế hoạch tuyên truyền về chính sách thuế trên địa bàn Thị xã

Đăng lúc: 24/04/2018 16:09:59 (GMT+7)

Ngày 20/4/2018 Chi cục Thuế thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Kế hoạch số 320/KH-CCT về tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về chính sách thuế trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, bao gồm các nội dung sau:

Về thuế giá trị gia tăng (GTGT): Thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại các Thông tư: Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016,Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 và Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính về thuế GTGT.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN): Thuế TNDN thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài hính về thuế TNDN.

Về thuế thu nhập cá nhân(TNCN): Thuế TNCN thực hiện theo hướng dẫn tại Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2006/QH12 ngày 21/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 26/6/2013 của Chính phủ; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ; Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn; Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/6/2013 của Chính phủ; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Về chế độ hóa đơn chứng từ: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015) của Bộ Tài chính.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt(TTĐB): Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính).

Về chính sách thuế khác: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Về quản lý thuế: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3127/TCT-KK ngày 14/07/2017 của Tổng cục thuế (TCT).

Các chính sách thuế mới 2018 Thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung điểm ở khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

Triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ Thuế điện tử: mở rộng khai, nộp thuế điện tử; mở rộng hoàn thuế điện tử cho mọi đối tượng thuộc diện được hoàn thuế điện tử. Triển khai hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã vạch của cơ quan thuế. Triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Thu nhập cá nhân (TNCN) điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản. Sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử để kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN.Tuyên tuyền việc sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử tập trung thay thế cho các hệ thống phân tán (khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, quyết toán thuế TNCN...);Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm tra nội bộ.

Tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ các hộ kinh doanh cá thể có đủ điều kiện (sử dụng thường xuyên 10 lao động trở lên) phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp để gia tăng tính pháp lý, tính minh bạch và cơ hội tiếp cận các nguồn lực để phát triển. Tuyên truyền các quy định để thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp mới, hỗ trợ pháp lý về hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp; đăng ký thuế; kê khai nộp thuế; Chế độ kế toán...;Tập trung tuyên truyền để nhân dân thấy được so với hộ kinh doanh cá thể, việc thành lập doanh nghiệp có nhiều lợi thế hơn như: được áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế TNDN, tiền thuê đất; có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, thuận lợi mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh; được tham gia vào Hiệp hội doanh nghiệp, hội viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để được hưởng sự giúp đỡ của Hiệp hội và VCCI trong các lĩnh vực để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ở trong và ngoài nước.

Tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện chiến lược cải cách và hiện đại hóa ngành thuế đến năm 2020, công tác xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hiện đại hóa ngành thuế theo Nghị định số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ;Tác động của việc cắt giảm thủ tục hành chính đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Về các giải pháp về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thị xã. Ứng dụng CNTT trong tất cả các khâu của công tác quản lý thuế, hiện đại hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, mở rộng các dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ cho người nộp thuế và đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính để triển khai thực hiện Chính phủ điện tử.

Theo Chỉ đạo tại Công văn số 1682/CT-THDT ngày 16/4/2018 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa. Chi cục Thuế thị xã Bỉm Sơn tham mưu cho UBND thị xã Bỉm Sơn thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, thành phần gồm: Chi cục Thuế thị xã Bỉm Sơn, Công an thị xã Bỉm Sơn, Phòng VH-TT, Đội quản lý thị trường số 5 và UBND các xã, phường để kiểm tra, khảo sát 188 hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã, trong đó có 100 hộ đang quản lý thu thuế; thời gian thực hiện điều tra khảo sát: từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2019.

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC